AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2010 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 

 

 

İÇİNDEKİLER:

1) REEL KESİM

1-A) BÜYÜME

1-B) SANAYİ

1-C) İSTİHDAM

 

2) FİNANSAL KESİM

2-A) FİYATLAR

2-B) PARASAL GÖSTERGELER

2-C) FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

2-D) FİNANSAL KURULUŞLAR

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

3-A) BÜTÇE GELİŞMELERİ

3-B) BORÇ VERİLERİ

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

4-A) ÖDEMELER DENGESİ

4-B) MAL TİCARETİ

4-C) HİZMET TİCARETİ

 

 

 

 

Bu çalışmada, mevcut veriler ışığında, Türkiye’de 2010 yılında meydana gelen ekonomik gelişmelere ilişkin ayrıntılı sektörel analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

 

1) REEL KESİM

1-A) BÜYÜME:

Ekonomik büyümeye ilişkin veriler, Tablo 1’de yer almaktadır.

 

TABLO 1: BÜYÜME (GSYH) VERİLERİ (Üretim Yöntemine Göre, 1998 Bazlı, Sabit Fiyatlarla) (%) (Milyon $)

 

2005

2007

2009

2010

Hedef GSYH Oranı

5.0

5.0

-3.6

6.8

Gerçekleşen GSYH Oranı

8.4

4.7

-4.8

I. çeyrek -14.7

II. çeyrek   -7.8

III. çeyrek   -2.8

IV. çeyrek    5.9

8.9

I. çeyrek  12.0

II. çeyrek  10.3

III. çeyrek   5.2

IV. çeyrek    9.2

 

 

 

 

 

GSYH Meblağı

(cari fiyatlarla)

481,497

658,786

616,703

735,828

Kaynak: TÜİK

 

2003-2007 dönemi hedef büyüme oranları %5 olmakla beraber, gerçekleşmeler 2007 yılı haricinde hep bu oranın üstündedir. 2008’de ise büyüme oranı hedef oran olan %5.5’in çok altında gerçekleşmiş olup %0.9’dur. Global ekonomik krizin ülkemize yansıması olarak değerlendirilebilecek bu büyüme düşüşü, 2009 yılında da devam etmiş ve hedefin altında bir oranla %-4.8 olarak gerçekleşmiştir. 2010’da ise global kriz, etkilerini hafifletmiş olup, bunun yansımaları hemen tüm sektörlerde hissedilmiştir. Nitekim, ilk iki çeyrek itibariyle büyüme oranları rekor seviyelerde gerçekleşmiş ve sırasıyla %12 ve %10.3 olmuştur. Sonraki çeyrek büyüme oranları da önceki yılın aynı dönemlerine göre yüksek gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 1). Böylece, 2010 sonu büyüme oranı, hedef seviye olan %6.8’in üstünde gerçekleşmiş ve %8.9 olmuştur.

 

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, 2007 yılında, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH 843,178 milyon TL’dir. 2008 sonu itibariyle bu meblağ 950,098 milyon TL, 2009 yılında 952,559 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı meblağı ise 1,105,101 milyon TL olmuştur.

 

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla Dolar cinsinden GSYH; 2003 yılında 304,901 milyon, 2005 yılında 481,497 milyon, 2007 yılında 658,786 milyon, 2009’da 616,703 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı meblağı ise 735,828 milyon Dolar’dır. (Bkz. Tablo 1)

 

2010 yılında bazı iktisadî faaliyet kollarında 1998 bazlı fiyatlarla GSYH gelişme hızları şöyledir: Tarım-avcılık-ormancılık %1.2; Madencilik ve taş ocakçılığı %4.7; İmalât sanayii %13.6; İnşaat %17.1; Toptan ve perakende ticaret %13.3; Oteller ve lokantalar %0.3; Ulaştırma-depolama-haberleşme %10.5; Malî aracı kuruluşlar %7.2; Gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri %7.6; Eğitim %0.6; Sağlık işleri ve sosyal hizmetler %1.1.

