AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

ULUS DEVLET VE MİLLÎ EGEMENLİK BAĞLAMINDA TEORİK BİR ‘KÜRESELLEŞME’ ELEŞTİRİSİ

 

 

            Küreselleşme; genel olarak, ekonomik etkinliklerin uluslararası nitelik kazanmasını ifade eden bir kavram[1] olarak anlaşılmakla birlikte, kendi başına bir amaç olmayıp bir olgu[2] olarak esasında bundan daha fazla anlama gelmekte, çok boyutlu bir süreci ifade etmektedir. Dünya çapında göçmenlerin yoğun sınır ötesi hareketliliği, ekonomik gelişmelerden daha önemli bir hâle gelebilmekte ve ulus devletin temel taşı olan vatandaşlık statüsünü erozyona uğratabilmektedir.[3] Aynı süreçte, benzerlik/aynılık ile farklılık/çeşitliliğin diyalektik birliği söz-konusu olmakta, ulusal kimlik, ulusal kültür aşınırken; yerel, etnik ve dinsel kimlikler, evrensele yönelik değerlerle birlikte öne çıkabilmektedir.[4]

 

            Küreselleşme sürecinin ortaya koyduğu bu değişim sürecinde, tartışılan kavramların başında, ulusal egemenliği esas alarak örgütlenmiş bulunan ulus devlet gelmektedir. Ulus devlet kavramı, insanların kendi kaderlerini millî politik mekanizmalar ve kurumlar çerçevesinde belirleme fikrini ifade etmektedir. Tarihî süreçte; sosyolojik bir olgu olarak ulus devlet, feodal karakterdeki bir siyasî düzenden merkeziyetçi özellikleri ağır basan bir siyasî düzene geçişi temsil etmiş, aynı dili konuşan, aynı soydan gelen, aynı dine mensup, aynı kültüre sahip, aynı tarihî geçmişi paylaşan, ortak düşmanı veya düşmanları bulunan bir insan topluluğu olarak “millet”in, siyasî olarak örgütlenmiş biçimi şeklinde algılanmıştır. Ulus devlet kavramı, feodal nitelikler taşıyan bir yapılanma biçiminden kopuşu ve bu kopuş sonrasında, merkeziyetçi bir temelde gelişme gösteren sosyolojik/tarihsel bir olguyu temsil etmektedir. Bu bağlamda ulus devlet; ortak değerler etrafında toplanan ve ulusal politikalarla şekillenen siyasi bir çerçevede yaşayan/ fikir beyan eden milletlerin bir arada yaşadığı siyasi bir düzen olarak algılanabilir.

 

            Millî egemenliğin doğal sonucu olarak, bu süreçte insanların birtakım hak ve yetkilere sahip olduğu ve sorumlulukları bulunduğunun kabulünü kapsayan “vatandaşlık” anlayışı gelişmiştir. Böylece devlet; merkezîleşerek topluma nüfuz etme yeteneğini artırmış, hukukta eşitliği ve ekonomide bütünleşmeyi sağlamaya çalışarak vatandaşlığa sosyal ve siyasî boyutlar katmış,[5] belirlenmiş sınırlar dahilinde yönetme gücü tekeline sahip, bu gücü hukuk yaptırımına tâbi kılan, iç ve dış şiddet araçlarını doğuran ve kontrol eden bir kurumsal egemenlik yapısı hâline gelmiştir. Modern ulus devletler, meşrû otorite alanında yapılan anlaşmalar yoluyla herhangi bir faaliyet için konacak kuralları ve bu kuralların konuluş statüsünü belirleme kapasiteleriyle[6]en önemli siyasî yapılanma biçimidirler.

