AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 

 

İÇİNDEKİLER

1) REEL KESİM

1-a) Büyüme

1-b) Sanayi

1-c) İstihdam

 

2) FİNANSAL KESİM

2-a) Fiyatlar

2-b) Parasal Göstergeler

2-c) Finansal Yatırım Araçları

2-d) Finansal Kuruluşlar

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

3-a) Bütçe Gelişmeleri

3-b) Borç Verileri

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

4-a) Ödemeler Dengesi

4-b) Mal Ticareti

4-c) Hizmet Ticareti

 

 

Bu çalışmada, mevcut veriler ışığında, Türkiye’de 2015 yılında meydana gelen iktisadî gelişmelere ilişkin ayrıntılı sektörel analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

1) REEL KESİM

 

1-a) Büyüme

Ekonomik büyümeye ilişkin veriler, Tablo 1’de yer almaktadır.

 

Tablo 1: Büyüme (GSYH) Verileri (Üretim yöntemine göre 1998 bazlı sabit fiyatlarla) (%) (milyon $)

 

2007

2009

2011

2013

2015

Hedef GSYH Oranı

5.0

-3.6

4.5

4.0

4.0

Gerçekleşen

GSYH Oranı

4.7

-4.8

8.8

4.1

6.1

I. çeyrek 3.5

II. çeyrek 7.2

III. çeyrek 5.9

IV. çeyrek 7.4

GSYH Meblağı

(cari fiyatlarla)

658,786

616,703

773,980

821,937

861,467

Kaynak: TÜİK

 

2003-2007 dönemi hedef büyüme oranları %5 olmakla beraber, gerçekleşmeler 2007 yılı haricinde hep bu oranın üstündedir. 2008’de ise büyüme, hedef oran olan %5.5’in çok altında gerçekleşmiş olup %09’dur. Global ekonomik krizin ülkemize yansıması olarak değerlendirilebilecek bu büyüme düşüşü, krizin asıl etkisinin yaşandığı 2009 yılında daha derinleşerek devam etmiş ve hedefin çok altında bir oranla %-4.8 olarak gerçekleşmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında ciddi bir toparlanma sürecine şahit olunmuş ve yıl sonu büyüme oranları sırasıyla %9.2 ve 8.8 olmuştur. Fakat 2012 yılında büyümede yine belirgin bir frenleme meydana gelmiş ve %2.1 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ise nispî bir toparlanma yılı olmuş ve hedef büyüme oranı realize edilmiş hatta hedefin biraz üstüne çıkılmıştır. 2014 yılı büyüme oranı ise hedef olan %3.3’ün altında %2.9 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı büyüme oranı ise %4 olan hedef oranın üstünde gerçekleşmiş ve %6.1 olmuştur. (Bkz. Tablo 1)

 

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla Dolar cinsinden GSYH; 2007 yılında 658,786 milyon, 2009’da 616,703 milyon, 2011’de 773,980 milyon, 2013’te 821,937 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı meblağı ise 861,467 milyon Dolar’dır. (Bkz. Tablo 1)

 

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, 2007 yılında, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH 843,178 milyon TL’dir. 2009 yılı itibariyle bu meblağ 952,559 milyon TL, 2011 yılında 1,297,713 milyon TL, 2013’te 1,567,289 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı GSYH meblağı ise 1,952,638 milyon TL’ye yükselmiştir.

 

Kişi başına GSYH (KBGSYH) gelişmeleri şöyledir: Cari fiyatlarla KBGSYH; 2007’de 9,247 $ iken, 2009’da 8,561 $’a gerilemiştir. 2011 yılında tekrar yükselişe geçen gelir 10,428 $’a, 2013’te 10,822 $’a yükselmiştir. 2015’te ise belirgin bir düşüş meydana gelmiş ve 9,257 $’a gerilemiştir.

 

 

1-b) Sanayi

İmalât sanayiindeki üretim değişim oranları, alt sektörler itibariyle Tablo 2’de yer almaktadır.

