AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

VERİLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DEKİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN BAZI SORUNLARI ÜZERİNE İNCELEMELER

 

 

 

A) GİRİŞ

 

B) ANKET VERİLERİ VE YORUMLAR

B.1. Genel Sorunlar

B.2. İmalât

B.3. Standardizasyon

B.4. Organizasyon

B.5. Teknik Bilgi – Danışmanlık

B.6. Hukuk – Bürokrasi

B.7. İstihdam

B.8. Eğitim

B.9. Pazarlama – Satış

B.10. Genel Finans

B.11. Teşvik – Destek

B.12. Alternatif Finansman

 

C. KOBİ’LERDEN TALEPLER

 

D. SONUÇ YERİNE

 

 

 

A) GİRİŞ

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Türkiye ekonomisindeki payları geleneksel özelliğini sürdürmektedir, yani faaliyette bulunan işletmelerin tamamına yakını KOBİ’lerden oluşmaktadır. Nicel anlamda ekonomideki yerleri geleneksel yapısını korumakta iken, nitel anlamda da geleneksel karakteristiklerinin aynen sürdürüldüğü ortaya çıkmaktadır.

 

Bu çalışmada, Türkiye’de KOBİ’ler üzerine gerçekleştirilmiş olan bir ankete (*) dair değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Anket; Adana, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İzmit, Kayseri, Konya ve Malatya illerindeki sanayi (tekstil, kimyevî madde, otomotiv parçaları, tıbbî malzeme, metal, ambalaj, mobilya, inşaat malzemeleri üretimi) ve hizmet (iç-dış ticaret, pazarlama, sağlık, eğitim, inşaat, bilgi-işlem) sektörlerinde faaliyette bulunan toplam 100 işletme ile yüz yüze veya posta yoluyla gerçekleştirilmiş olup, Türkiye KOBİ’lerine ilişkin çok sayıda nitel-nicel veri içermektedir.

 

Ankete tabî tutulan işletmelere ilişkin genel bilgiler şöyledir:

·         Kuruluş tarihleri 90 yılı sonrasıdır.

·         Sermayeleri ortalama 50.000 YTL’dir.

·         Ortama kapasite kullanım oranları %65’tir.

·         Ortalama çalışan sayıları 40’tır.

·         İşletmelerin %65’i ortaklık şeklinde olup, bunların önemli bir kısmı da aile üyelerinden veya akrabalardan oluşmaktadır.

·         İşletme sahibi(sahipleri)nin %98’i aynı zamanda işletmede yönetici konumundadır.

·         Faaliyetleri %60 oranında endüstriyel tüketicilere, %40 oranında nihaî tüketicilere yöneliktir.

·         Makine-teçhizat parkurları ve üretim teknolojileri yeni sayılabilecek yaştadır.

 

 

B) ANKET VERİLERİ VE YORUMLAR

Müteakip alt başlıklarda, anket verilerinin bir kısmı aktarılmaktadır. Bu çerçevede veriler, ‘Genel Sorunlar, İmalât, Standardizasyon, Organizasyon, Teknik Bilgi–Danışmanlık, Hukuk–Bürokrasi, İstihdam, Eğitim, Pazarlama-Satış, Genel Finans, Teşvik–Destek, Alternatif Finansman’ başlıkları altında değerlendirmelere tâbi tutulmaktadır.

 

B.1. Genel Sorunlar:

Soru: Aşağıdaki sorunları önem sırasına göre numaralandırınız.

·         Pazarlama alanındaki yetersizlikler

·         Yenilikler ve teknoloji konusundaki aksaklıklar

·         Eğitim konusundaki eksiklikler

·         Finansal alandaki sorunlar

 

Cevap:

·         Finansal alandaki sorunlar

·         Eğitim konusundaki eksiklikler

·         Pazarlama alanındaki yetersizlikler

·         Yenilikler ve teknoloji konusundaki aksaklıklar

 

