AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

BİLATERAL'DEN MULTİLATERAL'E GEÇİŞ; BARTER

 

 

 

İÇİNDEKİLER:

 

GİRİŞ

 

1.BARTER’İN ÖZELLİKLERİ

 

2.BARTER'İN TARİHSEL GELİŞİMİ

 

3.BARTER’İN AVANTAJLARI

 

4.BARTER SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

 

5.BAZI BARTER ŞİRKETLERİ VE ADRESLERİ

 

 

 

GİRİŞ

            Barter kelimesi İngilizce kaynaklı olup, takas (değiş-tokuş) anlamına gelmektedir. Günümüzde uluslararası ticaret dilinde mal takası anlamında kullanılmaktadır. Barter sistemi ile alış veriş, taş devri zamanında başlamış ve bugüne kadar süregelmiştir. Paranın icadı ile birlikte barter ticareti "bilateral" (iki istasyonlu) direkt mal takası şeklinden, "multilateral" (çok istasyonlu) endirekt mal takası şekline dönüşmüştür. Bilgisayar teknolojisindeki büyük ve çok hızlı gelişmenin sonucunda insanoğlu, finans dünyasına kredi kartları, banka otomatları, kıymetli kağıt fonları, leasing, faktoring gibi yeni sistemler oluşturmuştur. Bu yeni sistemler beraberinde yeni finansman yükleri de getirmiş ve fiyat artışlarına sebep olmuştur.

 

            Takas (barter) ticareti, ilk çağlardan itibaren bilinen en eski ticaret şekillerinden birisidir. Zamanla bu basit ticaret şeklinin yerini bir değişim aracı olarak “para”nın alması ile takas sistemi ilkel bir yöntem olarak görülmeye başlamıştır. Ancak, dünya çapında yaşanan ekonomik ve politik istikrarsızlıklar, zaman zaman ticarî işlemlerde nakit paranın bulunmasında ortaya çıkan güçlüklere ve bunun getirdiği maliyetlere, bunun sonucunda da olumsuz ekonomik koşullar altında bu sorunlarla başa çıkamamaya neden olmuştur. Bu nedenle şekil olarak aslında ilkel bir yöntem olan, ancak çağdaş ekonomide bir ticarî sistem olarak tekrar gündeme gelen takas ticareti, ilgili organizasyonlar tarafından bir sisteme dönüştürülerek, işletmelerin sorunlarına çözüm getirebilecek yeni bir uygulama şekli olarak ticarî yaşama sunulmuştur. Bu çalışmada, takas sisteminin hizmet sektörüne ve yine bu sektör içerisinde yer alan turizm işletmelerine neler getirebileceği, bir alternatif olup olamayacağı literatür taraması ile incelenmiştir.

 

            Ülkelerde yaşanan birtakım politik, ekonomik, sosyal gelişmeler sonucu ortaya çıkan kriz ve darboğazlar ülkelerin bütçelerini ve ödemeler dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ulusal ekonomiler, makro anlamda ülke genelinde, mikro anlamda ise işletme bünyelerinde bazı politikalar ve yöntemler uygulayarak sorunları çözme yoluna gitmektedir. Ancak krizin büyük ölçülerde yaşanıyor olması, zaman zaman alınan tüm önlemlerin ve uygulanan politikaların işe yaramamasına neden olmaktadır.

 

            Finansal sorunların söz konusu olduğu kriz dönemlerinde nakit paraya gereksinim daha da artmaktadır. Nakit sıkıntısı çekilmesi olası önlemlerin alınmasında ya da yeni yöntemlerin uygulanmasında gerekli olacak maddî gücün bulunamaması, bunun sonucunda da istenilen adımların atılamamasına yol açmaktadır. Bir taraftan ekonomik darboğaz, diğer taraftan nakit sıkıntısı nedeni ile herhangi bir gelişme kaydedilememesi ulusal ekonominin kötüye gitmesini hızlandırırken, sektörler arasında dengesiz gelir dağılımının baş göstermesi ve hatta bazı kesimlerin de oluşturulan gelirden hiçbir şekilde pay alamaması, çarpık bir ekonomik görünüme neden olmaktadır. Bu tür krizlerden kurtulma çaresini arayan işletmeler, kaynaklarını ekonomik kazanca dönüştürebilmek için farklı yöntemler bulmaktadır.

