AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2018 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 

 

İÇİNDEKİLER

1) REEL KESİM

1-a) Büyüme

1-b) Sanayi

1-c) İstihdam

 

2) FİNANSAL KESİM

2-a) Fiyatlar

2-b) Parasal Göstergeler

2-c) Finansal Yatırım Araçları

2-d) Finansal Kuruluşlar

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

3-a) Bütçe Gelişmeleri

3-b) Borç Verileri

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

4-a) Ödemeler Dengesi

4-b) Mal Ticareti

4-c) Hizmet Ticareti

 

 

Bu çalışmada, mevcut veriler ışığında, Türkiye’de 2018 yılında meydana gelen iktisadî gelişmelere ilişkin ayrıntılı sektörel analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

1) REEL KESİM

 

1-a) Büyüme

Ekonomik büyümeye ilişkin veriler, Tablo 1’de yer almaktadır.

 

Tablo 1: Büyüme (GSYH) Verileri (Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla) (%) (milyon $)

 

2016

2017

2018

Hedef GSYH

Oranı

Yıllık 3.2

Yıllık 3.2

Yıllık 3.8

Gerçekleşen

GSYH Oranı

Yıllık 3.2

I.çeyrek 4.8

II.çeyrek 4.9

III.çeyrek -0.8

IV.çeyrek 4.2

Yıllık 7.4

I.çeyrek 5.3

II.çeyrek 5.3

III.çeyrek 11.5

IV.çeyrek 7.3

Yıllık 2.6

I.çeyrek 7.4

II.çeyrek 5.3

III.çeyrek 1.8

IV.çeyrek -3.0

GSYH Meblağı

(cari fiyatlarla)

862,744

851,490

784,087

Kaynak: TÜİK

 

2016 yılı büyümesi hedef oran olan %3.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2017 yılı büyüme oranı Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde %5 olarak tespit edilmekle beraber bunu realize etmenin imkânsız olacağı düşünülerek %3.2 olarak revize edilmiştir. Bu revizyon da dünyadaki iktisadî-siyasî konjonktürle yakından alakalıdır. Bununla beraber, gerçekleşen oran şaşırtıcı biçimde revize öncesinin iki katından da fazla olup %7.4’tür. Bunda esasen, Türkiye ekonomisinde 3.çeyrekte görülen faaliyet artışının etkisi olduğu ifade edilebilir.

 

2018 yılı hedef oranı ise %3.8 olmakla beraber gerçekleşen oran %2.6’dır. İlk çeyrekten sonra başlayan daralma üçüncü ve dördüncü çeyreklerde daha derinleşmiş ve ortaya bu sonuç çıkmıştır. Bu neticede, iç-dış siyasî gelişmelerin etkisinin ve bunların ekonomide sebep olduğu yansımaların olduğu açıktır. Nitekim, 2018 Ağustos’unda başlayan sert döviz kuru dalgalanmaları iktisadî faaliyetlere ciddi darbe vurmuştur. Böylece, maliyetlerde meydana gelen yüksek artışlar, ekonomide üretim gerilemesine yol açmıştır (Bkz. Tablo 1). Öte yandan Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde 2019 yılı hedef büyüme oranı %2.3 olarak tespit edilmiştir.

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 31 Aralık 2018 itibariyle Türkiye nüfusu 82,003,882 kişiden oluşmaktadır. Nüfusun %50.2’sini (41,139,980 kişi) erkekler, %49.8’sini (40,863,902 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. Yıllık nüfus artış hızı 2017’de %012.4 iken, 2018’de %014.7’ye yükselmiştir.

 

TÜİK verilerine göre, kişi başına GSYH (KBGSYH) gelişmeleri şöyledir: Cari fiyatlarla KBGSYH; 2016 yılında 10,883 $ iken 2017 yılında 10,602 $’a gerilemiş, 2018’de ise 9,632 $ olarak gerçekleşmiştir.

 

 

1-b) Sanayi

İmalât sanayiindeki üretim değişim oranları, alt sektörler itibariyle Tablo 2’de yer almaktadır.

