AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2017 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 

 

İÇİNDEKİLER

1) REEL KESİM

1-a) Büyüme

1-b) Sanayi

1-c) İstihdam

 

2) FİNANSAL KESİM

2-a) Fiyatlar

2-b) Parasal Göstergeler

2-c) Finansal Yatırım Araçları

2-d) Finansal Kuruluşlar

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

3-a) Bütçe Gelişmeleri

3-b) Borç Verileri

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

4-a) Ödemeler Dengesi

4-b) Mal Ticareti

4-c) Hizmet Ticareti

 

 

Bu çalışmada, mevcut veriler ışığında, Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen iktisadî gelişmelere ilişkin ayrıntılı sektörel analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

1) REEL KESİM

 

1-a) Büyüme

Ekonomik büyümeye ilişkin veriler, Tablo 1’de yer almaktadır.

 

Tablo 1: Büyüme (GSYH) Verileri (Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla) (%) (milyon $)

 

2015

2016

2017

Hedef GSYH

Oranı

4.0

3.2

3.2

Gerçekleşen

GSYH Oranı

6.1

I.çeyrek 3.5

II.çeyrek 7.2

III.çeyrek 5.9

IV.çeyrek 7.4

3.2

I.çeyrek 4.8

II.çeyrek 4.9

III.çeyrek -0.8

IV.çeyrek 4.2

7.4

I.çeyrek 5.4

II.çeyrek 5.4

III.çeyrek 11.3

IV.çeyrek 7.3

GSYH Meblağı

(cari fiyatlarla)

861,467

862,744

851,046

Kaynak: TÜİK

 

2015 yılı büyüme oranı %4 olan hedef oranın üstünde gerçekleşmiş ve %6.1 olmuştur. 2016 yılı büyümesi ise hedef oran olan %3.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dünya iktisadî-siyasî konjonktürü dikkate alındığında bu oran belli ölçüde olumlu karşılanabilir. Öte yandan, 2017 yılı büyüme oranı Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde %5 olarak tespit edilmekle beraber bunu realize etmenin imkânsız olacağı düşünülerek %3.2 olarak revize edilmiştir. Bu revizyon da dünyadaki iktisadî-siyasî konjonktürle yakından alakalıdır. Bununla beraber, gerçekleşen oran şaşırtıcı biçimde revize öncesinin iki katından da fazla olup %7.4’tür. Bunda esasen, Türkiye ekonomisinde 3.çeyrekte görülen faaliyet artışının etkisi olduğu ifade edilebilir. (Bkz. Tablo 1)

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 31 Aralık 2017 itibariyle Türkiye nüfusu 80,810,525 kişiden oluşmaktadır. Nüfusun %50.2’sini (40,535,135 kişi) erkekler, %49.8’sini (40,275,390 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. Yıllık nüfus artış hızı 2016’da %013.5 iken, 2017’de %012.4’e gerilemiştir.

 

Kişi başına GSYH (KBGSYH) gelişmeleri şöyledir: Cari fiyatlarla KBGSYH; 2015’te 9,257 $ iken, 2016 yılında 9,243 $, 2017 yılında ise 10,597 $ olarak gerçekleşmiştir.

 

 

1-b) Sanayi

İmalât sanayiindeki üretim değişim oranları, alt sektörler itibariyle Tablo 2’de yer almaktadır.

 

Tablo 2: Üretim Artışı (Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)

İKTİSADÎ FAALİYET KOLLARI

Üretim Endeksi

(2010=100)

Değişim

(%)

 

2016

2017

17/16

TOPLAM SANAYİ

126.3

134.2

6.2

   Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü

108.2

108.4

0.1

   İmalât Sanayii Sektörü

127.2

135.1

6.2

   Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

129.9

140.4

8.1

Kaynak: TÜİK

 

2010=100 temel yıllı sanayi endeksine göre, 2016 yılı ile kıyaslandığında, 2017 yılında sanayi üretiminde az da olsa artış olduğu görülmektedir. Öte yandan, bu üretim artışı 2017 yılında tüm alt sektörlerde gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 2)