İşletmeler, halen finansal sorunlarla boğuşmaktadır. Sermaye miktarları fazla olmayan, öz kaynaklarının da bunun ufak bir kısmını teşkil eden işletmeler, haliyle gerekli ek yatırımları yapamamakta ve faaliyet hacimlerini artıramamaktadır. Öte yandan, önem taşıyan ikinci hususun eğitim olması dikkat çekicidir. Bu vesileyle KOBİ’lerin beşerî sermayelerini daha mücehhez hâle getirme gayreti içerisinde oldukları ifade edilebilir. Pazarlama alanındaki yetersizliklerin önem derecesinin az olması ise ilk etapta olumlu bir görünüm arz etmektedir. Fakat esasında bilgi eksikliği dolayısıyla böyle bir sıralama yapılmış olduğu dile getirilebilir. Muhtemelen sadece yurt içi pazarlama faaliyeti düşünülerek bu cevap verilmiştir. Halbuki KOBİ’lerin yurt dışı pazarlama hususunda önemli ölçüde eksikliklerinin olduğu aşikârdır.

 

 

B.2. İmalât:

Soru: Üretimle ilgili sorunlarınızı önem sırasına göre numaralandırınız.

Cevap:

·         Ham madde maliyetlerinin yüksek olması

·         Stoklardaki artışlar

·         Yerli ve ithal ham madde yetersizlikleri

·         Ham madde tedarik süresinin uzun olması

·         Kalifiye eleman yetersizliği

·         Üründe istenen kalite standardını karşılayamama

·         Ambalajlama ile ilgili sorunlar

·         Teslimatta gecikmeler

·         Üretim teknolojisinin eski olması

 

Sıralamada yer alan cevapların yarısı imalât öncesi diğer yarısı ise imalât ve sonrası süreç ile ilgilidir. Anlaşılan o ki KOBİ’ler uygunsuz şartlarda ve yüksek maliyetli imalât yapmaktadır ki bu da rekabetçiliklerini olumsuz etkilemekte ve beklenen getiriyi elde etmelerini ve büyümelerini engellemektedir.

 

 

B.3. Standardizasyon:

Soru: Sahip olduğunuz standart belgelerini işaretleyiniz.

Cevap:

·         TSE                                  %17

·         ISO 9000                          %4

·         CE (Sağlık)                       %2

·         CTS (Elektronik)              %2

·         Hiç sahip olmayan           %75

 

Uluslararası standartlara uyum bir tarafa, KOBİ’lerin memleket standartlarına bile uyum hususunda eksiklikleri olduğu gözlenmektedir. Standart belgelerine sahip olmayan işletme oranı %75’tir. Bunda, standart belgelerinin gerektirdiği maliyet faktörünün de payı olabilir. Ayrıca standart belgesine sahip olabilmenin gerektirdiği bürokratik süreç de engelleyici bir mahiyet arz ediyor olabilir. Fakat standartlara uygun imalât yapılmadan belki yurt içi pazarlama-satış yapılabilse bile, uluslar arası pazarlarda pay etmenin zor olduğu göz ardı edilmemelidir.

 

 

B.4. Organizasyon:

Soru: Bağlı bulunduğunuz birlik, konfederasyon, vakıf veya dernek var mıdır?

Cevap:

Evet     %61

Hayır    %39

 

Soru: Bir kuruluşa (birlik, konfederasyon, vakıf, dernek…) bağlılığa niçin ihtiyaç hissettiniz?

Cevap:

* Odalar için; “Kanunî mecburiyetten dolayı”

* Diğerleri için:

·         Aynı sektörde çalışan firmaların dayanışma içerisinde çalışarak sektörü pazarlarda güçlü hâle getirmesi

·         Bir baskı grubu oluşturmak, sesimizi duyurmak, muhatap bulabilmek için

·         Gelişmelerden haberdar olmak, yardımlaşmak için

 

İşletmelerin %61’inin; birlik, konfederasyon, vakıf, dernek vb. organizasyonlara üyeliği, örgütlenmenin önemini belli ölçüde de olsa kavradıklarını ifade eder. Nitekim “odalar” dışında verilen cevaplar bu durumu teyit eder mahiyettedir. Ancak, uygulamaya baktığımızda birtakım eksikliklerinin olduğu açık bir gerçektir. Çünkü çoğu durumda söz konusu üyelikler, sadece kağıt üzerinde kalmakta ve üyeliğin gerektirdiği faaliyetleri icrada bazı eksiklikler olmakta, bu da beklenen faydanın arzu edilir nispette oluşmasını engellemektedir. KOBİ’ler, söz konusu bağlılığın sadece aidat ödemekten ibaret olmadığını ve diğer faaliyetlere de iştirak edilmesi gerektiğini bilmelidir.