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 73.722.988 kişiden oluşmaktadır. Nüfusun %50.2’sini (37.043.182 kişi) erkekler, %49.8’sini (36.679.806 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

 

Kişi başına GSYH (KBGSYH) gelişmeleri şöyledir: Cari fiyatlarla KBGSYH; 2006’da 7.583 $, 2007’de 9.234 $, 2008’de 10.440 $ iken 2009’da 8,578 $’a gerilemiştir.

 

 

1-B) SANAYİ:

İmalât sanayiindeki üretim değişim oranları, alt sektörler itibariyle Tablo 2’de yer almaktadır.

 

TABLO 2: ÜRETİM ARTIŞI (Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış)

İKTİSADÎ FAALİYET KOLLARI

Üretim Endeksi

(2005=100)

Değişim

(%)

 

2009

2010

2010/2009

TOPLAM SANAYİ

102.7

117.0

13.9

Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü

124.3

127.5

2.6

İmalât Sanayii Sektörü

99.7

114.9

15.2

Elektrik, Gaz ve Su Sektörü

119.8

129.7

8.3

Kaynak: TÜİK

 

2005=100 temel yıllı sanayi endeksine göre, 2009 yılı ile kıyaslandığında, 2010 yılında sanayi üretiminde artış olduğu görülmektedir. 2010 yılında alt sektörler arasında en yüksek üretim artışı imalât sanayii sektöründe gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 2)

 

TABLO 3: KAPASİTE KULLANIM ORANLARI (%)

 

2008

2009

2010

Ocak

77.9

61.6

68.6

Şubat

78.0

60.9

67.8

Mart

76.9

58.7

67.3

Nisan

78.6

59.7

72.7

Mayıs

79.2

64.0

73.3

Haziran

80.3

67.5

73.3

Temmuz

79.8

67.9

74.4

Ağustos

80.0

68.9

73.0

Eylül

77.3

68.0

73.5

Ekim

75.8

68.2

75.3

Kasım

71.8

69.8

75.9

Aralık

64.9

67.7

75.6

Kaynak: TCMB

 

2010 yılındaki kapasite kullanım oranları (KKO), 2009 ile kıyaslandığında belirgin bir şekilde yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir. 2010 yılında ortalama KKO %72.5 seviyesindedir. 2009’da bu oran %65.2 idi. (Bkz. Tablo 3)

 

TABLO 4: TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞAMAMA SEBEPLERİ (%)

 

2010

Kısıtlayan Faktör Yoktur

27.5

Talep Yetersizliği

49.7

İş gücü Yetersizliği

3.0

Ham madde-Ekipman Yetersizliği

7.8

Malî İmkansızlıklar

5.1

Diğer

6.9

Kaynak: TCMB

 

2010 yılında; tam kapasite ile çalışamamaya ilişkin ilk sırada belirtilen sebep, “talep yetersizliği”dir. Ardından, “ham madde-ekipman yetersizliği” belirtilmiştir. Kısıtlayıcı herhangi bir faktörün olmadığını belirtenlerin sayısı da belirgin derecede yüksek olup oran %27.5’tir. (Bkz. Tablo 4)

 

TABLO 5: YENİ KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF

 

2009

2010

Değişim (%)

Yeni açılan şirket ve kooperatif

44,472

51,968

16,9

Kapanan şirket ve kooperatif

10,395

13,442

29,3

Kaynak: TCMB

 

2009 yılına göre 2010 yılında yeni şirket ve kooperatif açılışlarındaki artış oranı %17 civarındadır. Buna karşılık, kapanan şirket ve kooperatif sayısında daha fazla artış meydana gelmiş olup, oran %29 civarındadır. (Bkz. Tablo 5)

 

 

 

1-C) İSTİHDAM:

TÜİK Hane Halkı İş Gücü Anketi sonuçlarına göre, 2010 yılında (Aralık Dönemi; Kasım-Aralık 2010, Ocak 2011) kurumsal olmayan nüfusa ilişkin istihdam durumu Tablo 6’da yer almaktadır.