 

Tablo 3: Kapasite Kullanım Oranları (Mevsim etkilerinden arındırılmış) (%)

 

2015

2016

2017

Ocak

74.7

77.5

77.4

Şubat

75.2

77.1

77.7

Mart

75.4

77.6

77.9

Nisan

77.3

77.4

78.8

Mayıs

77.5

77.6

78.9

Haziran

77.4

77.6

78.6

Temmuz

78.0

77.3

78.4

Ağustos

76.5

76.0

78.1

Eylül

77.6

77.6

78.6

Ekim

76.9

77.5

79.4

Kasım

77.7

77.5

79.5

Aralık

77.9

78.0

79.0

Kaynak: TCMB

 

2017 yılında aylar itibariyle kapasite kullanım oranlarında (KKO) %77-80 bandında değişmeler meydana geldiği görülmektedir. 2016 yılı ortalama KKO %77.4 seviyesinde iken 2017’de %78.5 olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 3)

 

Tablo 5: Kurulan/Kapanan Şirket, Kooperatif ve İşletme

 

2016

2017

Değişim

(17/16) (%)

Açılan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme

106,447

118,021

10.9

Tasfiyedeki şirket ve kooperatif

14,149

11,135

-21.3

Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme

31,928

32,706

24.3

Kaynak: TOBB

 

2016 yılına göre 2017 yılında yeni şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme açılışlarında artış meydana gelmiş olup oran %11 civarındadır. Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme sayısında da artış meydana gelmiş olup açılış oranının iki katı üstündedir ve gerçekleşen oran %24 civarındadır. Tasfiyedeki şirket ve kooperatif sayısı ise azalmış olup oran %21 civarındadır. (Bkz. Tablo 5)

 

 

1-c) İstihdam

TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 2016 ve 2017 yıllarındaki temel işgücü verileri Tablo 6’da yer almaktadır.

 

Tablo 6: Temel İşgücü Verileri (Mevsim etkilerinden arındırılmış) (000 kişi, %)

 

2016

2017

AKTİF NÜFUS

58,720

59,894

 

 

 

İŞGÜCÜ SAYISI

30,535

31,643

   İstihdam Edilen

27,205

28,189

   İşsiz

3,330

3,454

 

 

 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

52.0

52.8

 

 

 

İSTİHDAM ORANI

46.3

47.1

İŞSİZLİK ORANI

10.9

10.9

   Tarım Dışı İşsizlik Oranı

13.0

13.1

   Genç Nüfusta (15-24 yaş) İşsizlik Oranı

19.6

20.8

   Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanların Genç Nüfustaki Oranı

24.0

24.2

Kaynak: TÜİK

 

2016 yılında istihdam edilen kişi sayısı 27,205,000 iken, 2017’de bu sayı 28,189,000 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılına göre 2017 yılında istihdam edilen kişi sayısındaki artış 984,000’dir. 2017 yılında işsiz sayısı ise 3,454,000 olup 2016 yılına göre meydana gelen artış 124,000 kişidir. 2017 yılında istihdam oranı %47.1, işsizlik oranı ise %10.9’dur. Tarım dışı işsizlik oranı %13.1; 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ise %20.8’dir. (Bkz. Tablo 6)

 

 

 

2) FİNANSAL KESİM

 

2-a) Fiyatlar

Fiyatlarda meydana gelen değişmeler, Tablo 7’de ve 8’de yer almaktadır.