 

Tablo 2: Üretim Artışı (Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)

İKTİSADÎ FAALİYET KOLLARI

Üretim Endeksi

(2015=100)

Değişim

(%)

 

2017

2018

18/17

TOPLAM SANAYİ

112.6

114.3

0.99

   Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü

110.4

115.5

0.96

   İmalât Sanayii Sektörü

112.5

114.1

0.99

   Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

114.4

115.7

0.99

Kaynak: TÜİK

 

2015=100 temel yıllı sanayi endeksine göre, 2017 yılı ile kıyaslandığında, 2018 yılında sanayi üretiminde çok az da olsa artış olduğu görülmektedir. Öte yandan, bu üretim artışı 2018 yılında tüm alt sektörlerde gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 2)

 

Tablo 3: Kapasite Kullanım Oranları (Mevsim etkilerinden arındırılmış) (%)

 

2016

2017

2018

Ocak

77.5

77.4

78.7

Şubat

77.1

77.7

78.8

Mart

77.6

77.9

79.1

Nisan

77.4

78.8

77.7

Mayıs

77.6

78.9

78.2

Haziran

77.6

78.6

78.1

Temmuz

77.3

78.4

76.9

Ağustos

76.0

78.1

77.6

Eylül

77.6

78.6

75.8

Ekim

77.5

79.4

75.0

Kasım

77.5

79.5

73.7

Aralık

78.0

79.0

74.0

Kaynak: TCMB

 

2018 yılında aylar itibariyle kapasite kullanım oranlarında (KKO) %74-79 bandında dalgalı değişmeler meydana geldiği görülmektedir. 2017 yılı ortalama KKO %78.5 seviyesinde iken 2018’de %77 olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 3)

 

Tablo 5: Kurulan/Kapanan Şirket, Kooperatif ve İşletme

 

2017

2018

Değişim

(18/17) (%)

Açılan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme

118,021

121,460

2.9

Tasfiyedeki şirket ve kooperatif

11,135

13,258

1.9

Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme

32,706

32,569

-0.4

Kaynak: TOBB

 

2017 yılına göre 2018 yılında yeni şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme açılışlarında az da olsa artış meydana gelmiş olup oran %3 civarındadır. Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme sayısında ise azalış meydana gelmiş olup oran %0.4 civarındadır. Tasfiyedeki şirket ve kooperatif sayısı ise bir miktar artmış olup oran %2 civarındadır. (Bkz. Tablo 5)

 

 

1-c) İstihdam

TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 2017 ve 2018 yıllarındaki temel işgücü verileri Tablo 6’da yer almaktadır.

 

Tablo 6: Temel İşgücü Verileri (Mevsim etkilerinden arındırılmış) (000 kişi, %)

 

2017

2018

AKTİF NÜFUS

59,894

60,654

 

 

 

İŞGÜCÜ SAYISI

32,054

32,362

   İstihdam Edilen

28,894

28,237

   İşsiz

3,160

4,125

 

 

 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

53.2

53.1

 

 

 

İSTİHDAM ORANI

47.9

46.3

İŞSİZLİK ORANI

9.9

12.7

   Tarım Dışı İşsizlik Oranı

11.8

14.9

   Genç Nüfusta (15-24 yaş) İşsizlik Oranı

18.2

23.2

   Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanların Genç Nüfustaki Oranı

23.1

25.5

Kaynak: TÜİK

 

2017 yılında istihdam edilen kişi sayısı 28,894,000 iken, 2018’de bu sayı 28,237,000 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılına göre 2018 yılında istihdam edilen kişi sayısındaki azalış 657,000’dir. 2018 yılında işsiz sayısı 4,125,000 olup 2017 yılına göre meydana gelen artış 965,000 kişidir. 2018 yılında istihdam oranı %46.3, işsizlik oranı ise %12.7’dir. Tarım dışı işsizlik oranı %14.9; 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ise %23.2’dir. (Bkz. Tablo 6)

 

 

 

2) FİNANSAL KESİM

 

2-a) Fiyatlar

Fiyatlarda meydana gelen değişmeler, Tablo 7’de ve 8’de yer almaktadır.