 

            Yöntemlerden birisi de dünyada yüzyıllardır var olan ancak ilkel bir yöntem olduğu düşünülen takas (barter) sistemidir. Sözü geçen kriz dönemlerinde bulunamayan finansal kaynaklar nedeni ile işletmelerin hatta ülkelerin elde bulunan her türlü mal ve/veya hizmetin kullanımına yönelik olarak oluşturdukları bu sistem çeşitli avantajlar sunmakta ve güvenilir bir finansman ve pazarlama aracı olarak son yıllarda dünya genelinde kullanılmaktadır. Özellikle Amerika’da, Almanya’da ve İsviçre’de uygulanmakta olan takas sistemi, Türkiye’de de sekiz yıldır profesyonel anlamda işi üstlenen organizasyonlar bünyesinde yürütülmektedir.

 

            The Business Trend Analysts'in yaptığı araştırmada dünya ticaretinin %40'ının barter sistemi ile yapıldığı tespit edilmiştir. Amerika'da yaklaşık 500 barter firması, tahminen 450.000 üye firma ile senede 400 milyar dolarlık iç ve dış barter ticareti yapmaktadır. The International Association of Trade Exchange (IATE:Uluslararası Ticaret Borsası Birliği)'nin verdiği raporda barter ticaretinin Amerika’da senede %16'lık bir artış gösterdiği belirtilmiştir. İsviçre'de WIR-barter organizasyonu 1934’te kurulmuş ve sadece iç pazara hizmet vermeyi planlamıştır. Bugün yaklaşık 63.000 üyesi bulunmaktadır. İsviçre'de daha çok inşaat sektöründe ve iç piyasada popüler olan barter ticareti, 1993’te de senelik %14 artış göstererek 4 milyar franka ulaşmıştır.

 

            Almanya'da ilk barter teşkilatı 1983’te Hamburg'da kurulmuş, Avusturya'da ise ilk barter firması 1984’te Viyana'da faaliyete geçmiştir.

 

 

1.BARTER’İN ÖZELLİKLERİ

* Barter Sistemi, firmaların bir araya gelerek oluşturduğu bir pazardır:

Barter sistemi, barter pazarını oluşturan firmaların arzları ve talepleri ile işler. Barter sistemi ile çalışan bir firma, barter ortak pazarından satın aldığı malların ve hizmetlerin bedelini, ürettiği veya ticaretini yaptığı ürünleri barter ortak pazarında satarak öder. Barter pazarına ürün satan firma, bedelini barter pazarında satışa sunulmuş mallar ve hizmetler listesinden dilediğini satın alarak tahsil eder.

 

Barter sistemi, üye firmaların arzlarının satışı ve taleplerinin karşılanması esasında çalışır ve talepler için ilgili firmaları barter pazarında birlikte çalışmaya davet ederek büyür.

 

* Derinliği ve genişliği çalıştıkça artan bir ortak pazardır:

Her firma satmak istediği malların ve hizmetlerin listesini barter ortak pazarına sunar. Her firma ihtiyaçlarını barter ortak pazarında bulunan üye firmaların satışa sundukları mallardan ve hizmetlerden karşılar.

 

Barter ortak pazarı, üye firmaların taleplerinin karşılanması amacında yeni üyelerin katılımı ile her geçen gün büyümekte ve pazarda arz edilen ürün portföyü zenginleşmektedir.

 

* Barter alternatifsiz bir finansman modelidir:

İhtiyaçlar için kullanıldığında barter bir finansman sistemidir. Barter sistemi ile ürün satın alan firma nakit ödeme yapmaz; sisteme Amerikan doları ile borçlanır.

 

Üye firma 12 ay vadeli sıfır faizli dolar kredisi kullanır. İhtiyaçları için barter sistemini kullanan firma, sistemi kullandığı oranda nakit tasarruf eder, aynı oranda işletme sermayesi ihtiyacını aşağı çeker.

