AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

ÖZEL GÜVENLİKTE FAALİYET ÇEŞİTLENMESİ VE ÖZEL GÜVENLİĞİN İKTİSADÎ BOYUTLARI

 

 

 

İÇİNDEKİLER:

 

I- ÖZEL GÜVENLİK KAVRAMINA BAKIŞ

 

II- ÖZEL GÜVENLİĞİN FELSEFESİ:SUÇ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

 

III- ÖZEL GÜVENLİKTE FAALİYET ÇEŞİTLENMESİ

 

IV- ÖZEL GÜVENLİĞİN İKTİSADÎ BOYUTLARI

 

 

 

I- ÖZEL GÜVENLİK KAVRAMINA BAKIŞ

            Güvenlik suç işlenmesinin önlenmesi, asayiş ise asayiş ise işlenen suçların sanık ve delilleriyle yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasıdır. Devlet açısından olduğu kadar, özel güvenlik hizmeti gören kuruluşların hizmet ilkeleri açısından da güvenliğin tesisi yani suç işlenmesini önleyecek caydırıcı ortamın tesisi daima birinci plandadır. Çünkü toplumsal ve kişisel huzur, güvenliğin tesisine bağlıdır. Suç işlenmesinin önlenmesi esas itibariyle, icra hareketleri başlamamış olan suçların işlenmesinin engellenmesi kast edilmektedir. Suçun önlenmesinin başarısı en başta suç oranlarındaki düşme ile ölçülmektedir. Suç korkusundaki azalma, kolluk-halk ilişkilerindeki iyileşme de başarı sayılmaktadır.

 

            Bu sınır aşıldığında genellikle devletin diğer hizmetleri devreye girmektedir. İkinci planda olmakla birlikte asayişin sağlanması da aynı ölçüde önem taşır. Caydırıcı ortamdan ders almayan kişilerin suç işledikleri zaman en kısa zamanda cezalandırıldıklarını görmek suç işleme niyetinde olan kişileri caydıracağından , aslında etkili bir asayiş hizmeti, suç işlenmesini önleyecek güvenlik ortamı tesisine yardımcı olacaktır. Bu alandaki detektiflik hizmetleri ve benzerleri henüz Türkiye’de tam şekillenmemiş olup, faaliyet gösteren kuruluşlar yeni yeni oluşmaktadır.

 

Güvenliğin Değişik Açılardan Çağrışımları;

- Güvenlik hizmetleri gören kuruluşlar, ülkenin her yerinde toplumun her kesiminde yılın her gününde ve günün 24 saatinde görevdedir. Bu güvenlik hizmetlerinin devamlılığının ifadesidir.

- Güvenliğin gerçek ve tüzel kişiler arasında diğer bir önemi işse suça ve suçlulara karşı korunmadır. Kişiler kendilerine karşı işlenme ihtimali olan suçlar kadar, başkalarına karşı işlenebilecek suçlardan da kişisel ve sosyal sonuçlar doğuracak şekilde etkilenirler.

 

            Güvenlik hizmetlerindeki yöntemleri başlıca dört başlık altında toplayabiliriz. Burada yöntemle açıklanmak istenen husus güvenlik hizmeti veren kuruluşların olaylara yaklaşım tarzı ile ilgili olduğu kadar olayların özelliği ile de ilgilidir. Birinci grubu önleyici güvenlik hizmetleri oluşturmaktadır. Önleyici güvenlik hizmetlerinin temel özelliği suç işlenmesini önleyecek caydırıcı ortamın tesis edilmesi ve sükunun devamının tesis edilmesidir. Suçluların yakalanması ve yargıya teslim edilmesi olan izleyici güvenlik hizmetleri, idareye bağlı olan bazı hizmetlerin verilmesi olan düzenleyici hizmetler(pasaport verilmesi gibi) ve yardım içerikli güvenlik hizmetleri daha çok devleti ilgilendirmekte ve özel güvenlik kapsamı dışında kalmaktadır.