 

Tablo 2: Üretim Artışı (Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)

İKTİSADÎ FAALİYET KOLLARI

Üretim Endeksi

(2010=100)

 

2015

TOPLAM SANAYİ

124.1

   Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü

107.3

   İmalât Sanayii Sektörü

125.5

   Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

123.5

Kaynak: TÜİK

 

2010=100 temel yıllı sanayi endeksine göre,  2015 yılında sanayi üretiminde artış olduğu görülmektedir. (Bkz. Tablo 2)

 

Tablo 3: Kapasite Kullanım Oranları (Mevsim etkilerinden arındırılmış) (Ağırlıklı Ortalama) (%)

 

2014

2015

Ocak

76.1

74.7

Şubat

74.9

75.2

Mart

75.9

75.4

Nisan

75.6

77.3

Mayıs

74.9

77.5

Haziran

75.2

77.4

Temmuz

74.4

78.0

Ağustos

74.5

76.5

Eylül

74.7

77.6

Ekim

74.6

76.9

Kasım

74.4

77.7

Aralık

75.2

77.9

Kaynak: TCMB

 

2015 yılında aylar itibariyle kapasite kullanım oranlarında (KKO) değişmeler meydana gelmiştir. 2015 yılı ortalama KKO %76.8 seviyesindedir. (Bkz. Tablo 3)

 

Tablo 4: Tam Kapasite ile Çalışamama Sebepleri (%) (Ekim*)

 

2015

Kısıtlayan Faktör Yoktur

45.9

Talep Yetersizliği

21.5

İşgücü Yetersizliği

9.4

Hammadde-Ekipman Yetersizliği

9.4

Malî İmkânsızlıklar

8.4

Diğer

5.4

(*) Bu veriler üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) üretilmektedir.

Kaynak: TCMB

 

Merkez Bankası, İktisadî Yönelim Anketi (İYA) ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerine göre 2015 yılı Ekim döneminde; tam kapasite ile çalışamamaya ilişkin ilk sırada belirtilen sebep, ‘talep yetersizliği’dir. Ardından, ‘işgücü yetersizliği’ ve ‘hammadde-ekipman yetersizliği’ belirtilmiştir. (Bkz. Tablo 4)

 

Tablo 5: Kurulan/Kapanan Şirket, Kooperatif ve İşletme

 

2015

Açılan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme

114,691

Tasfiyedeki şirket ve kooperatif

14,093

Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme

32,762

Kaynak: TOBB

 

2015 yılında 114,691 adet yeni şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme açılışı gerçekleşmiştir. Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme sayısı ise 32,762’dir. (Bkz. Tablo 5)

 

 

1-c) İstihdam

TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 2015 Aralık dönemindeki (Baz yılın Kasım-Aralık ve takip eden yılın Ocak aylarındaki) temel işgücü verileri Tablo 6’da yer almaktadır.

 

Tablo 6: Temel İşgücü Verileri (Mevsim etkilerinden arındırılmış) (000 kişi, %) (Aralık Dönemi)

 

2015

AKTİF NÜFUS

58,294

 

 

İŞGÜCÜ DURUMU

30,101

   İstihdam Edilen

27,023

   İşsiz

3,078

 

 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

51.6

 

 

İSTİHDAM ORANI

46.4

İŞSİZLİK ORANI

10.2

   Tarım Dışı İşsizlik Oranı

12.2

   Genç Nüfusta (15-24 yaş) İşsizlik Oranı

18.0

   Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanların Genç Nüfustaki Oranı

23.5

Kaynak: TÜİK

 

2015 Aralık döneminde istihdam edilen kişi sayısı 30,101,000’dir. İşsiz sayısı ise 3,078,000’dir. İstihdam oranı %46.4, işsizlik oranı ise %10.2’dir. Tarım dışı işsizlik oranı %12.2; 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ise %18’dir. (Bkz. Tablo 6)

 

 

 

2) FİNANSAL KESİM

 

2-a) Fiyatlar

Fiyatlarda meydana gelen değişmeler, Tablo 7’de ve 8’de yer almaktadır.