 

* En kolay stok satış sistemidir:

İhtiyaçlarını barter ortak pazarından karşılayarak borçlanan firma, öncelikle stoktaki ürünlerini pazara sunarak geri ödeme yapar. Böylelikle hem stok maliyetinden kurtulur, hem de aynı oranda cirosunu artırarak kâr eder

 

* Barter sistemi güvenli bir ortak pazardır:

Barter üyesi;

·         Enflasyondan etkilenmez,

·         Likidite sıkışıklığından etkilenmez,

·         Arz-Talep dengesini gözetir,

·         Güvenli ve sürekli satış yapma imkânını sağlar.

 

* En etkili atıl kapasite değerlendirme sistemidir:

Barter ortak pazarında yer alan firma, pazardan gelen sürekli ve güvenilir talebi karşılamak için atıl kapasitesini değerlendirir. Atıl kapasiteyi harekete geçirmek için gerekli finansmanı, barter ortak pazarı sağlamaktadır.

 

* En kolay yeni pazarlara ulaşma ve yeni müşteriler kazanma sistemidir:

Barter ortak pazarına giren firma veya ülke, pazarlama yapmak için herhangi bir uğraşa ve maliyete girmeden pazardaki firmaların talebi ile karşılaşır; hiç tanımadığı müşterilere kolaylıkla satış yapar.

 

* Ekonominin problemlerinden etkilenmeyen hareket kabiliyetine sahip dinamik bir pazardır:

Barter ortak pazarı; enflasyondan, kısa vadeli talep yetersizliğinden, piyasadaki likidite sıkışıklığından etkilenmez. Barter ortak pazarında sadece üyelerin işlem yapabilmesi ve ancak pazarın ihtiyaç duyduğu firmaların pazara alınması, üyelere güvenli ve sürekli satış yapma imkânı sağlar.

 

* Pazarda serbest piyasa ekonomisi şartları geçerlidir:

Ürünlerin fiyatı, kalitesi, teslimat şartları alıcı ve satıcı arasında belirlenir. Üye firmalar, her sektörde rekabet ortamını sağlayacak sayıda satıcı ile karşılaşır. Ancak, pazarda arz-talep dengesi gözetildiğinden; aynı ürünü üreten, zarar ettirici rekabet teşkil edecek sayıda üyeye izin verilmez. Barter pazarında firmalar reel fiyatlar ile alış ve satış yapar.

 

 

2.BARTER'İN TARİHSEL GELİŞİMİ

            M.Ö. 9000 ve 6000 tarihleri arasında ilk ve en eski değişim aracının sığır olduğunu biliyor muydunuz? Sığır denince inekten kuzuya kadar her türlü hayvanı düşünebiliriz. Zamanla tarımsal faaliyetlerin gelişimiyle beraber yeni değişim araçları ortaya çıktı, bitkisel ürünler, sebzeler, tahıl ve diğer doğal ürünler gibi...

 

            İnsanoğlunun farkında olmadan yaptığı bu ticaret, zamanla barter ismini aldı ve daha profesyonelce yapılmaya başlandı. Barter, Dünya'da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 yıldan bu yana uygulanan bir sistemdir. Bugün çeşitli ülkelerde 600 binden fazla kuruluş, barter ticareti yapmaktadır.

 

            The Business Trend Analysts'in yaptığı araştırmada dünya ticaretinin %40'ının barter sistemi ile yapıldığı tespit edilmiştir. Amerika'da yaklaşık 500 barter firması, tahminen 450.000 üye firma ile yılda 400 milyar dolarlık iç ve dış barter ticareti yapmaktadır. The International Association of Trade Exchange (IATE:Uluslararası Ticaret Borsası Birliği)'nin verdiği raporda barter ticaretinin Amerika’da senede %16'lık bir artış gösterdiği belirtilmiştir.

 

            İsviçre'de WIR-barter organizasyonu 1934’te kurulmuş ve sadece iç pazara hizmet vermeyi planlamıştır. Bugün yaklaşık 63.000 üyesi bulunmaktadır. İsviçre'de daha çok inşaat sektöründe ve iç piyasada popüler olan barter ticareti, 1993’te de senelik %14 artış göstererek 4 milyar franka ulaşmıştır.

 

            Almanya'da ilk barter teşkilatı 1983’te Hamburg'da kurulmuş, Avusturya'da ise ilk barter firması 1984’te Viyana'da faaliyete geçmiştir.