 

TABLO 6: KURUMSAL OLMAYAN NÜFUSUN İŞ GÜCÜ DURUMU (000 kişi)

 

2009

2010

KURUMSAL OLMAYAN SİVİL NÜFUS

70,907

71,707

   15 ve Üstü Yaştaki Nüfus

52,079

52,929

 

 

 

İŞ GÜCÜ DURUMU

24,812

25,593

   İstihdam Edilen

21,451

22,665

   İşsiz

3,361

2,929

 

 

 

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI (%)

47.6

48.4

 

 

 

İSTİHDAM ORANI (%)

41.2

42.8

İŞSİZLİK ORANI (%)

13.5

11.4

   Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)

16.6

14.2

   Genç Nüfusta (15-24 yaş) İşsizlik Oranı (%)

24.1

21.6

 

 

 

İŞ GÜCÜNE DAHİL OLMAYANLAR

27,266

27,336

Kaynak: TÜİK

 

2009 yılında istihdam edilen kişi sayısı 21,451,000 iken, 2010’da bu sayı 22,665,000 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılına göre 2010 yılında istihdam edilen kişi sayısındaki artış 1,214,000’dir. 2009 yılında işsiz sayısı ise 3,361,000’dir. 2010 yılında işsiz sayısında azalış meydana gelmiş olup bu sayı 2,929,000’dir. 2010 yılında istihdam oranı %42.8, işsizlik oranı ise %11.4’tür. Tarım dışı işsizlik oranı %14.2; 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı %21.6’dır (Bkz. Tablo 6).

 

 

2) FİNANSAL KESİM

2-A) FİYATLAR:

Fiyatlarda meydana gelen değişmeler, Tablo 7’de ve 8’de yer almaktadır.

 

TABLO 7: FİYATLARDAKİ GELİŞMELER (Bir önceki aya göre değişim) (%)

 

ÜFE

 

TÜFE

 

2008

2009

2010

 

2008

2009

2010

Ocak

0.42

0.23

0.58

 

0.80

0.29

1.85

Şubat

2.56

1.17

1.66

 

1.29

-0.34

1.45

Mart

3.17

0.29

1.94

 

0.96

1.10

0.58

Nisan

4.50

0.65

2.35

 

1.68

0.02

0.60

Mayıs

2.12

-0.05

-1.15

 

1.49

0.64

-0.36

Haziran

0.32

0.94

-0.50

 

-0.36

0.11

-0.56

Temmuz

1.25

-0.71

-0.16

 

0.58

0.25

-0.48

Ağustos

-2.34

0.42

1.15

 

-0.24

-0.30

0.40

Eylül

-0.90

0.62

0.51

 

0.45

0.39

1.23

Ekim

0.57

0.28

1.21

 

2.60

2.41

1.83

Kasım

-0.03

1.29

-0.31

 

0.83

1.27

0.03

Aralık

-3.54

0.66

1.31

 

-0.41

0.53

-0.30

Kaynak: TÜİK

 

“Bir önceki aya göre değişim” açısından, ÜFE’de 2010 yılında değişiklikler meydana gelmiştir. 2010 Mayıs-Temmuz döneminde ve Kasım’ında, 2009’un Mayıs-Temmuz aylarında görülen negatif enflasyon oranlarına tekrar şahit olunmuştur. TÜFE’de de aşağı yukarı benzer durumlar söz konusudur. (Bkz. Tablo 7)

 

TABLO 8: FİYATLARDAKİ GELİŞMELER (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)

 

ÜFE

 

TÜFE

 

2008

2009

2010

 

2008

2009

2010

Ocak

6.44

7.90

6.30

 

8.17

9.50

8.19

Şubat

8.15

6.43

6.82

 

9.10

7.73

10.13

Mart

10.50

3.46

8.58

 

9.15

7.89

9.56

Nisan

14.56

-0.35

10.42

 

9.66

6.13

10.19

Mayıs

16.53

-2.46

9.21

 

10.74

5.24

9.10

Haziran

17.03

-1.86

7.64

 

10.61

5.73

8.37

Temmuz

18.41

-3.75

8.24

 

12.06

5.39

7.58

Ağustos

14.67

-1.04

9.03

 