 

            Mülga 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun” da amacını kişileri: sabotaj, yangın hırsızlık, soygun, yağma/yıkma, zorla işten alıkoyma gibi tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır şeklinde tanımlamıştır.

 

 

II- ÖZEL GÜVENLİĞİN FELSEFESİ:SUÇ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

            Bazı yazarlar günümüzde uygulanan suç önleme çalışmalarını dört ana başlık altında toplamaktadır.

1) Savunma stratejileri: Araba direksiyon kilitleri, izinsiz giriş alarmları, özel mülkün özel güvenlikle korunması ve komşuluk gözetimi gibi,

2) Koruculuk ve gözetleme: Potansiyel fail ve mağdurların tespit edilerek kolluk kuvvetlerince tespit edilmesi

3) Sosyal düzenin yeni şekillerini oluşturma: çok kurumlu düzen şekilleri, resmi ve özel işbirlikleri, potansiyel huzursuzluk kaynağı fertleri dışlamak, kamu güvenliği projeleri gibi,

4) Suçluluğu önleme: Okul öncesi yetiştirme/geliştirme programları, genç suçluları başka işe kaydırma projeleri ve suç işleme riski altında olan gençleri önceden tespit edip uygun müdahalelerde bulunma gibi projeler ihtiva etmektedir.

 

            Konumsal suç önleme teorisinde savunulabilir mekan teorisi özel güvenliğin oluşmasında ve yaygınlaşmasında önemli bir etken olmuştur. Teoriye göre insanların yaşadığı fiziksel ve sosyal çevre suçu teşvik ya da engellediği ifade edilmiştir. Bu çerçevede mekanı daha iyi savunabilmek için kullanılması daha uygun çevre düzenlemeleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Dış aydınlatmayı iyileştirmek,

b) Suçluların gizlenme imkanlarını azaltmak,

c) Hiçbir faaliyet olmayan, kullanılmayan açık sahaları azaltmak,

d) Tahsisli yürüyüş yollarını artırmak gibi

 

            Konumsal suç önleme, özellikle ev hırsızlığı, dükkan hırsızlığı ve mala zarar verme gibi mal aleyhine işlenen suçlara kolaylıkla uygulanabilmektedir.Konumsal tedbirlerin cazibesi büyük oranda, belirli belli mekan ve mahallelerde işlenen sürekli suçlara karşı gerçekçi, çoğu zaman basit ve ucuz çareler sağlama kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. Bazı konumsal düzenlemelerin potansiyel failleri engelleme ihtimali daha yüksektir.

 

            Konumsal suç önlemede kullanılan bazı strateji/teknikler şunlardır. Bunlarla amaç failin işini zora sokmak, failin risklerini artırmak ve tahmin edilen faydayı azaltmak şeklinde sıralanabilir:

a) Hedef sağlamlaştırma: Fiziki tedbirlerle suçu önlemeye çalışır. Kapı kilitleri, pencere demirleri, direksiyon kilitleri, çelik kasalar v.b.

b) Giriş Kontrolü: Potansiyel suçluların fiziki ve dijital ortamlara girmesini zorlaştırmaktır. Binaların girişindeki güvenlik kulübeler, elektronik ortamdaki şifreler gibi

c) Suçluları saptırma: Fiziki tedbirlerle potansiyel suçluları suç işlemeyecek hale getirme. Stadyumdaki rakip takımları birbirinden ayırma gibi

d) Giriş-çıkış taraması: Hava limanlarındaki metal dedektörler dükkan ve kütüphanelerdeki hırsızlığa karşı güvenlik kapıları

e) Resmi gözetleme: Kolluk ve özel güvenlik memurlarınca birlikte yapılır ve potansiyel suçluları caydırır.

f) Hedefi uzaklaştırma: Sökülür kasetçalar kullanma gibi.

 

 

III- ÖZEL GÜVENLİKTE FAALİYET ÇEŞİTLENMESİ

            Güvenlik hizmetlerinin ekonomik anlamda bir ticari faaliyet konusu olması, bu konunun hem ülkenin hukuk düzenine hem de ekonominin genel kurallarına göre düzenlenmesini gerektirmektedir.