 

Tablo 7: Fiyatlardaki Gelişmeler (Bir önceki aya göre değişim) (%)

 

Yurtiçi ÜFE

 

TÜFE

 

2015

2016

2017

 

2015

2016

2017

Ocak

0.33

0.55

3.98

 

1.10

1.82

2.46

Şubat

1.20

-0.20

1.26

 

0.71

-0.02

0.81

Mart

1.05

0.40

1.04

 

1.19

-0.04

1.02

Nisan

1.43

0.52

0.76

 

1.63

0.78

1.31

Mayıs

1.11

1.48

0.52

 

0.56

0.58

0.45

Haziran

0.25

0.41

0.07

 

-0.51

0.47

-0.27

Temmuz

-0.32

0.21

0.72

 

0.09

1.16

0.15

Ağustos

0.98

0.08

0.85

 

0.40

-0.29

0.52

Eylül

1.53

0.29

0.24

 

0.89

0.18

0.65

Ekim

-0.20

0.84

1.71

 

1.55

1.44

2.08

Kasım

-1.42

2.00

2.02

 

0.67

0.52

1.49

Aralık

-0.33

2.98

1.37

 

0.21

1.64

0.69

Kaynak: TÜİK

 

‘Bir önceki aya göre değişim’ açısından, Yurtiçi ÜFE’de önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da dalgalanmalar meydana gelmiştir. TÜFE’de de benzer durumlar söz konusudur. (Bkz. Tablo 7)

 

Tablo 8: Fiyatlardaki Gelişmeler (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)

 

Yurtiçi ÜFE

 

TÜFE

 

2015

2016

2017

 

2015

2016

2017

Ocak

3.28

5.94

13.69

 

7.24

9.58

9.22

Şubat

3.10

4.47

15.36

 

7.55

8.78

10.13

Mart

3.41

3.80

16.09

 

7.61

7.46

11.29

Nisan

4.80

2.87

16.37

 

7.91

6.57

11.87

Mayıs

6.52

3.25

15.26

 

8.09

6.58

11.72

Haziran

6.73

3.41

14.87

 

7.20

7.64

10.90

Temmuz

5.62

3.96

15.45

 

6.81

8.79

9.79

Ağustos

6.21

3.03

16.34

 

7.14

8.05

10.68

Eylül

6.92

1.78

16.28

 

7.95

7.28

11.20

Ekim

5.74

2.84

17.28

 

7.58

7.16

11.90

Kasım

5.25

6.41

17.30

 

8.10

7.00

12.98

Aralık

5.71

9.94

15.47

 

8.81

8.53

11.92

Kaynak: TÜİK

 

‘Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim’ açısından 2017 Yurtiçi ÜFE’sinde de yıl boyunca dalgalanmalar meydana gelmiştir. Öte yandan yıl başında %13.69 olan ÜFE yıl sonunda %15.47’ye yükselmiştir. TÜFE’de de yıl başında %9.22 olan oran yıl sonunda %11.92’ye çıkmıştır. (Bkz. Tablo 8)

 

2010-16 döneminde hem ÜFE’de hem de TÜFE’de çift haneli oranlar görülmekle beraber genel olarak tek haneli enflasyon oranları gerçekleşmiştir. 2017 itibariyle ise yine 2010 öncesi dönemlere benzer biçimde çift haneli oranlar belirginleşmeye başlamıştır. (Bkz. Tablo 8)

 

Tedbir alınmadığı takdirde, Türkiye ekonomisi yıllar aradan sonra yine çift haneli enflasyon oranlarıyla yaşamaya başlayacak ve enflasyon tekrar en önemli makro ekonomik mücadele konularının başındaki yerini alacak gibi görünmektedir.

 

 

2-b) Parasal Göstergeler

2017 ve 2016 Aralık sonları itibariyle parasal göstergeler ve bunlar arasındaki değişim oranları, Tablo 9’da verilmiştir.