 

 

B.5. Teknik Bilgi – Danışmanlık:

Soru: Türkiye’de KOBİ’lere rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar var mıdır?

Cevap:

Evet                %30

Hayır               %32

Cevapsız        %38

 

 

Soru: KOBİ’lere destek verdiğini bildiğiniz kamu niteliğindeki kuruluşları sıralar mısınız?

Cevap: Cevaplama oranı: %21

KOSGEB, Halk Bankası.

 

 

Soru: İşletmenizde hangi alan(lar)da danışmanlık hizmeti alıyorsunuz?

·         Muhasebe                                                %40

·         Ar-Ge                                                       %12

·         Personel Yönetimi                                   %8

·         Planlama, Örgütleme, Organizasyon     %8

·         Finansman                                              %8

·         Üretim                                                      %4

·         Pazarlama                                                           %2

·         Halkla İlişkiler                                           %2

·         Almıyoruz                                                 %16

·         Diğer alanlar: Hukuk, Vergi, Bilgisayar

 

 

Soru: Faaliyet alanınızla ilgili teknolojik gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz?

Cevap:

·         Yurt içi ve dışı fuarlara katılarak

·         İlgili yayınları takip ederek

·         Diğer firmaları izleyerek

·         Satış temsilcileri vasıtasıyla

 

 

Soru: Teknoloji transferi ve teknik bilgi veren kuruluşlardan –varsa- irtibata geçip istifade ettiklerinizin isimlerini yazabilir misiniz?

Cevap: Cevaplama oranı: %6

TSE, KOSGEB, Üniversite, SİAD, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ve yabancı bir firma (Avusturyalı)

 

KOBİ’lerin ekserisi (‘hayır’ diyenler ve ‘cevap vermeyenler’=%70) kendilerine rehberlik eden ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşların farkında değildir. Özel nitelikli kuruluşlar açısından durum bu merkezde iken, söz konusu hizmetleri sağlayan kamu kuruluşlarının farkında olanlarının oranı ise %21’dir. Danışmanlık hizmeti alan işletmelerin ağırlıklı olarak ihtiyaç duyduğu alanların başında ‘muhasebe, ar-ge, personel yönetimi, planlama-örgütleme-organizasyon ve finansman’ gelmektedir. KOBİ’lerin rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma hususundaki isteksizlikleri, daha çok bu tür hizmetlerin kendilerine sağlayacağı faydaya inanmayışlarından ve/veya gerekli maddî kaynağa sahip olmayışlarından kaynaklanmaktadır.

 

İşletmeler, faaliyet alanları ilgili teknolojik gelişmeleri ağırlıklı olarak “yurt içi ve dışı fuarlara katılarak” ve “ilgili yayınlar” vasıtasıyla takip etmekte iken, teknoloji transferinde bulunan ve teknik bilgi sağlayan kuruluşlarla irtibata geçenlerin ve bunlardan istifade edenlerin oranı ise sadece %6’dır. KOBİ’lerin teknoloji transferinde bulunan ve teknik bilgi sağlayan kuruluşlara müracaat etmeyişlerinin altında yatan sebeplerden en başta geleni, bu tür kuruluşlara nasıl ulaşacaklarını bilmeyişlerindendir. Bu hizmetlerin maddî boyutu ise diğer bir sebeptir.

 

 

B.6. Hukuk – Bürokrasi:

Soru: Karşılaştığınız hukukî nitelikteki sorunlarınıza örnek verebilir misiniz?

Cevap:

·         Alacakların tahsilatında (çek-senet) takibat oldukça zordur.

·         Hukukî mevzuatın takibi ve anlaşılabilirliği güçtür.

·         Vergi kanunları, günün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte değildir.

 

 

Soru: Karşılaştığınız bürokratik engellerle ilgili örnekler verebilir misiniz?