 

Tablo 7: Fiyatlardaki Gelişmeler (Bir önceki aya göre değişim) (%)

 

ÜFE

 

TÜFE

 

2014

2015

 

2014

2015

 

Ocak

3.32

0.33

 

1.98

1.10

 

Şubat

1.38

1.20

 

0.43

0.71

 

Mart

0.74

1.05

 

1.13

1.19

 

Nisan

0.09

1.43

 

1.34

1.63

 

Mayıs

-0.52

1.11

 

0.40

0.56

 

Haziran

0.06

0.25

 

0.31

-0.51

 

Temmuz

0.73

-0.32

 

0.45

0.09

 

Ağustos

0.42

0.98

 

0.09

0.40

 

Eylül

0.85

1.53

 

0.14

0.89

 

Ekim

0.92

-0.20

 

1.90

1.55

 

Kasım

-0.97

-1.42

 

0.18

0.67

 

Aralık

-0.76

-0.33

 

-0.44

0.21

 

Kaynak: TÜİK

 

‘Bir önceki aya göre değişim’ açısından, ÜFE’de önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da dalgalanmalar meydana gelmiştir. TÜFE’de de benzer durumlar söz konusudur. (Bkz. Tablo 7)

 

Tablo 8: Fiyatlardaki Gelişmeler (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)

 

ÜFE

 

TÜFE

 

2014

2015

 

2014

2015

Ocak

10.72

3.28

 

7.75

7.24

Şubat

12.40

3.10

 

7.89

7.55

Mart

12.31

3.41

 

8.39

7.61

Nisan

12.98

4.80

 

9.38

7.91

Mayıs

11.28

6.52

 

9.66

8.09

Haziran

9.75

6.73

 

9.16

7.20

Temmuz

9.46

5.62

 

9.32

6.81

Ağustos

9.88

6.21

 

9.54

7.14

Eylül

9.84

6.92

 

8.86

7.95

Ekim

10.10

5.74

 

8.96

7.58

Kasım

8.36

5.25

 

9.15

8.10

Aralık

6.36

5.71

 

8.17

8.81

Kaynak: TÜİK

 

‘Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim’ açısından 2015 ÜFE’sinde de yıl boyunca dalgalanmalar meydana gelmiştir. TÜFE’de de benzer biçimde dalgalanmalar yaşanmıştır. (Bkz. Tablo 8)

 

 

2-b) Parasal Göstergeler

2015 Kasım sonu itibariyle parasal göstergeler ve bunlar arasındaki değişim oranları, Tablo 9’da verilmiştir.

 

Tablo 9: Parasal Göstergeler (milyon TL)

 

25 Aralık 2015

Dolaşımdaki Para

94,465

Vadesiz TL Mevduat

123,368

Vadesiz YP Mevduat

94,477

* M1

312,309

Vadeli TL Mevduat

539,139

Vadeli YP Mevduat

354,556

** M2

1,206,005

Repo

5,044

B Tipi Likit Fonlar

12,563

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

25,572

*** M3

1,249,184

Toplam TL Krediler

1,008,742

Bireysel TL Krediler

397,372

Kurumsal TL Krediler

611,370

Dolarizasyon (YP/M3)

35.9

Kaynak: TCMB

 

2015 sonu itibariyle dolaşımdaki para meblağı 94.5 milyar TL’dir. 2015 sonunda bankalarca verilen toplam kredi meblağı 1,009 milyar TL civarındadır. (Bkz. Tablo 9)

 

 

2-c) Finansal Yatırım Araçları

2016 Aralık’ında, seçilmiş finansal yatırım araçlarının yıllık ortalamaları itibariyle reel getirileri Tablo 10’da yer almaktadır.