 

Tablo 7: Fiyatlardaki Gelişmeler (Bir önceki aya göre değişim) (%)

 

Yurtiçi ÜFE

 

TÜFE

 

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

Ocak

0.55

3.98

0.99

 

1.82

2.46

1.02

Şubat

-0.20

1.26

2.68

 

-0.02

0.81

0.73

Mart

0.40

1.04

1.54

 

-0.04

1.02

0.99

Nisan

0.52

0.76

2.60

 

0.78

1.31

1.87

Mayıs

1.48

0.52

3.79

 

0.58

0.45

1.62

Haziran

0.41

0.07

3.03

 

0.47

-0.27

2.61

Temmuz

0.21

0.72

1.77

 

1.16

0.15

0.55

Ağustos

0.08

0.85

6.60

 

-0.29

0.52

2.30

Eylül

0.29

0.24

10.88

 

0.18

0.65

6.30

Ekim

0.84

1.71

0.91

 

1.44

2.08

2.67

Kasım

2.00

2.02

-2.53

 

0.52

1.49

-1.44

Aralık

2.98

1.37

-2.22

 

1.64

0.69

-0.40

Kaynak: TÜİK

 

‘Bir önceki aya göre değişim’ açısından, Yurtiçi ÜFE’de önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da dalgalanmalar meydana gelmiştir. TÜFE’de de benzer durumlar söz konusudur. 2018’de enflasyonda, kurlarda meydana gelen sert yükselişler dolayısıyla olumsuz bir tablo da meydana gelmiştir. Bu çerçevede daha ziyade 2010 yılı öncesinde olduğu gibi, iki basamaklı enflasyon oranı gerçekleşmiştir. Nitekim, Eylül Yurtiçi ÜFE’si %10.88’dir. Bununla beraber, her iki endekste de Kasım ve Aralık aylarında negatif oranlara şahit olunmuştur. (Bkz. Tablo 7)

 

Tablo 8: Fiyatlardaki Gelişmeler (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)

 

Yurtiçi ÜFE

 

TÜFE

 

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

Ocak

5.94

13.69

12.14

 

9.58

9.22

10.35

Şubat

4.47

15.36

13.71

 

8.78

10.13

10.26

Mart

3.80

16.09

14.28

 

7.46

11.29

10.23

Nisan

2.87

16.37

16.37

 

6.57

11.87

10.85

Mayıs

3.25

15.26

20.16

 

6.58

11.72

12.15

Haziran

3.41

14.87

23.71

 

7.64

10.90

15.39

Temmuz

3.96

15.45

25.00

 

8.79

9.79

15.85

Ağustos

3.03

16.34

32.13

 

8.05

10.68

17.90

Eylül

1.78

16.28

46.15

 

7.28

11.20

24.52

Ekim

2.84

17.28

45.01

 

7.16

11.90

25.24

Kasım

6.41

17.30

38.54

 

7.00

12.98

21.62

Aralık

9.94

15.47

33.64

 

8.53

11.92

20.30

Kaynak: TÜİK

 

‘Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim’ açısından 2018 Yurtiçi ÜFE’sinde de yıl boyunca dalgalanmalar meydana gelmiştir. Burada, 2017 yılında başlayan iki basamaklı oranlar varlıklarını daha belirgin bir biçimde hissettirmiştir. Mesela Yurtiçi ÜFE’sinde Eylül ayında %46.15 oranı gerçekleşmiştir. Bu ayı takiben düşüş eğilimi söz konusu olmakla beraber Aralık ÜFE’si yine yüksek olup %33.64 olarak gerçekleşmiştir. TÜFE’de de çift haneli oranlar meydana gelmiştir. (Bkz. Tablo 8)

 

2018 Ağustos’unda başlayıp birkaç ay boyunca etkisini ciddi bir şekilde sürdüren kur baskısı, kendisini en çok üretim maliyetlerinde göstermiştir. Özellikle ham madde ve malzeme açısından dışarıya bağımlı sektörlerde meydana gelen maliyet artışları enflasyonun temel kaynağıdır. Zaten artışların ağırlıklı kısmı TÜFE’den ziyade ÜFE’de meydana gelmiştir. (Bkz. Tablo 8)

 

2017’de başlayıp 2018’de de devam eden çift haneli oranlar, enflasyonu tekrar en önemli makro ekonomik mücadele konularının başına çıkarmıştır. Merkez Bankası ve ilgili kurumlar, enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaya yoğunlaşmaktadır. Bu arada, Merkez Bankası, 2019 yılı enflasyon hedefini %13.9 olarak açıklamıştır.

 

 

2-b) Parasal Göstergeler

2017 ve 2018 sonları itibariyle parasal göstergeler ve bunlar arasındaki değişim oranları, Tablo 9’da verilmiştir.