Cevap:

·         Gümrüklerde işlemlerin çok yavaş gerçekleştirilmesi

·         Standardizasyon konusunda ilgili kuruluşlarca çıkarılan engeller

·         Kredi temininde talep edilen belgeler ve şartların ağırlığı

·         İşletme ruhsat alımının zor oluşu ve belediye yetkililerinin ilgisizlikleri

·         Ticaret sicili ile ilgili muamelelerdeki güçlükler

·         İhalelerde ideolojik tercihlerin ön planda tutulması

 

Hukukî ve bürokratik engeller, iş hayatının ve bu kapsamda işletmelerin karşılaştıkları zorlukların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İşletmeler, bu tür sorunları aşmak için ne yazık ki kimi durumlarda gayrî kanunî yollara bile sapabilmektedir. Bu tür olumsuzlukları engellemek ise ilgili mercilerin aslî vazifelerindendir.

 

 

B.7. İstihdam:

Soru: Temininde en çok güçlük çekilen personel hangi alanlardadır?

Cevap:

·         Pazarlama                       %31

·         Üretim                   %24

·         Muhasebe             %14

·         Finansman           %11

·         Ar-Ge                    %11

·         Dış Ticaret            %9

 

 

Soru: Eleman teminini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

Cevap:

·         Şahsî müracaatları değerlendirerek        %52

·         Tavsiye üzerine                                       %36

·         Türkiye İş Kurumu’ndan                          %6

·         Diğer (Gazete ilanı)                                 %6

 

KOBİ’ler, personel temininde en çok zorlandıkları alanların pazarlama, imalât ve muhasebe olduğunu ifade etmektedir. Personel temini için en çok başvurdukları iki yol “şahsî müracaatlar” ve tanıdıklarca yapılan “tavsiye”lerdir. Bunlar dışında İş-Kur’dan ve gazete ilanları vasıtasıyla da eleman teminine gitmektedirler. Öte yandan, işletmeler günümüzde internet üzerinden kariyer siteleri kanalıyla da personel sağlama yoluna gitmekte olup, bu şekilde istihdam ihtiyaçlarının belli bir kısmını karşılayabilmektedir. Nitekim, söz konusu kanallarla yapılan alımlarda daha sağlıklı personel temini mümkün olabilmektedir. Çünkü siteler, gerek elemanın kendini detaylı bir şekilde tanımlamasına (öz geçmiş vs. ile) ve gerekse kabiliyetlerini-özelliklerini yeterince ortaya koyabilmesine ve ifade edebilmesine (kişilik testleri vs. ile) yönelik birtakım hizmetler sunmaktadır.

 

 

B.8. Eğitim:

Soru: İşletme içinde eğitim programları düzenliyor musunuz?

Cevap:

Evet     %48

Hayır    %52

 

 

Soru: İşletme içinde ne tür eğitim programları düzenliyorsunuz?

Cevap:

Yönetim, finansman, muhasebe, üretim, pazarlama, yeni teknolojiler.

 

 

Soru: İşletme personelinin dil, bilgisayar vb. alanlardaki eğitim programlarına katılmalarını teşvik ediyor musunuz?

Cevap:

Evet     %49

Hayır    %51

 

İşletmelerin yarıya yakını kendi bünyelerinde eğitim programları düzenlemekte olduğunu ifade etmektedir. Bu kapsamda ‘yönetim, finansman, muhasebe ve imalât’ gibi konularda işletme içi programlar tertip etmektedirler. Ayrıca, yine işletmelerin yarıya yakını, personellerinin dış eğitim programlarına katılımlarını da teşvik etmekte olduklarını ve onları maddî-manevî açılardan (finanse etme, izin verme, katılmayı teşvik vs.) desteklediklerini belirtmektedir. Eğitimin öneminin işletmelerce belli ölçüde de olsa kavranmış olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, sahip oldukları beşerî sermayelerine sağladıkları eğitim imkânları da büyük önem arz etmektedir. Elbette bu imkânı sağlayan işletme oranının artması gerekmektedir.

 

Kimi işletmeler personellerine yönelik eğitim programlarının ve ilgili desteklerin sağlanması hususunda biraz çekimser davranmaktadır. Çünkü eğitim programlarını alan personellerinin bir gün işletmeyi terk edeceklerini ve boşuna yatırım yaptıklarını düşünmektedirler. Halbuki böyle düşünme yerine söz konusu eğitimle mücehhez hâle gelen personelden ne kadar daha fazla fayda sağlanılabileceğine ve nasıl bir ortam oluşturulursa bunların işletmede kalacaklarına dair çaba sarf edilse daha yerinde bir harekette bulunulmuş olacaktır.