 

            Artık ciddi bir endüstri halini alan barter, sektörel anlamda yapılanmasını tamamlamış, Turizm, Medya, Emlak, Sanayi mamulleri gibi birçok konuda hizmet veren, toptan ve perakende olarak da ayrı ayrı hizmetler veren barter kurumları oluşmuştur. Dünya barter ticareti, merkezi Amerika'da bulunan (IRTA) Dünya Barter Birliği tarafından örgütlenmektedir.

 

 

3.BARTER’İN AVANTAJLARI

* Satışları Artırmaktadır:

Üye firmalar, barter sistemi ile satış yaptıkları oranda cirolarını artırmaktadır. Barter sistemi ile gerçekleşen satışlar planlanmamış işlemler olduğu için üyeler hiç beklemedikleri kazançlara sahip olmaktadır.

 

* Kârı Artırmaktadır:

Barter sistemi ile satış yapan firma, ürününü brüt kâr marjı ile satmaktadır. Firmalar, sabit işletme giderlerini normal ticarî faaliyetleri için daha önceden yaptığından barter sistemi ile yaptığı satış için ek masraf yapmamaktadır.

 

* Yeni Pazarlar - Yeni Müşteriler Bulmaktadır:

Barter sistemi özel bir kulüp gibi çalışmaktadır. Alış veriş ancak sisteme üye olan firmalar arasında gerçekleşmektedir. Barter üyeleri hiç tanımadıkları ve normal şartlarda satış yapma imkânına sahip olmadıkları müşterilerle tanışarak alış veriş yapmaktadır.

 

* Atıl Kapasite Değerlendirilir:

Barter sistemi ile çalışan firmalar, barter sistemine hangi ürünlerini hangi miktarda satışa sunacaklarına kendileri karar vermektedir. İstediklerinde arz bilgilerinde değişiklikler yapmaktadır. Firmalar, normal ticarî faaliyetlerini yine devam ettirdiklerinden barter sistemi ile ek satış yapma arayışında olmaktadır.

 

* Ücretsiz ve Etkin Reklam sağlar:

Üye firmanın ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler sistematik bir şekilde Barter Bilgi Bankası’na kaydedilmektedir. Internet ortamında çalışan barter programı ile bilgiler, sistem üyesi bütün firmaların kullanımına sunulmaktadır. Arz ile ilgili bilgilerin her an değiştirilebilir olması üyeye, ürünlerinin tanıtımında bir sene boyunca ücretsiz kullanabileceği dinamik barter pazarını sunmaktadır.

 

* Güvenli, Kolay İhracat sağlar:

Barter şirketinin uluslararası pazarlarda barter sistemini birlikte uygulamak için anlaşma imzaladığı diğer barter şirketleri, dünyanın her yerinde barter ticaret yapan binlerce üyenin taleplerini sunmaktadır. Barter üyeleri interneti kullanarak diğer ülkelerdeki barter sistemi üyelerini tanıma ve dış ticaret riskleriyle karşılaşmadan ihracat yapma imkânına sahiptir.

 

 

4.BARTER SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

            Sistemin çalışmasını en kolay olarak zincirleme uygulamalı örneklerle anlatabiliriz. Örnekler mevcut gerçekleşen çeşitli işlemlerden faydalanarak oluşturulmuştur. Sistem içinde de her sektörden ve farklı büyüklüklerden 500 üye firma olduğunu farz ediyoruz. (Aylık firma işlem oranını %20-25’tir.) Sistemin çalışması ayrıca bir şekil üzerinde en altta aynı işlemler için gösterilmiştir.

 

            A fuar şirketi, düzenleyeceği fuar için, B matbaa şirketinden katalog, kartvizit, broşür; C mobilya firmasından fuar stand düzenleri, D güvenlik şirketinden güvenlik ve hostes, toplantı organizasyonları hizmeti, E basın yayın ajansından gazete veya TV reklamları, F elektronik sistemler şirketinden ışık aydınlatma ve ses düzenleri ürünlerini barter ile satın almıştır. Yapacağı alımlar için daha önceden bir satışı olmadığı için, bir banka tarafından ekspertizi yapılmış bir gayri menkulünü teminat olarak vermiştir.