11.77

5.33

8.33

Eylül

12.49

0.47

8.91

 

11.13

5.27

9.24

Ekim

13.29

0.19

9.92

 

11.99

5.08

8.62

Kasım

12.25

1.51

8.17

 

10.76

5.53

7.29

Aralık

8.11

5.93

8.87

 

10.06

6.53

6.40

Kaynak: TÜİK

 

“Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim” açısından 2010 yılı ilk yarısında ÜFE’de düzensiz hareketler görülmektedir. Benzer eğilim son çeyreğe kadar TÜFE’de de mevcut olmakla beraber, Eylül itibariyle azalış sürecine girilmiştir. (Bkz. Tablo 8)

 

2008’in Mart’ı itibariyle çift haneye yükselen ÜFE, Aralık’ı itibariyle tek haneye tekrar inmiş olup, bu eğilim 2009’da da sürmüştür. Ancak, 2010 Nisan’ında tekrar çift haneye şahit olunmuştur. Sonraki aylar itibariyle ise tekrar tek haneye inilmiştir. TÜFE’de ise 2008 Mayıs’ında çift haneye çıkan oran, 2009 başında tek haneye inmiş ve bu eğilimini sürdürmektedir. Ancak 2010 Şubat ve Nisan aylarında çift haneli oranlar gerçekleşmiştir. Sonraki aylarda ise çift haneler yerlerini tekrar tek hanelere bırakmıştır. (Bkz. Tablo 8)

 

2003, 2004 ve 2005 yıllarında hedef enflasyon oranları realize edilebilmekle beraber, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında bunu sağlamak mümkün olmamıştır. 2009 yılı hedef oranı %7.5 olup, ÜFE’de Şubat’ta TÜFE’de ise Nisan’da realize edilebilmiştir. Ancak, bu erişim bir başarıdan ziyade iç piyasadaki daralmanın sonucu olarak değerlendirilebilir. 2010 hedef oranı ise %6.5 olarak tespit edilmekle beraber, bu orana sadece TÜFE’de ulaşılabilmiştir.

 

 

2-B) PARASAL GÖSTERGELER:

2009 ve 2010 yılları sonları itibariyle parasal göstergeler ve bunlar arasındaki değişim oranları, Tablo 9’da verilmiştir.

 

TABLO 9: PARASAL GÖSTERGELER (Milyon TL)

 

25 Aralık 2009

31 Aralık 2010

Değişim (%)

Dolaşımdaki Para

35,400

44,595

26.0

Vadesiz Mevduat

35,754

48,963

36.9

M1

71,153

93,559

31.5

Vadeli Mevduat

247,566

305,696

23.5

M2

318,719

399,255

25.3

Döviz Tevdiatı

139,321

144,790

3.9

Döviz Tevdiatı (Milyar Dolar)

92,400

93.7

1.4

M2Y

458,040

544,045

18.8

Dolarizasyon (DTH/M2Y)

30.4

26.6

-12.5

Mevduat Bankaları Kredileri

289,388

420,643

45.4

Açık Piyasa İşlemleri

-12,248

-10,913

-10.9

Kamu Menkul Kıymetleri

233,783

249,473

6.7

Kaynak: TCMB

 

2009 sonu itibariyle 35.4 milyar TL olan dolaşımdaki para meblağı, 2010 yılı sonu itibariyle 45 milyar TL civarına yükselmiş olup artış oranı %26’dır. Vadesiz mevduatta da %37’lik bir artış meydana gelmiştir. Vadeli mevduattaki artış ise %23.5 oranındadır. TL bazında döviz tevdiatında meydana gelen artış %4’tür. Dolar bazında döviz tevdiatındaki artış ise %1.4’tür. (Bkz. Tablo 9)

 

2009 sonu itibariyle mevduat bankalarınca verilen toplam kredi meblağı 289 milyar TL civarında idi. Bu meblağ, 2010 yılı sonu itibariyle 421 milyar TL civarına yükselmiştir. Söz konusu kredilerde %45 gibi yüksek bir oranda artış meydana gelmiştir. Kredilerdeki bu seviyedeki artış; iktisadî şartlardaki iyileşme bir yana, insanların geleceğe yönelik bakışının önemli ölçüde olumlu yönde seyrettiğinin işareti niteliğindedir. (Bkz. Tablo 9)

 

 

2-C) FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI:

2010 yılında, seçilmiş finansal yatırım araçlarının nominal ve reel getirileri Tablo 10’da yer almaktadır.