 

            Giderek artan ekonomik ve kültürel bağlar, ulus devlet yapısı içindeki hükümetlerin gücünü ve etkinliğini azaltmakta, hükümetler; ekonomik nesnelerin, teknolojik yeniliklerin, bilgi, haber ve fikirlerin akışını kontrol etmekte güçlük çekmekte ve bu çerçevede başvurulan iç politika tedbirleri etkinliğini kaybetmektedir. Yine, ulus devletlerin millî ekonomik politika izleme imkânı giderek azalmakta, pazar sınırlarının aşınması bir ölçüde millî siyasî sınırların da aşınması anlamına gelmektedir.[7] Ulus devletin gücünü azaltan bir diğer etken, uluslararası veya uluslar-üstü organizasyonların ve anlaşmaların, hem nitelik hem de nicelik bakımından giderek artmasıdır. NATO, IMF, AB, İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, uluslarötesi şirketler ve hükümetler dışı sivil toplum kuruluşları gibi anlaşma, kurum, kuruluş ve düzenli toplantı-konferanslar yoluyla ulus devletler kuşatılmakta, uluslararası sistemde ulus devletlerin yanında yeni hukuk kaynakları ve oluşturucuları rol oynamaktadır. Böylece devlet, uluslararası alanda egemenliğinden ve hukuk yapıcılığından bir ölçüde tâviz vermek durumunda kalmaktadır. Ulus devletler son kertede küresel politikalarla şekillendirilmeye çalışılıyor.

 

            Küreselleşme, millî düzeyde birey ile devlet arasında bir tampon alan oluşturulmasına çalışmakta, devletin egemenlik alanı bir yandan küresel aktörler tarafından paylaşılmak istenirken, bireyin de egemen bir özne olarak devletin egemenlik anlayışını içerde sınırlamasının yolları açılmaktadır.[8]Bu süreçte; uluslararası örgütler, insan hakları kuruluşları ve uluslararası sözleşmelerle bireyi, kendi devletine karşı koruma amacı yönünde bir eğilim göze çarpmaktadır. Bu eğilimin, millî vatandaşlık ile evrensel insan hakları arasındaki diyalektik gerilimden beslenmekte olduğu söylenebilir. Yine tarihsel olarak, ulus devlet çerçevesinde şekillenen insan hakları ve yükümlülükleri, giderek artan ölçülerde ulus devlet sınırlarını aşarak evrensel bir aşamaya doğru yol almaktadır. Bu ve benzeri sebeplerle, artık, dünya vatandaşlığının inşâsından söz edilmektedir. Dünya vatandaşlığı, İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nde düzenlemeye konu edilmiştir. Bu beyannâme, millî sınırları aşan haklara sahip bir küresel vatandaşlık yaklaşımını sergilemektedir. Beyannâme, her devletin kendi vatandaşlarına haklar tanıması gerektiğini ve her insanın millî vatandaşlık hakkına sahip olduğunu ısrarla belirtmektedir. Ancak bu hakları sağlamak ve korumak bakımından yetkili uluslarüstü bir otorite de yoktur. Yine bu konuda devletleri zorlayacak bir dünya devleti de söz konusu değildir. Bu durumda, dünya vatandaşı hâline gelen insanlar, haklarının korunması için yine ulus devletlere başvuracaklardır.[9]

 