 

Tablo 9: Parasal Göstergeler (milyon TL)

 

29 Aralık 2017

07 Aralık 2018

Değişim

(18/17) (%)

Dolaşımdaki Para

119,198

126,731

6.3

Vadesiz TL Mevduat

177,874

158,479

-10.9

Vadesiz YP Mevduat

152,559

205,302

34.6

* M1

449,632

490,513

9.1

Vadeli TL Mevduat

703,072

799,137

13.7

Vadeli YP Mevduat

471,972

637,642

35.1

** M2

1,624,675

1,927,292

18.6

Repo

5,377

6,100

13.4

B Tipi Likit Fonlar

13,875

12,438

-10.4

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

31,904

23,896

-25.1

*** M3

1,675,831

1,969,725

17.5

Toplam TL Krediler

1,414,719

1,439,035

1.7

Bireysel TL Krediler

511,429

534,782

4.6

Ticarî TL Krediler

903,290

904,254

0.1

Dolarizasyon (YP/M3) (%)

37.3

42.8

14.8

Kaynak: TCMB

 

2017 sonu itibariyle 119.2 milyar TL olan dolaşımdaki para meblağı, 2018 sonunda 126.7 milyar TL’ye yükselmiş olup artış oranı %6.3’tür. Vadesiz TL mevduatında azalış meydana gelirken, vadesiz yabancı para mevduatı artmıştır. Vadeli TL ve yabancı para mevduatının ikisi de artmış olup oranları sırasıyla %13.7 ve %35.1’dir. Dövizde meydana gelen artış eğilimi, iktisadî aktörleri dövize yönlendirmiş olup bu da dolarizasyon seviyesini artırmıştır. (Bkz. Tablo 9)

 

2017 sonunda bankalarca verilen toplam TL kredi meblağı 1,415 milyar TL civarında idi. Bu meblağ, 2018 yılı sonunda az bir miktar artmış olup 1,439 milyar TL civarına yükselmiştir. (Bkz. Tablo 9)

 

 

2-c) Finansal Yatırım Araçları

2018 Aralık’ında, seçilmiş finansal yatırım araçlarının yıllık ortalamaları itibariyle reel getirileri Tablo 10’da yer almaktadır.

 

Tablo 10: Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getirileri (Yıllık ortalamalar) (Aralık)

 

REEL GETİRİ (2003=100)

Yurtiçi ÜFE (%)

TÜFE (%)

YILLIK

ORTALAMA

Altın (Külçe)

4.74

15.06

Borsa Endeksi (BIST 100)

-23.66

-16.14

Euro

8.33

19.00

ABD Doları

5.74

16.16

Mevduat Faizi (Brüt)

-9.06

-0.10

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)

-23.95

-16.46

Kaynak: TÜİK

 

2018 Aralık’ında; 2003=100 temel yıllı Yurtiçi ÜFE ile indirgendiğinde yıllık ortalamalar itibariyle en yüksek getiri Euro ile elde edilmişken, en fazla zarar DİBS’te gerçekleşmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde de durum aynı şekildedir. (Bkz. Tablo 10)

 

 

2-d) Finansal Kuruluşlar

2018 yılı sonunda Türkiye’de faaliyette bulunan finansal kuruluşlar Tablo 11’de yer almaktadır.

 

Tablo 11: Türkiye’deki Finansal Kuruluşlar (Adet)

KURULUŞ

2016

2017

2018

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

13

13

13

Mevduat Bankaları

31

32

32

TMSF Bünyesindeki Bankalar

2

2

2

Katılım Bankaları (Özel Finans Kurumları)

3

5

6

 

 

 

 

Türkiye’de Temsilciliği Bulunan Yabancı Banka Sayısı

48

45

42

 

 

 

 

Leasing Kuruluşları

26

24

23

Factoring Kuruluşları

61

60

57

Tüketici Finansman Kuruluşları

14

14

14

Varlık Yönetim Şirketleri

12

16

20

Finansal Holding Kuruluşları

2

3

3

Elektronik Para Kuruluşları

 

12

14

Kaynak: BDDK

 

2018 yılı sonunda toplam yerli-yabancı banka sayısı 53, Leasing kuruluşları 23, Factoring kuruluşları ise 57’dir. Tüketici finansman kuruluşlarının sayısı 14, Varlık yönetim şirketleri ise 20 adettir. (Bkz. Tablo 11)

 

 

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

 

3-a) Bütçe Gelişmeleri

2017-18 yılları bütçe gelişmeleri Tablo 12’de yer almaktadır.