 

Tablo 9: Parasal Göstergeler (milyon TL)

 

30 Aralık 2016

29 Aralık 2017

Değişim

(17/16) (%)

Dolaşımdaki Para

111,750

119,145

6.6

Vadesiz TL Mevduat

158,143

177,874

12.5

Vadesiz YP Mevduat

112,445

152,559

35.7

* M1

382,339

449,578

17.6

Vadeli TL Mevduat

628,528

703,072

11.9

Vadeli YP Mevduat

395,850

471,972

19.2

** M2

1,406,716

1,624,621

15.5

Repo

6,936

5,377

-22.5

B Tipi Likit Fonlar

12,635

13,875

9.8

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

24,381

31,904

30.9

*** M3

1,450,669

1,675,777

15.5

Toplam TL Krediler

1,132,577

1,414,717

24.9

Bireysel TL Krediler

438,931

511,427

16.5

Kurumsal TL Krediler

693,647

903,290

30.2

Dolarizasyon (YP/M3) (%)

35.0

37.3

6.4

Kaynak: TCMB

 

2016 sonu itibariyle 111.7 milyar TL olan dolaşımdaki para meblağı, 2017 sonunda 119.1 milyar TL’ye yükselmiş olup artış oranı %6.6’dır. Vadesiz TL ve yabancı para mevduatlarında meydana gelen artışlar sırasıyla %12.5 ve %35.7’dir. Vadeli TL ve yabancı para mevduatlarındaki artış oranları ise sırasıyla %11.9 ve %19.2’dir. (Bkz. Tablo 9)

 

2016 sonunda bankalarca verilen toplam kredi meblağı 1,133 milyar TL civarında idi. Bu meblağ, 2017 yılı sonunda 1,415 milyar TL civarına yükselmiş olup artış oranı %25’tir. (Bkz. Tablo 9)

 

 

2-c) Finansal Yatırım Araçları

2017 Aralık’ında, seçilmiş finansal yatırım araçlarının yıllık ortalamaları itibariyle reel getirileri Tablo 10’da yer almaktadır.

 

Tablo 10: Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getirileri (Yıllık ortalamalar) (Aralık)

 

REEL GETİRİ (2003=100)

Yurtiçi ÜFE (%)

TÜFE (%)

YILLIK

ORTALAMA

Altın (Külçe)

5.19

9.62

Borsa Endeksi (BIST 100)

10.81

15.48

Euro

6.42

10.90

ABD Doları

4.20

8.58

Mevduat Faizi (Brüt)

-4.26

-0.22

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)

-7.89

-4.01

Kaynak: TÜİK

 

2017 Aralık’ında; 2003=100 temel yıllı Yurtiçi ÜFE ile indirgendiğinde yıllık ortalamalar itibariyle en yüksek getiri Borsa ile elde edilmişken, en fazla zarar DİBS’te gerçekleşmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde de durum aynı merkezdedir. (Bkz. Tablo 10)

 

 

2-d) Finansal Kuruluşlar

2017 yılı sonunda Türkiye’de faaliyette bulunan finansal kuruluşlar Tablo 11’de yer almaktadır.

 

Tablo 11: Türkiye’deki Finansal Kuruluşlar (Adet)

KURULUŞ

2016

2017

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

13

13

Mevduat Bankaları

31

32

TMSF Bünyesindeki Bankalar

2

2

Katılım Bankaları (Özel Finans Kurumları)

3

5

 

 

 

Türkiye’de Temsilciliği Bulunan Yabancı Banka Sayısı

48

45

 

 

 

Leasing Kuruluşları

26

24

Factoring Kuruluşları

61

60

Tüketici Finansman Kuruluşları

14

14

Varlık Yönetim Şirketleri

12

16

Finansal Holding Kuruluşları

2

3

Elektronik Para Kuruluşları

 

12

Kaynak: BDDK

 

2017 yılı sonunda toplam yerli-yabancı banka sayısı 52, Leasing kuruluşları 24, Factoring kuruluşları ise 60’tır. Tüketici finansman kuruluşlarının sayısı 14, Varlık yönetim şirketleri ise 16 adettir. (Bkz. Tablo 11)

 

 

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

 

3-a) Bütçe Gelişmeleri

2016-17 yılları bütçe gelişmeleri Tablo 12’de yer almaktadır.