 

            Tüm Dünya’da yaşanan değişimler sonucu, ulusal mal ve hizmetler pazarında malların ile kişilerin dolaşma özgürlüğü çok artmıştır. sadece bunun gerçeğe dönüşmesi özel güvenliği bu alanda da etkin olmaya zorlamaktadır. Ticari faaliyetler çeşitlemekte, çok uluslu firmalar Türkiye’ye yerleşmekte ve mal/bina v.s güvenliklerinin sağlanmasını talep etmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde cezaevi hizmetlerinin kısmen özelleştirilmesi geçmişte kamunun tekelinde olan çok farklı alanın özel sektör firmalarına açılabileceğini, bunların gelecekte özel güvenliğin faaliyet çeşitlenmesini de arttıracağını işaret etmektedir.

 

            5100 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (kabul tarihi 2.3.2004) aşağıdaki maddeleri ihtiva ederek, özel güvenliğin spor müsabakalarında güvenliği sağlayacağını belirtmektedir. Bu uygulama da özel güvenlikte faaliyet çeşitlenmesinin diğer bir işaretidir.

 

Madde 5: Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müsabaka ve saha güvenliğinin sağlanmasına yetecek sayı ve nitelikte yasalar çerçevesinde özel güvenlik hizmeti satın almaya yetkilidir.

 

Madde 6: Spor alanlarının dış güvenliği genel kolluk güçlerince, saha içi ve tribün güvenliği ise 5 inci maddeye göre oluşturulacak özel güvenlik birimlerince ve saha yetkililerince sağlanır. Kapı aramaları özel güvenlik güçleri tarafından yapılır. Müsabaka güvenlik amirinin talebiyle emniyet güçleri, gerekli hallerde olayın meydana geldiği alanlara müdahale edebilir.

 

            Avrupa Birliği/Türkiye ve Dünyanın çeşitli ülkelerinde özel güvenlik hizmetleri kanunlarda ve/veya pratikte aşağıda belirtilen sahalarda olmaktadır:

a) Malların korunması (sabit veya hareket halindeki)

b) Kişilerin korunması

c) Taşınan değerli eşyaların, nakdi değerlerin korunması

d) Merkezi alarm sistemleri

e) Alarm sistemlerinin planlanması, montajı ve bakımı

f) Kamuya açık yerlere girişin ve insanların kontrolü ve korunması

g) Binaların ve endüstriyel bölgelerin korunması

h) Askeri yerleşim yerlerinin korunması

h) Etkinliklerde kamu düzeni

ı) Araç tekerleklerinin kilitlenmesi

i) Özel detektifler

j) Güvenlik danışmanlığı

k) Anahtarların saklanması

l) Alarm merkezleri.

m) Kişi koruma

n) Çevre koruma

o) Kapalı devre TV sistemleri

ö) Elektronik güvenlik

p) Risk Analizi ve Güvenlik Proje Değerlendirilmesi

r) Kentte Raylı Sistemler Güvenliği

s) Özel Cezaevi

 

            Belirtmek gerekir ki bu faaliyetler hızla gelişen dünyada, her gün yeni bir sahada faaliyetin eklenmesi ile yürümektedir.

 

            Türkiye’de özel güvenlikte devrim meydana getirecek konu eğitimdir. Eğitim, sektörün imajı ve profesyonelleşmesi ile ilgilidir. Fakat aynı zamanda da nitelikli iş gücünün hareket özgürlüğü eksikliği dolayısıyla dolaşım özgürlüğü ile ilgili problemlere sahipti. Yeni 5188 sayılı kanun ile özel güvenlikçi belgesine sahip insanlara dolaşım imkanı da getirilmiş bulunmaktadır.