 

TABLO 10: SEÇİLMİŞ FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİLERİ

 

REEL GETİRİ (2003=100)

ÜFE (%)

TÜFE (%)

YILLIK

ORTALAMA

ALTIN (KÜLÇE)

BORSA İNDEKSİ (İMKB 100)

EURO

DOLAR

MEVDUAT FAİZİ (BRÜT)

-1.15

39.31

-9.94

-15.03

13.22

-0.59

40.09

-9.43

-14.55

13.85

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK

 

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında; 2003=100 temel yıllı ÜFE ile indirgendiğinde yıllık ortalamalar itibariyle en yüksek getiri Borsa ile elde edilmişken, en fazla zarar Dolar ile gerçekleşmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde durum yine aynı merkezdedir. (Bkz. Tablo 10)

 

 

2-D) FİNANSAL KURULUŞLAR:

2010 yılı sonu itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan finansal kuruluşlar Tablo 11’de yer almaktadır.

 

TABLO 11: TÜRKİYE’DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR (Adet)

KURULUŞ

2009

2010

Kamu Kalkınma ve Yatırım Bankaları

4

4

Kamu Mevduat Bankaları

3

3

TMSF Bünyesindeki Bankalar

1

2

Özel Yatırım Bankaları

5

5

Özel Mevduat Bankaları

11

10

Türkiye’de Kurulu Yabancı Yatırım Bankaları

4

4

Türkiye’de Kurulu Yabancı Mevduat Bankaları

11

10

Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Yabancı Banka Şubeleri

6

6

 

 

 

Katılım Bankaları (Özel Finans Kurumları)

4

4

 

 

 

Türkiye’de Temsilciliği Bulunan Yabancı Banka Sayısı

44

41

 

 

 

Leasing Kuruluşları

48

35

Factoring Kuruluşları

76

74

Tüketici Finansman Kuruluşları

10

11

Varlık Yönetim Şirketleri

6

6

Finansal Holding Kuruluşları

3

3

Kaynak: BDDK

 

2010 yılı sonu itibariyle toplam banka sayısı 44, Katılım bankaları 4, Leasing kuruluşları 35, Factoring kuruluşları ise 74’tür. Tüketici finansman kuruluşlarının sayısı 11, Varlık yönetim şirketleri ise 6 adettir. (Bkz. Tablo 11)

 

 

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

 

3-A) BÜTÇE GELİŞMELERİ:

2010 yılı ilk yarısında bütçe gelişmeleri Tablo 12’de yer almaktadır.

 

TABLO 12: BÜTÇE İLE İLGİLİ GELİŞMELER (000 TL) (%)

 

2009

2010

ARTIŞ

(10/09) (%)

GELİRLER

215,458,341

254,028,479

17.9

   Genel Bütçe Gelirleri

208,610,436

246,141,713

18.0

       Vergi Gelirleri

172,440,423

210,532,315

22.1

       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

9,948,230

9,787,813

-1.6

       Alınan Bağışlar ve Yardımlar

807,329

1,207,744

49.6

       Faizler, Paylar ve Cezalar

23,057,791

21,014,457

-8.9

       Sermaye Gelirleri

2,044,436

3,375,546

65.1

       Alacaklardan Tahsilat

312,227

223,838

-28.3

   Özel Bütçeli İdare Gelirleri

5,036,830

5,953,891

18.2

   Düzenleme ve Denetleme Kurum Gelirleri

1,811,075

1,932,875

6.7

 

 

 

 