 

Tablo 12: Bütçe ile İlgili Gelişmeler (000 TL) (%)

 

2016

2017

Değişim

(17/16) (%)

GELİRLER

554,139,502

630,349,066

13.8

   Genel Bütçe Gelirleri

533,202,564

607,215,045

13.9

       Vergi Gelirleri

459,001,741

536,047,658

16.8

       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

23,747,644

19,755,030

-16.8

       Alınan Bağışlar ve Yardımlar

1,121,939

2,162,614

92.8

       Faizler, Paylar ve Cezalar

34,909,844

35,431,909

1.5

       Sermaye Gelirleri

12,827,655

11,672,678

-9.0

       Alacaklardan Tahsilat

1,593,741

2,145,156

34.6

   Özel Bütçeli İdare Gelirleri

17,011,998

18,931,882

11.3

   Düzenleme ve Denetleme Kurum Gelirleri

3,924,940

4,202,139

7.1

 

 

 

 

HARCAMALAR

584,071,431

677,722,317

16.0

   Faiz Hariç Harcamalar

533,824,894

621,010,514

16.3

       Personel Giderleri

148,864,123

162,139,045

8.9

       Sos. Güv. Kur. Devlet Primleri

24,699,191

27,266,938

10.4

       Mal ve Hizmet Alımları

54,100,121

63,469,539

17.3

       Cari Transferler

224,847,098

270,962,128

20.5

       Sermaye Giderleri

59,676,903

70,541,087

18.2

       Sermaye Transferleri

8,881,418

13,341,262

50.2

       Borç Verme

12,756,040

13,290,515

4.2

   Faiz Harcamaları

50,246,537

56,711,803

12.9

 

 

 

 

BÜTÇE DENGESİ

-29,931,929

-47,373,251

58.3

 

 

 

 

Faiz Dışı Denge

20,314,608

9,338,552

-54.0

Kaynak: MB

 

2017 yılında elde edilen gelir meblağı 630,349 milyon TL’dir. 2016’ya göre artış meydana gelmiş olup oran %13.8’dir. Aynı yıldaki harcama meblağı 677,722 milyon TL olup 2016’ya göre artış oranı %16’dır. (Bkz. Tablo 12)

 

2017 yılı faiz harcamaları meblağı 56,712 milyon TL olup 2016’ya göre %12.9 oranında artmıştır. Faiz dışı dengede ise önceki döneme göre belirgin bir azalış meydana gelmiştir. Nitekim, 2016 yılında 20,315 milyon TL olan faiz dışı fazla, 2017’de 9,338 milyon TL’ye gerilemiştir ve azalış oranı %54’tür. (Bkz. Tablo 12)

 

Bunun yanında, bütçe dengesinde de aleyhte gelişmeler göze çarpmaktadır. Nitekim, 2016 yılında 29,931 milyon TL olan bütçe açığı, 2017’de artış sergileyerek 47,373 milyon TL’ye çıkmıştır. Meydana gelen artış oranı %58.3 oranındadır. (Bkz. Tablo 12)

 

 

3-b) Borç Verileri

İç ve dış borçlara ilişkin bilgiler Tablo 13-17’de yer almaktadır.

 

Tablo 13: Merkezî Yönetim Borç Stoku (milyon TL)

 

2015

2016

2017

TOPLAM

678,245

759,950

876,492

   İç Borç Stoku

440,125

468,644

535,447

   Dış Borç Stoku

238,120

291,306

341,045

VADE (yıl)

6.3

6.3

6.4

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2017 yılı merkezî yönetim toplam borç stoku 876,492 milyon TL’dir. 2016 yılına göre meydana gelen artış 116,542 milyon TL’dir. Bunun ağırlıklı kısmı iç borçtur. Toplam borç stokunun ortalama vadesinde ise pek değişme olmamıştır. Nitekim, 2016 sonunda 6.3 yıl olan borç stokunun ortalama vadesi, 2017 sonunda 6.4 yıl olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 13)

 

Tablo 14: Brüt Dış Borç Stoku (milyon $, %)

 