 

 

B.9. Pazarlama – Satış:

Soru: Hangi satış kanalını kullanmaktasınız?

Cevap:

·         Kendimiz doğrudan satıyoruz

·         Pazarlamacılar vasıtasıyla

·         Toptancılar vasıtasıyla

·         Satış acenteleri vasıtasıyla

 

 

Soru: Pazarlama ile ilgili sorunlarınızı önem sırasına göre numaralandırınız.

Cevap:

·         Geleceğe yönelik sağlıklı satış tahminleri yapamamak

·         Pazar ve tüketici araştırmaları yapamamak

·         İç talep yetersizliği

·         Dağıtım kanalında karşılaşılan zorluklar

·         Satış ve pazarlama elemanlarının alımındaki, eğitimindeki ve denetimindeki güçlükler

·         Müşteri istek ve ihtiyaçları yönünde ürün geliştirememek

·         Dış talep yetersizliği

·         Satış sonrası servis ve garanti görevlerini yerine getirememek

 

İşletmeler, ürünlerini daha çok kendileri doğrudan satma yolunu tercih etmekte olduklarını ifade etmektedir. Pazarlamacılar vasıtasıyla satış ise en çok tercih ettikleri ikinci kanaldır. Ayrıca toptancıları ve satış acentelerini de kullanmaktadırlar. Bununla beraber, pazarlama sürecinde birçok sorunla da karşılaşmaktadırlar. ‘Geleceğe yönelik sağlıklı satış tahminleri yapamamak, pazar ve tüketici araştırmaları yapamamak ve iç talep yetersizliği’ başta gelen sorunlarındandır.

 

Mamul satışı, günümüzde gerçekten zor bir hâl almıştır. Aynı malın çok sayıda imalâtçısının global arenada faaliyete geçmesiyle beraber hem millî hem de beynelmilel rekabet edebilirlik zorlaşmıştır. Bununla beraber, iyi bir pazarlama faaliyeti ile bu olumsuzluk kısmen aşılabilir. Şöyle ki ülke içinde veya dışında müşteriyle kurulacak sağlam ticarî ilişki, bunu beraberinde getirecektir. Bunun için dikkat edilmesi gereken hususların bir kısmı şöyle sıralanabilir: iyi niyet ve dürüstlük, kaliteli imalât, zamanında teslim, teslim sonrası hizmet desteği…

 

 

B.10. Genel Finans:

Soru: İşletmenizde sadece finansal işlerle ilgili bir bölüm mevcut mudur?

Cevap:

Evet     %59

Hayır    %41

 

 

Soru: Finansal sorunlarınızı önem sırasına göre numaralandırınız.

Cevap:

·         Alacakların zamanında tahsil edilememesi

·         Kredi temininde karşılaşılan sorunlar

·         Faiz ödemeleri

·         Öz kaynakların yetersizliği

·         Çeşitli vergi sorunları

 

 

Soru: Finansman ihtiyacınızı hangi kanal ile karşılıyorsunuz?

Cevap:

·         Özel sektör bankaları kredileri

·         Kamu bankaları kredileri

·         Katılım bankaları fonları

·         Gayrî resmî piyasadan borçlanma

·         Diğer: Otofinansman, dayanışma ortaklıkları

 

 

Soru: Kredi kullanırken karşılaştığınız sorunları önem derecesine göre sıralandırınız.

Cevap:

·         Teminat gösterme mecburiyeti

·         Bürokratik işlemlerin fazlalığı

·         Verilen kredi miktarının azlığı

·         Kredi vadelerinin kısalığı

 

İşletmelerin önemli bir kesiminde sadece finansal işlerle alakalı bir bölüm mevcut değildir. Çünkü, işletme açısından adeta ‘damardaki kan’ niteliğini taşıyan finansman meselesi için ayrı bir bölüm bulunmamakla beraber; bunun muhasebe, idarî işler gibi bölümler içinde değerlendirilmesi böyle bir sonucu doğurmaktadır. İşletmelerin en fazla şikayetçi oldukları finansal sorunlar “alacakların tahsili, kredi temini ve faiz”e ilişkindir. İlk mesele, yani bünyelerinde ayrı bir finansal işler bölümü olmayışı kendilerine ait bir sorun niteliğindeyken; ikincisi, yani karşılaştıkları sorunlar kendileri dışından kaynaklanmaktadır.