HARCAMALAR

268,219,185

293,628,219

9.5

   Faiz Hariç Harcamalar

215,018,291

245,331,810

14.1

       Personel Giderleri

55,946,887

62,301,288

11.4

       Sos. Güv. Kur. Devlet Primleri

7,208,283

11,059,735

53.4

       Mal ve Hizmet Alımları

29,798,912

28,823,463

-3.3

       Cari Transferler

91,975,805

101,890,785

10.8

       Sermaye Giderleri

20,071,509

25,906,918

29.1

       Sermaye Transferleri

4,319,248

6,736,224

56.0

       Borç Verme

5,697,647

8,613,397

51.2

   Faiz Harcamaları

53,200,894

48,296,409

-9.2

 

 

 

 

BÜTÇE DENGESİ

-52,760,844

-39,599,740

-24.9

 

 

 

 

Faiz Dışı Denge

440,050

8,696,669

1876.3

Kaynak: MB

 

2010 yılı sonunda elde edilen gelir meblağı 254,028 milyon TL’dir. 2009’a göre artış meydana gelmiş olup, oran %17.9’dur. Aynı dönemdeki harcama meblağı 293,628 milyon TL olup, 2009’a göre artış oranı %9.5’tir. (Bkz. Tablo 12)

 

2010 yılında faiz harcamaları meblağı 48,296 milyon TL olup, 2009 yılına göre %9.2 oranında azalmıştır. Faiz dışı dengede önceki döneme göre çok yüksek bir artış söz konusudur. Nitekim, 2009 yılında 440 milyon TL olan faiz dışı fazla, 2010 yılında 8.7 milyar TL civarında gerçekleşmiş olup, artış oranı %1876 civarındadır. (Bkz. Tablo 12)

 

Bütçe dengesinde ise lehte gelişmeler meydana gelmiştir. Nitekim, 2009’da 52.7 milyar TL olan bütçe açığı, 2010 yılında 39.6 milyar TL’ye düşmüştür. Meydana gelen azalış oranı %25 civarındadır. (Bkz. Tablo 12)

 

 

3-B) BORÇ VERİLERİ:

İç ve dış borçlara ilişkin bilgiler Tablo 13-16’da yer almaktadır.

 

TABLO 13: İÇ BORÇ DURUMU (Milyon TL)

 

2008

2009

2010

MEBLAĞ

248,691

330,005

352,841

VADE (ay)

24.4

24.4

31.0

Kaynak: HM

 

2010 yılı sonu itibariyle toplam iç borç stoku 352,841 milyon TL’dir. 2009 yılı sonuna göre meydana gelen artış 22,836 milyon TL’dir. Borç stokunun ortalama vadeye kalan süresinde ise artış meydana gelmiştir. 2009 sonunda 24.4 ay olan borç stokunun ortalama vadeye kalan süresi, 2010 yılı sonunda 31 aya çıkmıştır. (Bkz. Tablo 13)

 

TABLO 14: DIŞ BORÇ DURUMU (Milyon $)

 

2008

2009

2010

TOPLAM

277,125

268,764

290,350

 *Kısa Vadeli

50,448

49,716

78,641

 *Uzun Vadeli

226,677

219,048

211,709

Kaynak: HM

 

2009 yılı sonunda 268,764 milyon Dolar olan dış borç stoku, 2010 yılı sonunda 290,350 milyon Dolar’a yükselmiştir. Vadeler açısından dış borçlar temel karakteristiğini sürdürmekte olup, ağırlıklı olarak uzun vadelidir. 2010 yılı sonu itibariyle uzun vadeli borçların toplam borç içindeki payı %73 civarındadır. (Bkz. Tablo 14)

 

TABLO 15: DIŞ BORÇ KOMPOZİSYONU (%)

DÖVİZ CİNSİ

2008

2009

2010

Dolar

55.2

53.0

51.3

Euro

34.7

35.5

34.2

SDR

3.1

3.5

2.4

Yen

1.4

1.4

1.7

Diğer

5.6

6.6

10.4

Kaynak: HM

 

2010 yılı sonu itibariyle dış borcun %51.3’ü ABD Doları cinsindendir. Müteakiben; Euro, SDR, Yen ve diğer para birimleri cinsinden borçlar gelmektedir. (Bkz. Tablo 15)

