AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

OSMANLI DEVLETİ’NDE DIŞ BORÇ GİRİŞİMLERİ VE İLK DIŞ BORÇ ALIMI (1850-1854)

 

            Osmanlı ekonomisi tabiidir ki zor zamanlar görmüştür. Ancak hiçbir zaman şimdi değineceğimiz durumdaki gibi dış borç alımı girişimlerine başvurmak şöyle dursun, hayali bile edilememiştir. Bunda elbette ekonomik bağımsızlığın kaybolacağı endişesi başat faktördür. Ancak o güne kadar kendisini üstün konumda gördüğü Öteki (Avrupa dünyası) olarak konumlandırdığı dünyadan borç isteme düşüncesinin ruhlarda oluşturduğu gurur, onur durumu ve hayal kırıklığını mutlaka ayrıca hesap etmek gerekir.

 

            1853-1856 yıllarını kapsayan Osmanlı Devleti ve Müttefik devletler(İngiltere, Fransa başta olmak üzere)’in Ruslarla yaptığı Kırım Savaşı’nın, Osmanlı’da ortaya çıkardığı sorunlardan, günümüzü de ilgilendiren yanıyla belki de en önemlisi: Osmanlı Devleti’nin malî durumunun kendi kaynaklarıyla beslenemeyecek hâle gelmiş olmasıdır. 1850 yılında Hazine’nin İstanbul Bankası’na faizli ve geçmiş olan borçlarının ödenebilmesi için ilk defa dış borçlanma fikri gündeme gelmiştir. Paris ve Londra’dan 55 milyon franklık bir borç anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayı imzalayan Mustafa Reşid Paşa Hükûmeti düşünce, Sultan Abdülmecid bu anlaşmaya onay vermemiştir. Bu zor durumda alınması olmazsa olmaza bağlanmış olan borcun feshedilmesine ise zamanında ödenemeyeceği endişesi sebep olmuştur.[1]

 

            Babıâli, 1851 tarihinde yine önemli bir krize girerek memurlarının maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelmişti. İsraflar yüzünden oluşan bütçe açığının nedeni hala bütçe disiplininin sağlanamamış olmasıdır. Ekonomik durumun gidişatı Meclis-i Vâlâ’nın baş gündemine oturmuştu. Bunun için üretilen fikirler esham ve faizle para arama yoluna gidilmesi yönündeydi. 1853 yılına gelindiğinde bir nevi iç borçlanma demek olan eshamın da esham ile kapatılması durumunun artık çare olamayacağı kesinleşmişti.[2]

 

            Kırım Savaşı’nın Osmanlı Maliyesi’ne olan yükü 1853 Mayıs’ından 1856 Eylül’üne kadarki dönemde 11 milyon 200 bin sterline ulaşmıştı. Yanı sıra bütçede oluşan açığın tutarı ise 5 milyon 800 bini bulmuştur. Bu durum ise artık dış borcun alınmasını kaçınılmaz bir çare olarak görülmesine neden olmuştur.[3]

 

            Evvelce yapılıp Abdülaziz tarafından iptal edilmiş olan borç girişimi Avrupa piyasalarında Osmanlı Hükümeti’ne verilecek krediler konusunda olumsuz tavırların oluşmasına neden olmuştur. Bu durum yeni borç girişimiyle kendisini kanıtlamıştır. Hükûmet, dönemin ünlü banker ailesi Rostchild’e ihale etmek suretiyle, Londra ve Paris borsalarında ihraç fiyatı yüzde 85, faiz oranı yüzde 6, masrafları dahil olmak kaydıyla yüzde 2 komisyon karşılığı ihraç edilen Osmanlı tahvillerine sadece Londra’dan 1 milyon 100 bin sterlin tutarında talep bulabilmiştir.[4]

 

            Babıâli böylece İngiltere ve Fransa hükümetleri nezdinde destek bulunmadığı takdirde borç girişiminde aynı başarısızlığın tekrarlanacağının farkına varmıştır. Bunun için İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Clarendon’la Osmanlı’nın Londra Büyükelçisi Kostaki Musuruz Bey arasındaki görüşmelerde, geçmişteki borçlanmada yaşanan geri çekilme hareketinin oluşturduğu güvensizlik özellikle vurgulanmıştır. İngiliz Bakan, Hükûmeti’nin de halen savaşta bulunduğunu ve bundan dolayı vergilerin arttırıldığını ve aynı gerekçelerle borç girişiminin şu an için elverişsiz olduğunu açıklamıştır. Dolayısıyla bu meseleye çözüm bulunamamıştır.[5]

 

            Ancak Hükûmet, inadından vazgeçmeyerek çözümü dayatıcı vaziyette arayışlarına devam ediyordu. 5 milyon sterlinlik bir borç girişimi için Mösyö Black, İngiltere’ye; Mösyö Duran ise Fransa’ya gitmekle görevlendiriliyordu.[6]

 

            Bu arada Babıâli "İ’ane-i Umumiye" adıyla Maliye Hazinesi’ne nakit yardımının sağlanması konusunda kampanya düzenlemeye karar verdi. Hatta katılanların listeleri, ayrıntılı olarak Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis'te yayınlanarak halk bilgilendirildi. Böylece kampanya ilkin İstanbul’da başlamış, sonra diğer eyaletlere doğru katılım sağlanmıştır.