2015

2016

2017

TOPLAM

399,715

408,705

454,284

 *Kısa Vadeli

105,364

101,419

117,854

 *Uzun Vadeli

294,351

307,286

336,430

Borç stoku / GSYH

46.4

47.4

53.4

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2015 yılı sonunda 399,715 milyon Dolar olan toplam dış borç stoku, 2016 yılında 408,705 milyon Dolar’a yükselmiştir. 2017 sonunda ise yine artış meydana gelmiş ve borç meblağı 454,284 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Vadeler açısından dış borçlar temel karakteristiğini sürdürmekte olup ağırlıklı olarak uzun vadelidir. 2017 yılında uzun vadeli borçların toplam dış borç stokundaki payı %74 civarındadır. Aynı yılda borç stokunun GSYH’daki payı ise %53.4’tür. (Bkz. Tablo 14)

 

Tablo 15: Borçlular İtibariyle Brüt Dış Borç Stoku (milyon $, %)

 

2015

2016

2017

Toplamdaki Payı (2017)

Kamu Sektörü

116,638

123,267

136,443

30.1

TCMB

1,327

821

666

0.1

Özel Sektör

281,750

284,617

317,175

69.8

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

Borçlular itibariyle brüt dış borç stokunda asıl pay özel sektöre ait olup bunu kamu sektörü ve Merkez Bankası takip etmektedir. 2017 yılı brüt dış borcunda özel sektörün payı %70 civarında iken kamunun payı %30 seviyesindedir. (Bkz. Tablo 15)

 

Tablo 16: Dış Borç Döviz Kompozisyonu (%)

DÖVİZ CİNSİ

2015

2016

2017

Dolar

58.4

59.4

57.7

Euro

31.9

31.1

32.7

SDR

0.1

0.1

2.0

Yen

0.2

0.2

0.3

TL

0.6

0.6

0.6

Diğer

8.8

8.6

6.7

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2017 yılında dış borcun %57.7’si ABD Doları cinsindendir. Müteakiben; Euro, SDR, Yen ve diğer para birimleri cinsinden borçlar gelmektedir. (Bkz. Tablo 16)

 

 

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

 

4-a) Ödemeler Dengesi

Ödemeler dengesi bilgilerine Tablo 18’de yer verilmektedir.

 

Tablo 18: Ödemeler Dengesi (milyon $)

 

2015

2016

2017

I. CARİ İŞLEMLER HESABI

-32,118

-32,590

-47,437

   I.a) Dış Ticaret Hesabı

-48,114

-40,854

-58,955

   I.b) Hizmetler Hesabı

24,208

15,468

19,939

   I.c) Birincil Gelir Dengesi

         (Ücret Ödemeleri, Yatırım Geliri)

-9,642

-8,997

-11,135

   I.d) İkincil Gelir Dengesi

         (Genel Hükûmet Gelirleri, Diğer Sektör Transferleri)

1,430

1,793

2,714

 

 

 

 

II. SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

-21,962

-21,689

-46,528

   II.a) Sermaye Hesabı

          (Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar)

-21

23

16

   II.b) Finans Hesabı

          (Doğrudan Yatırım, Portföy Yatırımı, Diğer Yatırım)

-21,941

-21,712

-46,544

 

 

 

 

III. NET HATA VE NOKSAN

10,198

10,855

877

Kaynak: TCMB

 

Cari işlemler hesabı; 2016 sonunda 32.6 milyar Dolar civarında açık vermişken, 2017 yılı açığı 47.4 milyar Dolar civarındadır. (Bkz. Tablo 18)

 

Açık, dış ticaretinden kaynaklanmakta olup bu da ithalât kalemiyle ilgilidir. Öte yandan cari açığın azaltılmasında katkı sahibi olan kalem, geleneksel biçimde hizmetler hesabıdır.

 

 

 

4-b) Mal Ticareti

Ana ve alt kalemler itibariyle mal ticareti verileri, Tablo 19’da ve 20’de yer almaktadır.