 

TABLO 16: MERKEZÎ İDARE BORÇ STOKU (Alacaklıya Göre) (Milyar $)

 

2008

2009

2010

TOPLAM BORÇ STOKU

251.5

293.2

306.3

I) İÇ BORÇ STOKU

181.7

219.2

228.2

   a) Piyasa

138.3

178.7

195.0

   b) Kamu Kesimi

43.5

40.5

33.2

 

 

 

 

II) DIŞ BORÇ STOKU

69.8

74.1

78.1

   a) Kredi

30.9

33.2

33.9

       a.1) Uluslararası Kuruluşlar

              (IMF Kredisi)

18.9

(8.6)

21.4

(7.9)

20.9

(5.6)

       a.2) Hükûmet Kuruluşları

5.5

5.7

6.3

       a.3) Ticarî Bankalar

6.4

6.1

6.7

   b) Tahvil

38.9

40.9

44.2

Kaynak: HM

 

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, alacaklılar itibariyle merkezî idare toplam borç stoku; 2008 sonu itibariyle 251.5 milyar Dolar iken, 2009 sonunda 293.2 milyar Dolar’a yükselmiştir. Söz konusu meblağ, 2010 yılı sonunda 306.3 milyar Dolar’a çıkmıştır. IMF kredisinde ise azalmalar söz konusudur. Nitekim 2008 sonunda 8.6 milyar Dolar olan IMF borcu, 2009 sonu itibariyle 7.9 milyar Dolar’a ve 2010 sonunda da 5.6 milyar Dolar’a gerilemiştir (Bkz. Tablo 16).

 

 

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

 

4-A) ÖDEMELER DENGESİ:

Ödemeler dengesi bilgilerine Tablo 17’de yer verilmektedir.

 

TABLO 17: ÖDEMELER DENGESİ (Milyon $)

 

2008

2009

2010

I. CARİ İŞLEMLER HESABI

-41,623

-13,991

-48,424

   I.a) Dış Ticaret Hesabı

-53,174

-24,850

-56,346

   I.b) Hizmetler Hesabı

17,457

16,749

14,416

   I.c) Gelir Hesabı

-7,967

-8,189

-7,823

   I.d) Cari Transferler Hesabı

2,018

2,299

1,329

 

 

 

 

II. SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

37,052

9,716

57,800

   II.a) Sermaye Hesabı

-

-42

-56

   II.b) Finans Hesabı

37,052

9,758

57,856

 

 

 

 

III. NET HATA VE NOKSAN

4,571

5,066

5,592

Kaynak: TCMB

 

Cari işlemler hesabı; 2008 sonunda 41.6 milyar Dolar açık vermişken, 2009 yılı açık meblağı 14 milyar Dolar’ın altına gerilemiş olup, azalış oranı %297 civarındadır. 2010 yılı sonundaki cari açık meblağı ise 48.4 milyar Dolar gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. 2009’un toplam açığına nazaran, 2010 yılı açık meblağındaki artış oranı %346 civarındadır. (Bkz. Tablo 17)

 

 

4-B) MAL TİCARETİ:

Ana ve alt kalemler itibariyle mal ticareti verileri, Tablo 18’de ve 19’da yer almaktadır.

 

TABLO 18: DIŞ TİCARET BİLEŞİMİ (000 $)

 

2009

2010

Değişim (%)

İHRACAT

102,143

113,930

11.5

İTHALÂT

140,928

185,493

31.6

DIŞ TİCARET DENGESİ

-38,786

-71,563

84.5

İHRACAT / İTHALÂT (%)

72.5

61.4

 

Kaynak: DTM

 

2010 yılı ihracatı 113,930 milyar Dolar, ithalâtı ise 185,493 milyar Dolar’dır. 2009 yılına göre belirgin artışlar meydana gelmiş olup, bunlar sırasıyla %11.5 ve %31.6’dır. Dış ticaret açığında meydana gelen yükselme %84.5’tir. 2010 yılında ihracatın ithalâtı karşılama oranı %61.4’tür. Bu oran, 2009 yılına göre 11.1 puan düşüş sergilemiştir. Bu puan düşüşü, söz konusu dönemde ihracatımızın azaldığı anlamına gelmemektedir. İthalâtta da önemli ölçüde artış meydana gelmiş olması bu sonucun sebebidir. (Bkz. Tablo 18)