 

            A fuar şirketi sisteme borçlanmıştır. Diğer firmalarla aralarında barter çeki ile mahsuplaşmış ve faturalarını almıştır. Diğer firmalar ise sistemden alacaklıdır. Fuar şirketi borcunu sisteme 9 ay içinde düzenlediği ve düzenleyeceği fuarlardan barter üyelerine m2 olarak yer satarak borcunu ödeyecektir.

 

            B matbaa şirketi, vermiş olduğu hizmet için (Kağıt parası işlem dışı olarak anlaşmışlardır.) barter sisteminden alacaklıdır. Alacağı barter şirketi kayıtları cari hesabında değeri az değişen ya da değişmeyen bir para birimine bağlı (dolar veya euro cinsinden bir para) olarak işlenmiştir. Matbaa bu alacağını, hesabının alacaklı olduğu tarihten itibaren, istediği anda kullanabilmektedir. Matbaa bu alacağı ile G plastik ve kauçuk tekerlek sanayii şirketinden matbaa merdanesi, H firmasından ikinci el matbaa makinesi ve I sigorta şirketinden iş yeri sigortasını almıştır.

 

            C mobilya firması; K hırdavatçısından civata, somun, vernik; L bilgisayar internet şirketinden B2B web sayfası; E basın yayın ajansından gazete reklamı almıştır.

 

            D güvenlik şirketi, M inşaat firmasına yeni merkezinin inşaatı için müteahhitlik hizmeti almıştır. Sisteme borçlanmış aradaki fark için teminat vermiştir. Kalan borcunu, diğer üyelere iş elbisesi, toplantı organizasyonu ve güvenlik hizmeti vererek ödeyecektir.

 

            E reklam ajansı; alacağına karşılık olarak N rent a car şirketinden araç kiralaması, L bilgisayar bakım-onarım şirketinden yıllık bakım, bürosunun temizliği için O temizlik şirketinden 6 aylık temizlik hizmeti almıştır. Kalan alacağı ile bürosuna klima, büro tipi buzdolabı ve yeni bir scanner istemektedir. Sistemde bulunmayan bu ürünler için barter şirketinin elemanı olan sistem danışmanları (brokerler) piyasada bu ürünleri satan veya satabilecek firmalarla görüşmektedir.

 

            F elektronik sistemler şirketi, alacağına karşılık; D güvenlik şirketiyle bir yıllık işbirliği anlaşması imzalamıştır. Normal piyasadan almış olduğu işlerde ya da fiyat tekliflerinde güvenlik, temizlik, catering ve toplantı organizasyonu hizmetlerini de verebilmektedir. Ancak alacağının bir kısmı ile bakır kablo, led lamba, spot, alüminyum doğrama, boya aldığı için alacağını geçen kısımlarda barter sistemi kriterlerine uygun olarak borçlanacaktır.

 

            G plastik kauçuk sanayii şirketi alacağına karşılık; N rent a car şirketinden ikinci el bir araba satın almıştır. Pazarlama elemanları da komşu illere ve İstanbul‘a gittikleri zaman barter sistemine üye otellerde konaklamaktadır.

 

            H firması serbest ticaretle meşgul olmaktadır. çeşitli yerlerden almış olduğu ürünleri, başka yerlerde satmaktadır. B matbaa firmasına sattığı ikinci el matbaa makinesi için, sistemdeki tekstil firmalarından ihraç fazlası ürünleri satın almıştır. Bu ürünleri BDT ülkelerine ihraç etmektedir. Buradan da ülkeye kereste, rulman, tezgahlar için elmas, kömür ve hurda demir-alüminyum getirmektedir.

 

            I sigorta şirketi, vermiş olduğu sigorta hizmetine karşılık sistemden çeşitli kırtasiye sarf malzemeleri, personeli için aylık düzenli yemek yiyebilecekleri bir lokanta-catering hizmeti, bilgisayar programı, bakım-onarımı almıştır. Şehir merkezinde kiralık bir büro istemiştir. Barter brokerleri bu büro özelliklerine dair bilgileri, üye talepleri listesine yerleştirmiş ve görüşmelere başlamışlardır. Ancak büro talebi hemen karşılanamayacağı için, sigorta şirketine nakit tasarrufuna yönelik projeler ve ürünler de önermektedirler. Büro talebi karşılandıktan sonra, N rent a car şirketinin tüm araçlarının kaskosu barter ile yapılacaktır. Bu arada iki araç bakım-onarım işletmesiyle, sigorta şirketinin göndereceği hasarlı araçlara barter ile hizmet verilmesi için anlaşma da imzalanmıştır.