 

            Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği (ISPS) Kod’unun uygulanmasına başlanmış, ABD tarafından bu koda uygun olmayan gemilerin limana sokulmayacağı ifade edilmiştir. Bu kodun denizcilikteki uygulanması ise yetki belgesi olan firmalara bırakılmıştır. Bu firmalar gemi ve liman güvenliğine ilişkin çok sayıda uygulamayı yüklenmektedir. Bu da şunu göstermektedir. Özel güvenlik gelecekte de çok farklı alanlarda hizmet verebilecektir.

 

            Metroların ülkelerin aynı zamanda bir milli servetleri olduğu, modern yapıları ile de prestij unsuru olduğu dikkate alındığında bu alanda verilen özel güvenlik hizmetleri farklılaşmakta ve önem kazanmaktadır.

 

            Sivil havacılık alanında özel güvenlik konusu ayrı ve teknik bir dal olarak gelişmektedir. Polisin görev yaptığı noktalar hariç, havaalanı ve terminal işletmecisi tarafından ICAO(Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü), ECAC(Avrupa Sivil Havacılık Konferansı) çerçevesinde eğitim görmüş personele sivil havacılık konusunda uluslar arası standarda sahip yeni bir güvenlik modelinin kurulması düşünülmektedir.

 

 

IV- ÖZEL GÜVENLİĞİN İKTİSADÎ BOYUTLARI

            Türkiye’de özel güvenliğin 1981 yılında 2495 sayılı yasa ile yürürlüğe girmesi , özel sektör işetmelerinde o zamana kadar masraf kalemlerinde olmayan yeni bir giderin oluşmasına yol açtı.Tabiatıyla toplumun iç güvenlik giderleri İçişleri Bakanlığı bütçesinden ibaret olmaktan çıkmıştır.

 

            Özel güvenliğin özel hukuk konumunda algılanması vergi gelirlerini arttırabilecektir. ABD’de yüzyılın başında özel güvenlik sektörünün 100 milyar dolar hacminde bir proje büyüklüğüne ulaşacağı, özel güvenliğin yılda 30-52 milyar dolar harcandığı söylenmektedir.

 

            Özel Güvenlik geliştikçe kamusal asayiş birimleri büyümelerini durduracaklar, hatta personel araç ve gereç donanımlarını azaltacaklardır.

 

            Türkiye’de1981’den 2002’ye kadar 2495 sayılı kanun kapsamında Bakanlar kurulu Kararı ile 7247 adet banka şubesi, 4817 kurum ve kuruluşta özel güvenlik teşkilatı kurularak toplam 108282 özel güvenlik teşkilatı personeli görevlendirilmiştir.

 

            2002 yılı mayıs ayı itibari ile 2495 sayılı Kanun kapsamına göre kurulan kurum ve kuruluşlarda Özel Güvenlik Teşkilatı personel sayısı 91.590 kişi, bankalarda personel sayısı 12.506 kişi olup toplam 104.000 kişidir. Mevcut silah sayısı, kurum ve kuruluşlarda 40967 tabanca, bankalarda 12228 tabanca bulunmaktadır.

 

            Özel güvenlik kuruluşları arasında, benzer hizmet alanlarında farklı teknolojilerin kullanıldığı görülmektedir. Teknoloji seçiminin bir mühendislik ve bilimsel çalışma sonucu yapılması, çalışma konularının bir bütün olarak ele alınması, sorunların kaynak israfına yol açmadan çözülmesine sebep olacaktır. Teknoloji, sanayileşmiş ülkelerde bazı polis noktalarına güvenlik kamerası konulması yoluyla güvenliğin biçimini de değiştirmektedir.

 

            Personel kaynaklarının verimli kullanılması ve yerinde istihdamı sağlamak üzere insan gücü planlaması yapılmalı ve etkinliğin arttırılması amacıyla iş analizlerine dayalı norm kadrolar hazırlanarak mevcut durumun, olması gereken açısından değerlendirilmesine olanak sağlanmalıdır.