 

KOBİ’ler, finansman ihtiyaçlarını başta özel-kamu sektörü bankaları ve katılım bankaları fonları ile sağlamaktadır. Bunun dışında gayrî resmi piyasadan borçlanma yoluna da gidebilmektedirler. Tabii burada fonların ne şartlarda temin edildiği ise ayrı bir konudur. Öte yandan, işletmelerin kendi aralarında kurdukları dayanışma ortaklıklarıyla da fon teminine gittikleri ortaya çıkmaktadır. Muhtemelen bu şekilde daha uygun şartlarda fon sağlamaları mümkün olmaktadır. Çünkü kredi kullanırken kendilerini çıkmaza sürükleyen birçok sorunla karşılaşmaktadırlar; teminat gösterme mecburiyeti ve bürokratik işlemlerin fazlalığı gibi…

 

 

B.11. Teşvik – Destek:

Soru: Yatırım teşviklerinden faydalandınız mı?

Cevap:

Evet     %33

Hayır    %67

 

 

Soru: İhracat teşviklerinden faydalandınız mı?

Cevap:

Evet     %20

Hayır    %80

 

 

Soru: Aşağıdaki desteklerin hangisinden istifade ettiniz?

·         Ar-Ge desteği

·         Çevre maliyetleri ile ilgili destek

·         Pazar araştırmaları desteği

·         Yurt dışı ofis, mağaza işletme ve tanıtım faaliyetleri desteği

·         Yurt içindeki uluslararası ihtisas fuarlarına katılım desteği

 

Cevap:

Ağırlıklı olarak tercih edilenler:

·         Yurt içindeki uluslararası ihtisas fuarlarına katılım desteği

·         Yurt içi ofis, mağaza işletme ve tanıtım faaliyetleri desteği

 

İşletmelerin yatırım ve ihracat teşviklerinden faydalanma oranları düşüktür. Bunlar dışında ağırlıklı olarak faydalandıkları diğer destekler ise '“yurt içindeki uluslararası ihtisas fuarlarına katılım desteği ve yurt içi ofis, mağaza işletme ve tanıtım faaliyetleri desteği”dir. KOBİ’lerin yatırım ve ihracat desteklerinden yeterince faydalanmayışlarının temelinde yatan sebepler arasında şunlar sıralanabilir: teşviklerden faydalanacak iş hacmine sahip olunmayışı, konu hakkında bilgi eksikliği, gerekli takibatı yapacak personelin mevcut olmaması…

 

 

B.12. Alternatif Finansman:

Soru: Aşağıdaki finansal imkânların hangisinden faydalandınız?

·         Leasing

·         Factoring

·         Forfaiting

 

Cevap:

·         Leasing     %64

·         Factoring  %10

·         Forfaiting   0

·         Hiçbiri        %26

 

 

Soru: Kredi Garanti Fonu’ndan hiç faydalandınız mı?

Cevap:

Evet     %6

Hayır    %94

 

 

Soru: Sermaye piyasasından fon temin etmek maksadıyla herhangi bir teşebbüste bulundunuz mu?

Cevap:

Evet                -----

Hayır               %90

Cevap yok       %10

 

İşletmelerin en fazla istifade ettiği finansal imkânlar %64 ile leasing, %10 ile factoringdir. Forfaitingden faydalanan ise yoktur. Hiçbirinden faydalanmayanların oranı ise toplamın ¼’ü olup, bu hiç de azımsanacak bir oran değildir. Öte yandan, alternatif bir finansman kuruluşu olarak Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) istifade edenlerin oranı sadece %4’tür. Halbuki KGF, kredi temininde başvurulabilecek önemli kuruluşlardan biridir.