 

Tablo 10: Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getirileri (Yıllık ortalamalar) (Aralık)

 

REEL GETİRİ (2003=100)

ÜFE (%)

TÜFE (%)

YILLIK

ORTALAMA

Altın (Külçe)

Borsa Endeksi (BIST 100)

Euro

ABD Doları

Mevduat Faizi (Brüt)

Devlet İç Borçlanma Senetleri

7.34

-17.56

6.30

20.38

3.23

-4.11

4.28

-19.91

3.27

16.95

0.29

-6.84

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK

 

2015 Aralık’ında; 2003=100 temel yıllı ÜFE ile indirgendiğinde yıllık ortalamalar itibariyle en yüksek getiri Dolar ile elde edilmişken, en fazla zarar Borsa’da gerçekleşmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde de durum aynı merkezdedir. (Bkz. Tablo 10)

 

 

2-d) Finansal Kuruluşlar

2014 yılı sonunda Türkiye’de faaliyette bulunan finansal kuruluşlar Tablo 11’de yer almaktadır.

 

Tablo 11: Türkiye’deki Finansal Kuruluşlar (Adet)

KURULUŞ

2012

2014

Kamu Kalkınma ve Yatırım Bankaları

4

4

Kamu Mevduat Bankaları

3

3

TMSF Bünyesindeki Bankalar

2

2

Özel Yatırım Bankaları

5

6

Özel Mevduat Bankaları

11

10

Türkiye’de Kurulu Yabancı Yatırım Bankaları

4

3

Türkiye’de Kurulu Yabancı Mevduat Bankaları

10

13

Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Yabancı Banka Şubeleri

6

6

 

 

 

Katılım Bankaları (Özel Finans Kurumları)

4

4

 

 

 

Türkiye’de Temsilciliği Bulunan Yabancı Banka Sayısı

44

48

 

 

 

Leasing Kuruluşları

31

24

Factoring Kuruluşları

78

76

Tüketici Finansman Kuruluşları

13

12

Varlık Yönetim Şirketleri

9

10

Finansal Holding Kuruluşları

3

3

Kaynak: BDDK

 

2015 yılı başında toplam yerli-yabancı banka sayısı 41, Katılım bankaları 4, Leasing kuruluşları 24, Factoring kuruluşları ise 76’dır. Tüketici finansman kuruluşlarının sayısı 12, Varlık yönetim şirketleri ise 10 adettir. (Bkz. Tablo 11)

 

 

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

 

3-a) Bütçe Gelişmeleri

2015-16 yılları bütçe gelişmeleri Tablo 12’de yer almaktadır.

 

Tablo 12: Bütçe ile İlgili Gelişmeler (000 TL) (%)

 

2015

GELİRLER

482,779,900

   Genel Bütçe Gelirleri

464,187,530

       Vergi Gelirleri

407,818,455

       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

19,662,165

       Alınan Bağışlar ve Yardımlar

1,240,649

       Faizler, Paylar ve Cezalar

26,559,583

       Sermaye Gelirleri

7,933,030

       Alacaklardan Tahsilat

973,648

   Özel Bütçeli İdare Gelirleri

15,083,319

   Düzenleme ve Denetleme Kurum Gelirleri

3,509,051

 

 

HARCAMALAR

506,305,093

   Faiz Hariç Harcamalar

453,300,854

       Personel Giderleri

125,051,412

       Sos. Güv. Kur. Devlet Primleri

21,044,781

       Mal ve Hizmet Alımları

45,563,391

       Cari Transferler

182,671,028

       Sermaye Giderleri

57,199,129

       Sermaye Transferleri

10,438,226

       Borç Verme

11,332,887

   Faiz Harcamaları

53,004,239

 

 

BÜTÇE DENGESİ

-23,525,193

 

 

Faiz Dışı Denge

29,479,046

Kaynak: MB

 

2015 yılında elde edilen gelir meblağı 482,780 milyon TL’dir. Aynı yıldaki harcama meblağı 503,305 milyon TL’dir. (Bkz. Tablo 12)

 

2015 yılı faiz harcamaları meblağı 53,004 milyon TL’dir. Faiz dışı fazla 29,479 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 12)

 

 

3-b) Borç Verileri

İç ve dış borçlara ilişkin bilgiler Tablo 13-17’de yer almaktadır.