 

Tablo 19: Dış Ticaret Bileşimi (milyon $)

 

2016

2017

Değişim

(17/16) (%)

İHRACAT (FOB)

142,530

157,020

10.2

İTHALÂT (CIF)

198,618

233,800

17.7

DIŞ TİCARET DENGESİ

-56,089

-76,780

36.9

İHRACAT / İTHALÂT (%)

71.8

67.2

-6.4

Kaynak: TÜİK

 

2017 yılı ihracatı 157 milyar Dolar, ithalâtı ise 234 milyar Dolar civarındadır. 2016 yılına göre ihracatta %10.2, ithalâtta ise %17.7 oranında artış meydana gelmiştir. Öte yandan, dış ticaret açığında da artış meydana gelmiş olup oran %36.9’dur. 2017 yılında ihracatın ithalâtı karşılama oranı 2016’ya göre gerilemiş olup %67.2 olarak gerçekleşmiştir. Bu da nispî olarak %-6.4’e tekabül etmektedir. (Bkz. Tablo 19)

 

Tablo 20: Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (GEGS) Göre Dış Ticaret Bileşimi (bin $)

 

2016

2017

Değişim

(17/16) (%)

İHRACAT

 

 

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

15,891,426

18,360,358

15.5

  Ara (Hammadde) Mallar

66,890,193

73,095,706

9.3

  Tüketim Malları

58,876,813

64,900,293

10.2

  Diğer

871,151

699,013

-19.8

 

 

 

 

İTHALÂT

 

 

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

35,918,942

33,116,944

-7.8

  Ara (Hammadde) Mallar

134,315,401

171,451,551

27.6

  Tüketim Malları

27,947,076

28,488,949

1.9

  Diğer

436,817

734,218

68.1

Kaynak: TÜİK

 

2017 yılında, mal sınıflamasına göre dış ticaret bileşimi açısından ihracat alt kalemleri, sırasıyla şöyledir: hammadde, tüketim, yatırım ve diğer mallar. Aynı dönemde, ithalât alt kalemleri de karakteristik yapısını sürdürmüş olup sırasıyla şöyledir: hammadde, yatırım, tüketim ve diğer mallar. (Bkz. Tablo 20)

 

 

4-c) Hizmet Ticareti

Alt faaliyet dalları itibariyle hizmet ticareti verileri Tablo 21’de yer almaktadır.

 

Tablo 21: Hizmet Ticareti Gelişmeleri (milyon $)

 

2015

2016

2017

HİZMETLER DENGESİ

24,208

15,468

19,939

1) İşlem Gören Mallar

67

-3

41

2) Tamir ve Bakım

-315

-316

-298

3) Taşımacılık

6,152

5,082

5,395

     3.1) Navlun

-1,316

-1,323

-2,358

     3.2) Diğer Taşımacılık

7,468

6,405

7,753

4) Turizm

21,248

13,960

17,655

5) İnşaat

375

511

438

6) Sigorta

-423

-386

-765

7) Finans

-1,121

-934

-561

8) Diğer Ticarî

-1,513

-1,718

-1,623

9) Resmî

-1,076

-1,172

-778

10) Diğer

814

444

435

Kaynak: TCMB

 

2017 yılında Türkiye’nin net gelir sağlayan başlıca hizmet alt sektörleri, sırasıyla; turizm, taşımacılık ve inşaattır. Söz konusu dönem itibariyle Türkiye’nin hizmet ticareti net geliri 20 milyar Dolar civarındadır. 2016’ya göre bu meblağda artış meydana gelmiş olup oran %28 seviyesindedir. (Bkz. Tablo 21)

 

 

* Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci

Mardin Artuklu Üniversitesi, İİBF, İktisat.

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı

mbekinci(at)akademiktisat.net

http://www.akademiktisat.net

 

 

Kaynaklar

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, TOBB; MB, BDDK, Turkish Bank.

 

 

Sayfa başı