 

 

 

 

            Bu işlemler zinciri benzer şekilde devam etmektedir. Olmayan ürünlerin arzı ya da talebi için barter brokerleri piyasada firmalarla devamlı görüşmekte ve üye olsun-olmasın firmaların veri tabanları oluşturulmaktadır.

 

            Ancak barter sistemlerinde en çok karşılaşılan sorunlardan biri, firmaların sistemden ilk önce genellikle yurt dışından sağladıkları ham maddeleri talep etmeleridir. Bu sistemi anlamayan ve kullanamayan firmaların sıkıntısıdır. Çünkü çoğu ham madde yurt dışından nakit para karşılığında getirilmektedir. Oysa barter sistemleri ile bu mümkün değildir. Bunun iki sebebi vardır:

1.      İlki barter sistemi firmalara ekstra bir para (nakit kredi) sağlamaz. Firmaya daha çok üretme ve üretim ile ihtiyaçlarını sağlama yolu açar. Firmaların pek çok ihtiyacı ise diğer yerli firmaların ürünleridir. Bu nedenle firmaya nakit tasarrufu sağlayarak destek olur. Firmanın elindeki “artan nakit para “ satışların artması sonucu değil, daha çok tasarruf sağlamasından dolayıdır.

2.      İkinci olarak kambiyo mevzuatı bu tür elektronik satışları ve alımları henüz yasal mevzuata oturtamamıştır. Yani yurt dışı ile barter sistemleri üzerinden alım satım yapmak mevzuatta tanımlanmamıştır.

Ancak, firmalara barter şirketi ve brokerleri bu konuda danışmanlık hizmeti vererek bazı taleplerini sağlamaları için “dolaylı yöntemle “ hatırlatabilmektedir.

 

            Sisteme ürün satan firma, barter merkezini arar ve sisteme borçlanacak firmanın kredi durumu hakkında bilgi alır. Eğer kredi durumu uygun ise, barter sistemi kuralları çerçevesinde o firmanın alım yapması için yetki kodu-provizyon verilir. Barter şirketi bu ticarî işlem sırasında, tüm pazarlık aşamalarını ve ürün kararlarını alıcı ve satıcı firmaların tercihine bırakır. Herhangi bir şekilde firmalara etki etmez. Ayrıca gelecek bir tarihte olası herhangi bir ticarî uyuşmazlık durumu için gerekli tüm ticarî sözleşmeleri imzalamakta veya sözlü anlaşmalarda da firmaları serbest bırakır. Üye firma beğenmediği bir ürünü almak zorunda olmadığı gibi, satıcı firma borçlu olsa dahi satmaya zorlanamaz. Satış yapmayan borçlu firmalara başka alıcılar yönlendirilir. Belirtilen vadesi sonunda ise nakit olarak borcunu ödemesi istenir.

 

 

5.BAZI BARTER ŞİRKETLERİ VE ADRESLERİ

* Merkezi Amerika’da bulunan Dünya Barter birliği: www.irta.com

* Türk Barter: www.turkbarter.com

* Yeni Dünya Barter A.Ş.: www.ydbarter.com

* WTC Barter: www.wtcbarter.com

* İhlas Barter: www.ihlasbarter.com

 

 

* Kenan Yavuz,

Erciyes, İktisat, Lisans Programı,

k_yavuz@hotmail.com

http://www.akademiktisat.net

 

 

 

KAYNAKLAR

* www.turkbarter.com

* www.wtcbarter.com

* Burtay Mutlu, Barter Sistemleri, http://www.geocities.com/burtaymutlu/barter/b.html

* Ebru Günlü, “Turizm Sektöründe Takas (Barter) Sisteminin Kullanımı”, Dokuz Eylül Üniv., Sos. Bil. Ens. Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 2000.

 

 

 

Sayfa Başı