 

TABLO 19: GENİŞ EKONOMİK GRUPLARIN SINIFLAMASINA (GEGS) GÖRE DIŞ TİCARET BİLEŞİMİ (Milyon $)

 

2009

 

2010

 

DEĞER

 

DEĞER

İHRACAT

 

 

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

11,117

 

11,775

  Ara (Ham madde) Mallar

49,734

 

56,439

  Tüketim Malları

40,733

 

45,354

  Diğer

559

 

411

 

 

 

 

İTHALÂT

 

 

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

21,463

 

28,818

  Ara (Ham madde) Mallar

99,510

 

131,442

  Tüketim Malları

19,290

 

24,735

  Diğer

666

 

546

Kaynak: DTM

 

2010 yılında, mal sınıflamasına göre dış ticaret bileşimi açısından ihracat alt kalemleri, sırasıyla şöyledir: Ham madde, tüketim, yatırım ve diğer mallar. Burada dikkati çeken husus şudur: Geleneksel olarak ihracat kalemleri arasında ilk sırayı tüketim malları alırken, 2006 yılı itibariyle bu yapıda bir değişiklik meydana gelmiş olup, ilk sırayı ham maddeler almıştır. Aynı dönemde, ithalât alt kalemleri ise karakteristik yapısını sürdürmüş olup, sırasıyla şöyledir: Ham madde, yatırım, tüketim ve diğer mallar. (Bkz. Tablo 19)

 

2010 yılında, ülke gruplarına göre incelendiğinde, ihracatın %46.2’sinin AB ülkelerine; kalan kısmının diğer ülkelere yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu oran 2009 yılında %46 idi. 2010’da ithalâtın %38.9’u AB ülkelerinden; kalan kısmı diğer ülkelerden gerçekleştirilmiştir. Bu oran 2009’da %40.2 idi.

 

 

4-C) HİZMET TİCARETİ:

Alt faaliyet dalları itibariyle hizmet ticareti verileri Tablo 20’de yer almaktadır.

 

TABLO 20: HİZMET TİCARETİ GELİŞMELERİ (Milyon $)

 

2008

2009

2010

HİZMETLER DENGESİ

17,457

16,749

14,416

   a) Ulaştırma

265

1,290

457

   b) Turizm

18,404

17,103

15,981

   c) İnşaat

974

1,090

859

   d) Sigorta

-673

-527

-475

   e) Finans

-137

-362

-242

   f) Diğer Ticarî

-1,304

-1,286

-1,340

   g) Resmî

-795

-846

-869

   h) Diğer

723

287

45

Kaynak: TCMB

 

2010 yılında Türkiye’nin net gelir sağlayan başlıca hizmet alt sektörleri sırasıyla; turizm, inşaat ve ulaştırmadır. Söz konusu dönem itibariyle Türkiye’nin hizmet ticareti net geliri 14.4 milyar Dolar civarındadır. 2009’a göre bu meblağda düşüş meydana gelmiştir (Bkz. Tablo 20). Bu azalma, son global krizin turizme etkisi olarak değerlendirilebilir.

 

TÜİK istatistiklerine göre, 2010 yılında Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı 33,027,943’tür. Yurt dışını ziyaret eden Türkiyeli turist sayısı ise 6,557,233’tür. Giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ülkeleri itibariyle sıralaması şöyledir: Avrupa, BDT, Asya, Afrika, Amerika, Okyanusya, Diğer.

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci

Mardin Artuklu Üniversitesi

İİBF, İktisat Bölümü

http://www.akademiktisat.net

mbekinci@akademiktisat.net

 

 

Kaynaklar:

TÜİK, DPT, HM, DTM, TCMB, MB, BDDK, Turkish Bank.

 

 

 

Sayfa başı