 

Tablo 12: Bütçe ile İlgili Gelişmeler (000 TL) (%)

 

2017

2018

Değişim

(18/17) (%)

GELİRLER

630,489,857

757,834,311

20.2

   Genel Bütçe Gelirleri

607,137,658

729,116,968

20.1

       Vergi Gelirleri

536,617,206

621,310,598

15.8

       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

19,762,105

26,122,594

32.2

       Alınan Bağışlar ve Yardımlar

1,373,120

2,064,609

50.4

       Faizler, Paylar ve Cezalar

35,560,027

71,267,921

100.4

       Sermaye Gelirleri

11,680,027

7,800,581

-33.2

       Alacaklardan Tahsilat

2,145,173

550,665

-74.3

   Özel Bütçeli İdare Gelirleri

19,148,319

23,542,796

22.9

   Düzenleme ve Denetleme Kurum Gelirleri

4,203,880

5,174,547

23.1

 

 

 

 

HARCAMALAR

678,269,193

830,449,520

22.4

   Faiz Hariç Harcamalar

621,557,390

756,488,308

21.7

       Personel Giderleri

162,145,555

200,888,505

23.9

       Sos. Güv. Kur. Devlet Primleri

27,272,452

34,369,302

26.0

       Mal ve Hizmet Alımları

63,600,358

71,728,243

12.8

       Cari Transferler

270,924,366

323,099,174

19.3

       Sermaye Giderleri

70,982,601

87,985,672

24.0

       Sermaye Transferleri

13,341,541

16,745,533

25.5

       Borç Verme

13,290,517

21,671,879

63.1

   Faiz Harcamaları

56,711,803

73,961,212

30.4

 

 

 

 

BÜTÇE DENGESİ

-47,779,336

-72,615,209

52.0

 

 

 

 

Faiz Dışı Denge

8,932,467

1,346,003

-84.9

Kaynak: MB

 

2018 yılında elde edilen gelir meblağı 757,834 milyon TL’dir. 2017’ye göre artış meydana gelmiş olup oran %20.2’dir. Aynı yıldaki harcama meblağı 830,450 milyon TL olup 2017’ye göre artış oranı %22.4’tür. (Bkz. Tablo 12)

 

2018 yılı faiz harcamaları meblağı 73,961 milyon TL olup 2017’ye göre %30.4 oranında artmıştır. Faiz dışı dengede ise önceki dönemlere göre belirgin bir azalış meydana gelmiştir. Nitekim, 2016 yılında 20,315 milyon TL olan faiz dışı fazla, 2017’de 8,932 milyon TL’ye, 2018’de ise 1,346 milyon TL’ye gerilemiştir. 2017 yılına göre 2018’de meydana gelen azalış oranı %85’tir. (Bkz. Tablo 12)

 

Bunun yanında, bütçe dengesinde de aleyhte gelişmeler göze çarpmaktadır. Nitekim, 2016 yılında 29,931 milyon TL olan bütçe açığı, 2017’de artış sergileyerek 47,779 milyon TL’ye 2018’de ise 72,615 milyon TL’ye çıkmıştır. 2017 yılına göre 2018’de meydana gelen artış %52 oranındadır. (Bkz. Tablo 12)

 

 

3-b) Borç Verileri

İç ve dış borçlara ilişkin bilgiler Tablo 13-17’de yer almaktadır.

 

Tablo 13: Merkezî Yönetim Borç Stoku (milyon TL)

 

2016

2017

2018

TOPLAM

759,950

876,493

1,067,115

   İç Borç Stoku

468,644

535,447

586,142

   Dış Borç Stoku

291,306

341,046

480,973

VADE (yıl)

6.3

6.4

6.4

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2018 yılı merkezî yönetim toplam borç stoku 1,067,115 milyon TL’dir. 2017 yılına göre meydana gelen artış 190,622 milyon TL’dir. Bunun ağırlıklı kısmı iç borçtur. Toplam borç stokunun ortalama vadesinde ise pek değişme olmamıştır. Nitekim, 2017 sonunda 6.4 yıl olan borç stokunun ortalama vadesi, 2018 sonunda da 6.4 yıl olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 13)