 

Para piyasası yanında, sermaye piyasasına bakıldığında ise işletmelerin bu imkândan hiç faydalanmadığı ortaya çıkmaktadır. Esasında para piyasasından fon temin etmenin zorlukları düşünüldüğünde, sermaye piyasası imkânlarından istifade etmek de iyi bir alternatif olarak görünmektedir. Ancak, anlaşıldığı kadarıyla işletmeler söz konusu piyasanın gerektirdiği maddî-manevî şartları karşılayacak bir yapıya henüz sahip bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu imkâna biraz mesafeli durmaktadırlar.

 

 

C. KOBİ’LERDEN TALEPLER

Burada, söz konusu anket sonunda işletmelere sorulan şu soruya verilen cevapların genel bir derlemesine yer verilmektedir:

“Türkiye’de KOBİ’lerin gelişimi ve finansal sorunları ile ilgili olarak belirtmek istediğiniz düşüncelerinizi, çözüm tekliflerinizi aktarınız”:

 

Faaliyet – İmalât:

·         KOBİ’ler, faaliyette bulunacakları alanı çok iyi tespit etmelidir.

·         Üretimlerinin belli bir kısmını ihracata yönlendirmelidirler.

 

Bilgi - Teknoloji:

·         Teknolojik gelişmeyi yakından takip etmelidirler.

·         KOBİ’lerin gerçek istatistikî bilgilere kısa sürede ulaşmalarını sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.

·         Teknolojik, finansal ve dış ticaret konularında KOBİ’lere rehberlik edecek ve kâr amacı gütmeyen vakıfların kurulması sureti ile know-how desteği sağlanmalıdır.

·         Sadece fizibilite çalışmalarına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar oluşturulmalıdır.

 

Vergi – Maliyet:

·         Gümrük vergilerinin indirilmesi gereklidir.

·         Devlet, artan işçi sayısına artan oranda SSK prim desteği vermelidir.

·         Üretim maliyetlerinin minimize edilmesi gereklidir. Bu kapsamda örneğin; ham maddeden vergi alınmayabilir veya düşük seviyede alınabilir.

 

Finansal Şartlar:

·         Kredi işlemlerinde bürokrasi azaltılmalıdır.

·         Kredi vadelerinin uzatılması gereklidir.

·         Gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ’lere kredi verilmeli; teminat, ipotek gibi güçlükler ortadan kaldırılmalı ve kredilerin amacına uygun kullanımı sağlanmalıdır.

 

Dış Ticaret:

·         İhracatta, KDV alacağı vergi borçlarına mahsup edilmelidir.

·         İhracatta navlun iadesi desteği sağlanmalıdır.

·         Belli bir seviyeyi yakalamış ihracatçı KOBİ’lere yurt dışına çıkışlarında vize problemlerinin olmaması için özel bir pasaport tahsis uygulaması başlatılabilir.

 

 

D. SONUÇ YERİNE

Yıllar evvel yapılmış olan bu anket çalışması incelendiğinde, Türkiye KOBİ’lerinde değişen çok şeyin olmadığı görülmektedir. Dahası, söz konusu anket verilerinde üç-beş yıl sonra yapılacak incelemede de belirgin değişiklikler olmayacağı ileri sürülebilir. Çünkü mevcut şartlarda (iş-hayat mantalitesinde, felsefesinde, politikasında…) ciddi dönüşümler olmadığı müddetçe KOBİ’lerimizde de çok belirgin bir atılım-dönüşüm beklenmemelidir. Tersi bir durum için, aksiyon sadece dışardan değil, aynı zamanda içerden yani bizzat işletmelerden olmalıdır.

 

İçeriden yani KOBİ’lerin kendilerince atılması gereken adımlara ilişkin birtakım ipuçları, “Anket Verileri ve Yorumlar” başlığı altında verilmektedir. Kendileri dışından, yani ilgili kurumlarca-kuruluşlarca alınması gereken tedbir planına ilişkin bazı teklifler ise “KOBİ’lerden Talepler” başlığı altında işletmelerin kendilerince dile getirilmektedir.

 

 

Dr. Mehmet Behzat Ekinci,

mbekinci@akademiktisat.net

http://www.akademiktisat.net

 

 

 

KAYNAK

(*) Mehmet Behzat Ekinci, Türkiye’de KOBİ’lerin Kurumsal Gelişimi ve Finansal Sorunları, İstanbul, Askon, 2003.

 

 

 

Sayfa Başı