            Bütün bu değişmelere ve ulus devletin gücünü yitirdiğiyle ilgili iddialara rağmen, günümüzde dünya hâlâ ulus devletler dünyasıdır. Dünya küresel çapta bir ulus devletler sistemidir. Bu sistem içinde ulus devletler, çok çeşitli siyasî, ekonomik, ticarî, kültürel ve iletişim ilişkileri içindedirler. Bu ilişkiler, dünya ölçeğinde bir uluslararası ilişkiler sistemine temel oluşturmaktadır. Ancak, uzun bir siyasî, sosyal ve ekonomik evrimin ürünü olan geleneksel ulus devlet yapılanmasının başlıca üç kaynaktan beslenen bir tehdit altında olduğu söylenebilir.[10] Bunlar; küresel ekonomik dinamikler, ekolojik meseleler ve ulus devletin normatif çerçeve ya da bir referans çerçevesi olarak meşrûiyetinin erozyona uğraması olarak sıralanabilir. Ekonomik bakımdan, yetkilerini giderek uluslarüstü kurumlara devretme durumuyla karşı karşıya kalan ulus devlet, uluslararası sermayenin önündeki engel olarak algılanmakta,[11] bir yandan millî egemenlik aşındırılırken, diğer yandan uluslararası sermayenin kendi kuralları egemen kılınmak[12] istenmektedir. Küreselleşme sürecinin paradoksal bir biçimde doğurduğu parçalanma ve ufalanmaların ürünü olan etnik ırkçı hareketler, kendilerini ve dünyayı yeniden gözden geçirmektedirler. Kısaca, ulus devletler, uluslarötesi yeni aktörler ve bölgeselleşme eğilimleri sebebiyle üstten bir baskıya mâruz kalırken, etnik akımları ve yerel kültürler tarafından da alttan sıkıştırılmaya başlanmışlardır.

 

            Bir yandan ABD’nin egemenliği, öte yandan devletler üstü örgütlenmelerin önem kazanması ve Avrupa Birliği gibi oluşumlar, uluslar arası tahkim(hakemlik) gibi uluslar arası sermayenin devletler üstü ayrıcalıklar elde etmesi, ulus devletlerin egemenlik haklarını yukarıdan tehdit etmektedir. Ayrıca ulus devletlerin içindeki farklı kültür gruplarının özerklik eğilimleri, ulus devletleri aşağıdan doğruda zorlamaktadır. İspanyada Bask, Fransa’da Korsika, İngiltere’de İrlanda sorunları, bu oluşumun kültürel farklılığın siyasal özerkliğe dönüşme eğilimlerini yansıtan olgulardır.[13] Küreselleşme veya globalleşme denilen olgu ile ulus devlet olgusu çatışıyor şu anda. Hatta bu çatışmalar, teorik anlamda çatışma olmaktan çıktı, pratiğe de dönüştü; Seattle'dan başlayan, Roma'da, Fransa'da, hatta, Türkiye'de zaman zaman ortaya çıkan çatışmalara, gösterilere de dönüştü. Gelinen aşamada ulus devlet mevcut yapısıyla başta sermaye olmak üzere bir çok değişkenin önünde engel olarak görülmekte ve aşınmaya uğramaktadır. Küreselleşme bu noktada “sınıf dayanışmasını” uluslar arası rekabet gerekçesiyle kesmekte ve anti-küresel bir hareketi ve bilinci engellemeye çalışmaktadır. Sermayenin çıkarlarını korumayı amaçlayan bu ideolojinin devreye girişi ve egemen oluşunun ardından günümüzde ulus devletler artık bir takım işlevlerini kaybetmekte buna karşın özellikle de küresel düzeyde bir takım yeni işlevler üstlenmektedir. Bir anlamda küreselleşme süreci ulus devletleri kendi çıkarların doğrultusunda dönüşüme uğratarak yeni işlevler yüklemekte ya da belli işlevleri sürdürmesini beklemektedir ki bu da emeğin ulus devletin sorumluluk alanı içinde değerlendirilmesi ve bu yönde uygulamaların geliştirilmesidir.[14] Peki, bu süreçte ulus devleti kim koruyacak? Bu soruya Boratav şöyle cevap veriyor; Ulus devletin aşınımı sürecinde ulusal ekonomiyi ve onun sınırlarını belirleyen ana öğe, emeğin hareket serbestisinin sınırlarıdır. Dolayısıyla, ulus devletin varlığının korunmasında nesnel çıkarları olan başlıca toplumsal güç emekçiler olur.[15] Ulus devlet sermayeyi engelleyemediğine göre neyi engelleyebiliyor.