 

Tablo 13: İç Borç Stoku (milyon TL)

 

2014

2015

TOPLAM

443,357

474,248

   Merkezî İdare

414,649

440,124

   Diğer Kamu

28,708

34,124

VADE (ay)

55.0

55.1

Kaynak: HM

 

2015 yılı toplam iç borç stoku 474,248 milyon TL’dir. Bu borcun ağırlıklı kısmı merkezî idareye aittir. Borç stokunun ortalama vadesinde ise azalış meydana gelmiştir. (Bkz. Tablo 13)

 

Tablo 14: Brüt Dış Borç Stoku (milyon $, %)

 

2014

2015

TOPLAM

401,728

395,862

 *Kısa Vadeli

131,565

101,881

 *Uzun Vadeli

270,163

293,981

Borç stoku / GSYH

43.0

46.0

Kaynak: HM

 

2014 yılı sonunda 401,728 milyon Dolar olan dış borç stoku, 2015 yılında 395,862 milyon Dolar’a gerilemiştir. Vadeler açısından dış borçlar temel karakteristiğini sürdürmekte olup ağırlıklı olarak uzun vadelidir. (Bkz. Tablo 14)

 

Tablo 15: Borçlular İtibariyle Brüt Dış Borç Stoku (milyon $, %)

 

2014

2015

Kamu Sektörü

117,687

113,097

TCMB

2,484

1,327

Özel Sektör

281,557

281,437

Kaynak: HM

 

Borçlular itibariyle brüt dış borç stokunda asıl pay özel sektöre ait olup bunu kamu sektörü ve Merkez Bankası takip etmektedir. (Bkz. Tablo 15)

 

Tablo 16: Dış Borç Döviz Kompozisyonu (%)

DÖVİZ CİNSİ

2014

2015

Dolar

57.6

58.4

Euro

31.7

31.9

SDR

0.1

0.1

Yen

0.2

0.2

TL

0.7

0.6

Diğer

9.7

8.8

Kaynak: HM

 

2015 yılında dış borcun %58.4’ü ABD Doları cinsindendir. Müteakiben; Euro, Yen, SDR ve diğer para birimleri cinsinden borçlar gelmektedir. (Bkz. Tablo 16)

 

Tablo 17: Merkezî İdare Borç Stoku (Alacaklıya göre) (milyon $)

 

2014

2015

TOPLAM BORÇ STOKU

263,660

232,838

I) İÇ BORÇ STOKU

178,497

151,100

 

 

 

II) DIŞ BORÇ STOKU

85,163

81,738

   a) Kredi

26,988

24,294

       a.1) Uluslararası Kuruluşlar

              (IMF Kredisi)

17,206

(0)

16,071

(0)

       a.2) Hükûmet Kuruluşları

4,755

4,356

       a.3) Ticarî Bankalar

5,028

3,867

   b) Tahvil

58,175

57,444

Kaynak: HM

 

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, alacaklılar itibariyle merkezî idare toplam borç stokunda olumlu gelişmeler meydana gelmiştir. Nitekim, 2014 sonunda 264 milyar Dolar olan toplam borç, 2015 yılı sonunda 233 milyar Dolar’a gerilemiştir. (Bkz. Tablo 17)

 

 

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

 

4-a) Ödemeler Dengesi

Ödemeler dengesi bilgilerine Tablo 18’de yer verilmektedir.

 

Tablo 18: Ödemeler Dengesi (milyon $)

 

2014

2015

I. CARİ İŞLEMLER HESABI

-43,597

-32,118

   I.a) Dış Ticaret Hesabı

-63,597

-48,114

   I.b) Hizmetler Hesabı

26,768

24,208

   I.c) Birincil Gelir Dengesi

         (Ücret Ödemeleri, Yatırım Geliri)

-8,175

-9,642

   I.d) İkincil Gelir Dengesi

         (Genel Hükûmet Gelirleri, Diğer Sektör Transferleri)

1,407

1,430

 

 

 

II. SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

-41,697

-21,962

   II.a) Sermaye Hesabı

          (Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar)

-70

-21

   II.b) Finans Hesabı

          (Doğrudan Yatırım, Portföy Yatırımı, Diğer Yatırım)

-41,627

-21,941

 

 

 

III. NET HATA VE NOKSAN

2,040

10,198

Kaynak: TCMB

 

Cari işlemler hesabı; 2015 sonunda 32.1 milyar Dolar civarında açık vermiştir. (Bkz. Tablo 18)

 

 

4-b) Mal Ticareti

Ana ve alt kalemler itibariyle mal ticareti verileri, Tablo 19’da ve 20’de yer almaktadır.