 

Tablo 14: Brüt Dış Borç Stoku (milyon $, %)

 

2016

2017

2018

TOPLAM

410,009

455,391

444,815

 *Kısa Vadeli

101,609

119,699

116,591

 *Uzun Vadeli

308,400

335,692

328,224

Borç stoku / GSYH

47.5

53.5

56.7

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2015 yılı sonunda 400 milyar Dolar olan toplam dış borç stoku, 2016 yılında 410 milyar Dolar’a, 2017 yılında 455 milyar Dolar’a yükselmiştir. 2018 sonunda ise yine artış meydana gelmiş ve borç meblağı 445 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Vadeler açısından dış borçlar temel karakteristiğini sürdürmekte olup ağırlıklı olarak uzun vadelidir. 2018 yılında uzun vadeli borçların toplam dış borç stokundaki payı %74 civarındadır. Aynı yılda borç stokunun GSYH’daki payı ise %56.7’dir. (Bkz. Tablo 14)

 

Tablo 15: Borçlular İtibariyle Brüt Dış Borç Stoku (milyon $, %)

 

2016

2017

2018

Toplamdaki Payı (2018)

Kamu Sektörü

123,374

136,577

140,560

32

TCMB

1,110

1,761

5,922

1

Özel Sektör

285,525

317,052

298,332

67

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

Borçlular itibariyle brüt dış borç stokunda asıl pay özel sektöre ait olup bunu kamu sektörü ve Merkez Bankası takip etmektedir. 2018 yılı brüt dış borcunda özel sektörün payı %67 civarında iken kamunun payı %32 seviyesindedir. (Bkz. Tablo 15)

 

Tablo 16: Dış Borç Döviz Kompozisyonu (%)

DÖVİZ CİNSİ

2016

2017

2018

Dolar

58.6

57.6

58.0

Euro

32.0

32.7

32.1

SDR

2.1

2.0

2.0

Yen

0.3

0.3

0.3

TL

5.9

6.2

5.9

Diğer

1.1

1.3

1.6

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2018 yılında dış borcun %58’si ABD Doları cinsindendir. Müteakiben; Euro, SDR, Yen ve diğer para birimleri cinsinden borçlar gelmektedir. (Bkz. Tablo 16)

 

 

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

 

4-a) Ödemeler Dengesi

Ödemeler dengesi bilgilerine Tablo 18’de yer verilmektedir.

 

Tablo 18: Ödemeler Dengesi (milyon $)

 

2016

2017

2018

I. CARİ İŞLEMLER HESABI

-32,590

-47,437

-27,263

   I.a) Dış Ticaret Hesabı

-40,854

-58,955

-41,814

   I.b) Hizmetler Hesabı

15,468

19,939

25,561

   I.c) Birincil Gelir Dengesi

         (Ücret Ödemeleri, Yatırım Geliri)

-8,997

-11,135

-11,865

   I.d) İkincil Gelir Dengesi

         (Genel Hükûmet Gelirleri, Diğer Sektör Transferleri)

1,793

2,714

855

 

 

 

 

II. SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

-21,689

-46,528

58

   II.a) Sermaye Hesabı

          (Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar)

23

16

58

   II.b) Finans Hesabı

          (Doğrudan Yatırım, Portföy Yatırımı, Diğer Yatırım)

-21,712

-46,544

-9,875

 

 

 

 

III. NET HATA VE NOKSAN

10,855

877

17,330

Kaynak: TCMB

 

Cari işlemler hesabı; 2016’da 32.6 milyar Dolar civarında, 2017’de 47.4 milyar Dolar civarında açık vermişken 2018 yılı açığı 27.3 milyar Dolar civarındadır. (Bkz. Tablo 18)

 

Cari açık, dış ticaretten kaynaklanmakta olup bu da ithalât kalemiyle ilgilidir. Öte yandan cari açığın azaltılmasında katkı sahibi olan kalem, geleneksel biçimde hizmetler hesabıdır.

 

 

4-b) Mal Ticareti

Ana ve alt kalemler itibariyle mal ticareti verileri, Tablo 19’da ve 20’de yer almaktadır.