 

            Sonuç olarak küreselleşme sürecinde söz konusu sürecin argümanları tarafından ulus devlete yönelik bir tehdidin ortaya çıktığını vurgulamak yerinde olacaktır. Bu tehdidin ulusal düzlemlerde içselleştirilmesi veya –zorla da olsa- kabul görmesi sermayenin hareket alanını epeyce genişletecektir. Bu bağlamda sermayenin önündeki en önemli engel olarak görülen millî devletler, yine sermayenin argümanlarıyla şekillenmekte ve onun belirlediği sınırların dışına çıkıldığı takdirde ya krizlerle karşı karşıya bırakılmakta veya “sıcak para” şeklinde ülkeyi terk etme tehditlerine maruz kalmaktadırlar.[16] Bununla birlikte tepeden sermaye tarafından (DB, IMF, DTÖ vs. kurumlar) aşındırılan ulus devlet olgusu, aşağıdan da mikro milliyetçiliklerle aşındırılmak istenmektedir. Bu yöndeki politikalarla millî devletin bağımsızlığının ve bu anlamdaki her türlü egemenlik hakkının sürecin bir parçası/gereği olarak ulusüstü kurumlara devredilmesi istenmektedir. Gelinen noktada herhangi bir uluslar üstü konseptin veya kurumun -AB- politikalarını bu perspektiften okumak hayli anlamlı olacaktır.

 

 

* Deniz Özyakışır

Kafkas, İktisat, Lisansüstü Programı.

dozyakisir@gmail.com

http://www.akademiktisat.net

** JEOPOLİTİK Dergisi, “Ulus-Devlet ve Millî Egemenlik Bağlamında Teorik Bir ‘Küreselleşme’ Eleştirisi”, Yıl:5, Sayı:31, Ağustos 2006, s.78-80.

 

 

 DİPNOT - REFERANS

[1] Peter Marcuse (200), “Küreselleşmenin Dili”, Çev. Ali Tartanoğlu, Mülkiye Dergisi, Cilt:XXV, Sayı:229, s.201.

[2] Lionel Jospin (2001), “Küreselleşme Siyasî Yapıda Bir Sorundur, Siyasî Bir Cevabı Gerektirmektedir”, İdea ve Politika, s.62.

[3] Mehmet Yüksel(2001), Küreselleşme, Ulusal Hukuk ve Türkiye, Ankara, 2001, ss.11-12.

[4] Erol Manisalı (2001), Yirmi Birinci Yüzyılda Küresel Kıskaç Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Türkiye, İstanbul, 2001, ss.10-13.

[5] Ali Yaşar Sarıbay (1998), “Küreselleşme, Post-modern Uluslaşma ve İslâm”, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslâm, Ankara, 1998, s.15.

[6] P. Hirst-G.Thompson (1998), Küreselleşme Sorgulanıyor, Ankara, s. 204.

[7] Yüksel, a.g.e. s.103.

[8] İhsan D. Dağı (1999), “Demokratikleşmenin Ön Şartı: Küreselleşme”  Yeni Türkiye, Sayı:29, s.270.

[9] Yüksel, a.g.e. s.122.

[10] Yüksel, a.g.e. s.123.

[11] Gülten Kazgan (2000), Küreselleşme ve Ulus Devlet-Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul, s.35.

[12] Alpaslan Işıklı, (2000), “Yeni Dünya Düzeninde Emek Sermaye Çelişkisi”, Mülkiye Dergisi, Cilt:24, s.28.

[13] Emre Kongar (2001), Küresel Terör Ve Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul s.36.

[14] Hayriye Erbaş (2002), “Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler” DOĞU BATI Ankara, Sayı:18 s.186.

[15] Korkut Boratav (2000), Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiye’nin Alternatif Sorunu,  Ankara, Kaynak Yayınları s.20

[16] Deniz Özyakışır (2006), “Ulus-Devletin ÇUŞ’larla İmtihanı”, YARIN Dergisi, Yıl:4, Sayı:47, Mart, s.22-25.

 

 

 

Sayfa Başı