 

            Nihayet yapılan görüşmeler sonucunda borçların garanti konusu kaldırılarak İngiliz ve Fransız hükümetlerinin bu borç girişimine destek verdiğini bildirmiştir. Böylece 1854 Ağustos’unda 3 milyonluk, 2 milyon sterlinlik kısmını da ilerde kullanmak kaydıyla Osmanlı Tarihi’nde İlk borçlanma kesinleşmiş oluyordu.[7]

 

            Devlet müteakip senelerde de borç almaya devam etmiştir. Bunun için de en önemli gelir kaynakları olan Mısır, İzmir, Suriye gümrükleri teminat (ipotek) gösterilerek ikinci borç girişimi 1855 Haziran ayında kesinleşmiştir.[8]

 

            Borçlanmaya dair İngiliz ve Fransız hükûmetlerinin garantisinin alınması ise harcamalar üzerinde sıkı bir kontrol devrinin başlamasına neden olmuştur. Üçü Osmanlı, biri İngiliz ve biri de Fransız üyeden oluşan bir Gözetim Komisyonu’nun kurulması kararlaştırılmıştır.[9] Öte yandan, alınan borçlarla Osmanlı Devleti’nin Avrupa ekonomik sistemine dahil olarak uluslararası sermaye ile entegrasyon süreci başlatılıyordu. Böylece ekonomik bağımsızlık giderek ortadan kalkmakta ve durum da giderek siyasî bağımlılığa dönüşmekteydi.[10]

 

 

* Mehmet Rezan Ekinci,

Ankara, Tarih, Yüksek Lisans Programı.

merekinci@hotmail.com

http://www.akademiktisat.net

 

 

 DİPNOT - REFERANS

[1] Yaşanan bu olay sonucunda oluşan zarar Hükûmetin itibarını kırmasın düşüncesiyle borçlanmaya katılanlara 2 milyon 200 bin franklık tazminat ödenmiştir. Bkz: Şevket K. Akar, Hüseyin Al, Osmanlı Dış Borçları ve Gözetim Komisyonları (1854 – 1856), Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul 2003, s. 4; Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı İktisadî Yapısı” Osmanlı Devleti Tarihi, Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, Feza Gazetecilik A.Ş., İstanbul 1999, c. 2., s. 548.

[2] 1851 hesaplarına göre mevcut vergiler: 1.294.900 küsur keseye ve aynı zamanda bütçe açığı da: 1 yük 88 bin 560 akçeye ulaşmıştı. 1 yük=100 bin akçe, 1 kese = 500 akçe. Bkz: Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri , Maarif Vekaleti yay., İstanbul 1339, s. 136 vd.

[3] Karasu, s. 119.

[4] Paris borsasında talep için yazılan hiç kimsenin olmadığı yazılmaktadır. Bkz: BOA, İrade Dahiliye, Belge No: 5283, 5309; Aynı nedenden dolayı 11 Nisan 1854 tarihli belgede, yaşanan başarısız borç girişimi sebebiyle sıkıntılara katlanmaya fedakârlıktan başka çarenin kalmadığı belirtiliyordu. Bkz: BOA, HR-MKT, Sıra No: 106 Dosya No: 74 Gömlek No: 18.

[5] Akar - Al, a.g.e., s. 5.

[6] 30 yıl vadeli bu borç isteği için gümrükler ve bazı vergiler teminat olarak gösteriliyordu. Müddet konusunda tartışmaya açık bir tutum sergilenebilirlik hususu belirtiliyordu. Bkz: BOA, HR-MKT, Sıra No: 102 Dosya No: 78 Gömlek No: Belge: 51.

[7] Mecmua-i Muahedat, c.4, Cerîde-i Askeriye Matb., İstanbul 1298, s. 224 – 227; Özcan, s. 110.

[8] 5 milyonluk bu ikinci borçlanma için Bkz: BOA, İrade Hariciye, Belge No: 636; 1858 borçlanması için bkz: Active Ar-Me, “1858 Borçlanması”, Active, Eylül-Ekim, İstanbul 2002, s. 90-94.

[9] Akar, Al, a.g.e., s.13.

[10] Murat Çulcu, Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri, E yayınları, İstanbul 2000, s. 214.

 

 

 

KAYNAKLAR

A. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri (BOA)

1) BOA, İrade Dahiliye, Belge No: 5283, 5309.

2) BOA, İrade Hariciye, Belge No: 636.

3) BOA, Hariciye Mektubî Kalemi (HR-MKT), Sıra No: 106, Dosya No: 74, Gömlek No: 18.

4) BOA, Hariciye Mektubî Kalemi (HR-MKT), Sıra No: 102, Dosya No: 78, Gömlek No: 51.

 

B. Diğer Eserler

1) ABDURRAHMAN ŞEREF, Tarih Musahabeleri, Maarif Vekaleti Yay., İstanbul, 1339.

2) Active Ar-Me, “1858 Borçlanması”, Active, Eylül-Ekim, İstanbul 2002.

3) AKAR, Şevket K.; AL, Hüseyin; Osmanlı Dış Borçları ve Gözetim Komisyonları (1854–1856), Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul 2003.

4) ÇULCU, Murat; Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri, E yayınları, İstanbul, 2000.

5) MECMUA-İ MUAHEDAT, c.4, Cerîde-i Askeriye Matb., İstanbul, 1298.

6) KARASU, Cezmi; “Kırım Savaşı Sırasında Osmanlı Diplomasisi (1853-1856)”, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1998.

7) KÜTÜKOĞLU, Mübahat; “Osmanlı İktisadî Yapısı” Osmanlı Devleti Tarihi, Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, Feza Gazetecilik, C. 2., İstanbul, 1999.

8) ÖZCAN, Besim; “Kırım Savaşı” Osmanlı Ansiklopedisi., Cilt 2, Siyaset, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 1999.

 

 

 

Sayfa Başı