 

Tablo 19: Dış Ticaret Bileşimi (bin $)

 

2015

İHRACAT (FOB)

143,838,871

İTHALÂT (CIF)

207,234,359

DIŞ TİCARET DENGESİ

-63,395,488

İHRACAT / İTHALÂT (%)

69.4

Kaynak: TÜİK

 

2015 yılı ihracatı 143.8 milyar Dolar, ithalâtı ise 207.2 milyar Dolar civarındadır. 2015 yılında ihracatın ithalâtı karşılama oranı %69.4 olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 19)

 

Tablo 20: Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (GEGS) Göre Dış Ticaret Bileşimi (bin $)

 

2015

İHRACAT

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

15,391,913

  Ara (Hammadde) Mallar

68,432,756

  Tüketim Malları

59,145,648

  Diğer

868,554

 

 

İTHALÂT

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

34,904,940

  Ara (Hammadde) Mallar

143,316,885

  Tüketim Malları

28,586,784

  Diğer

425,750

Kaynak: TÜİK

 

2015 yılında, mal sınıflamasına göre dış ticaret bileşimi açısından ihracat alt kalemleri, sırasıyla şöyledir: hammadde, tüketim, yatırım ve diğer mallar. Aynı dönemde, ithalât alt kalemleri ise karakteristik yapısını sürdürmüş olup sırasıyla şöyledir: hammadde, yatırım, tüketim ve diğer mallar. (Bkz. Tablo 20)

 

 

4-c) Hizmet Ticareti

Alt faaliyet dalları itibariyle hizmet ticareti verileri Tablo 21’de yer almaktadır.

 

Tablo 21: Hizmet Ticareti Gelişmeleri (milyon $)

 

2014

2015

HİZMETLER DENGESİ

26,768

24,208

1) İşlem Gören Mallar

72

67

2) Tamir ve Bakım

-254

-315

3) Taşımacılık

5,448

6,152

     3.1) Navlun

-2,740

-1,316

     3.2) Diğer Taşımacılık

8,188

7,468

4) Turizm

24,480

21,248

5) İnşaat

1,084

375

6) Sigorta

-521

-423

7) Finans

-1,079

-1,121

8) Diğer Ticarî

-2,017

-1,513

9) Resmî

-1,208

-1,076

10) Diğer

763

814

Kaynak: TCMB

 

2015 yılında Türkiye’nin net gelir sağlayan başlıca hizmet alt sektörleri, sırasıyla; turizm, taşımacılık ve inşaattır. Söz konusu dönem itibariyle Türkiye’nin hizmet ticareti net geliri 24.3 milyar Dolar civarındadır. (Bkz. Tablo 21)

 

TÜİK istatistiklerine göre, 2015 yılında Türkiye’yi ziyaret eden kişi (yabancı turist+yurtdışı ikametli vatandaş) sayısı 41,617,530’dur. Yurt dışını ziyaret eden Türkiyeli turist sayısı ise 8,750,851’dir.

 

2015 yılı toplam turizm geliri (yabancı turist+yurtdışı ikametli vatandaş) 31,464,777 $’dır. Aynı yılın turizm gideri (Türkiyeli turist) ise 5,698,423 $ olarak gerçekleşmiştir.

 

 

* Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci

Mardin Artuklu Üniversitesi, İİBF, İktisat.

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı

mbekinci(at)akademiktisat.net

http://www.akademiktisat.net

 

 

Kaynaklar

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, HM, TCMB, TOBB; MB, BDDK, Turkish Bank.

 

 

Sayfa başı