 

Tablo 19: Dış Ticaret Bileşimi (milyon $)

 

2017

2018

Değişim

(18/17) (%)

İHRACAT (FOB)

156,993

168,023

7.0

İTHALÂT (CIF)

233,800

223,039

-4.6

DIŞ TİCARET DENGESİ

-76,807

-55,015

-28.4

İHRACAT / İTHALÂT (%)

67.1

75.3

 

Kaynak: TÜİK

 

2018 yılı ihracatı 168 milyar Dolar, ithalâtı ise 223 milyar Dolar civarındadır. 2017 yılına göre ihracatta %7 artış, ithalâtta ise %4.6 oranında azalış meydana gelmiştir. Öte yandan, dış ticaret açığında da azalış meydana gelmiş olup oran %28.4’tür. 2018 yılında ihracatın ithalâtı karşılama oranı 2017’ye göre yükselmiş olup %75.3 olarak gerçekleşmiştir. Bu da nispî olarak %12.2 artışa tekabül etmektedir. (Bkz. Tablo 19)

 

Tablo 20: Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (GEGS) Göre Dış Ticaret Bileşimi (bin $)

 

2017

2018

Değişim

(18/17) (%)

İHRACAT

 

 

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

18,352,258

19,845,839

8.1

  Ara (Ham madde) Mallar

73,062,988

79,328,438

8.6

  Tüketim Malları

64,877,907

68,066,396

4.9

  Diğer

699,787

782,717

11.9

 

 

 

 

İTHALÂT

 

 

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

33,116,139

29,301,178

-11.5

  Ara (Ham madde) Mallar

171,461,765

170,044,135

-0.8

  Tüketim Malları

28,487,529

22,876,454

-19.7

  Diğer

734,218

817,272

11.3

Kaynak: TÜİK

 

2018 yılında, mal sınıflamasına göre dış ticaret bileşimi açısından ihracat alt kalemleri, sırasıyla şöyledir: ham madde, tüketim, yatırım ve diğer mallar. Aynı dönemde, ithalât alt kalemleri de karakteristik yapısını sürdürmüş olup sırasıyla şöyledir: hammadde, yatırım, tüketim ve diğer mallar. (Bkz. Tablo 20)

 

 

4-c) Hizmet Ticareti

Alt faaliyet dalları itibariyle hizmet ticareti verileri Tablo 21’de yer almaktadır.

 

Tablo 21: Hizmet Ticareti Gelişmeleri (milyon $)

 

2016

2017

2018

HİZMETLER DENGESİ

15,468

19,939

25,561

1) İşlem Gören Mallar

-3

41

50

2) Tamir ve Bakım

-316

-298

-412

3) Taşımacılık

5,082

5,395

8,220

     3.1) Navlun

-1,323

-2,358

-1,667

     3.2) Diğer Taşımacılık

6,405

7,753

9,887

4) Turizm

13,960

17,655

20,625

5) İnşaat

511

438

303

6) Sigorta

-386

-765

-411

7) Finans

-934

-561

-695

8) Diğer Ticarî

-1,718

-1,623

-1,518

9) Resmî

-1,172

-778

-818

10) Diğer

444

435

217

Kaynak: TCMB

 

2018 yılında Türkiye’nin net gelir sağlayan başlıca hizmet alt sektörleri, sırasıyla; turizm, taşımacılık ve inşaattır. Söz konusu dönem itibariyle Türkiye’nin hizmet ticareti net geliri 25 milyar Dolar civarındadır. 2017’ye göre bu meblağda %28 oranında artış meydana gelmiştir. (Bkz. Tablo 21)

 

TÜİK istatistiklerine göre, 2018 yılında Türkiye’yi ziyaret eden kişi (yabancı turist+yurtdışı ikametli vatandaş) sayısı 45,628,673’tür. Yurt dışını ziyaret eden Türkiyeli turist sayısı ise 8,383,432’dir.

 

2018 yılında toplam turizm geliri (yabancı turist+yurtdışı ikametli vatandaş) 29,512,926 $’dır. Aynı yılın turizm gideri (Türkiyeli turist) ise 4,896,310 $ olarak gerçekleşmiştir.

 

 

* Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci

Mardin Artuklu Üniversitesi, İİBF, İktisat.

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı

mbekinci(at)akademiktisat.net

http://www.akademiktisat.net

 

 

Kaynaklar

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, TOBB; MB, BDDK, Turkish Bank.

 

 

Sayfa başı