 

            Güvenliğin özelleştirilmesi özellikle kamuda kadroların şişkinliği yoluyla gereksiz güvenlik elemanı istihdamını azaltmaktadır. Özel güvenlik kuruluşları iş tanımlaması iş akımı zamanlama, yönetim, kontrol, yetki devir konularında etkili, en kısa zamanda, doğru bir şekilde iş ve işlemlerin sonuçlanması açısından verimlidirler.

 

            Güvenlik hizmetleri emek yoğun mu, teknoloji yoğun mu yürütüleceği sorusuna özel güvenlik kuruluşları yerine göre çabuk karar vermekte ve bu yolla da emek yoğun ama daha az başarılı uygulamalardan kaçmaktadır. Teknoloji yoğun uygulamalar her zaman olmasa da maliyet düşüklüklerini beraberinde getirmektedir.

 

            Özellik gösteren/ önem taşıyan hizmet konularında özel güvenlik daha çabuk karar verebilmekte ve buna göre örgütlenebilmektedir. Elektronik güvenlik, köpekle koruma gibi.

 

            Özel güvenlik korunmaları, iktisadî olduğu kadar sosyal, siyasi ve askeri yönden önemli olan baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil/depolama ve yükleme tesisleri, hava alanları limanlar gibi birimleri korurken kamunun örgütlenme/mesai/ silahlanma usullerinin dışına çıkmakta ve etkili/verimli hizmet verebilmektedir.

 

            Özellikle küçük işletmelerin özel güvenlik birimi kurması yerine özel güvenlik şirketinden hizmet alması daha az maliyetli olmaktadır. Özellikle kısa süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde bu fayda daha öne çıkmaktadır. Küçük işletmeler güvenlik sistemlerini etkili kılmak için profesyonel yönetici tutmak ve son teknik değişiklikleri izlemek gibi ek maliyetleri taşımak istememektedir.

 

            Güvenlik hizmetlerinin özelliği nedeniyle personel ihtiyacı değişiklik gösterebilir. Güvenlik artırımı ya da yeni alanlarda güvenlik ihtiyacı ortaya beklenmedik zamanlarda çıkabilir. Firma ölçeğinde örgütlenmelerde bu esneklik yoktur. Holding tipi örgütlenmelerde, çeşitli işletmeler arasında özel güvenlikte, tek yönetim kurulmuş veya kurumaya çalışarak bu zafiyet aşılmaya çalışılmaktadır.

 

            Tabloda ABD’de General Accounting Office’in hazırladığı bir rapora (1991) göre hapishanelerin devlet tarafından işletilmesi ve hapishanelerin ihale yöntemi ile özel kesimce işletilmesi sonucu ortaya çıkan gün başına maliyet karşılaştırmaları yer almaktadır Tablo’dan izlenebileceği gibi, hizmeti üstlenen özel kuruluşların cari gün başına maliyetleri, bir kuruluş hariç, devlet hapishanelerindeki gün başına maliyetlerden daha düşüktür. Tahmin edilen kamu masrafları ile 14 sözleşmeci özel kuruluşun gün başına maliyet rakamlarının karşılaştırılması sonucu, sadece bir özel kuruluşun cari gün başına maliyetlerinin devlet hapishanelerininkiyle aynı olduğu, diğerlerinde % 4’ten % 38.9’a kadar değişen oranlarda maliyet tasarrufları sağlandığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda bazı örnekler gösterilmiştir.

 

 

Tablo: ABD’de Kamu ve Özel Hapishanelerin Maliyet Karşılaştırmaları

Yer

İhale Açan Birim

Kapasite

Tutuklunun Cinsiyeti

Güvenlik Sınıflandırması

Cari Gün Başına Maliyet ($)

Devlet Hapishanesinde Tahmini Gün Başına Maliyet ($)

Tasarruf Yüzdesi

Cleveland, Texas

 

Texas DOC New

500

Erkek

Minimum

35,25

42.53

17,1

Santa Fe, N. Mex.

 

Santa Fe County;

256

Erkek ve Kadın

Min/Med/Max

48,75

94.00

 

34,0

Bridgeport, Texas

Texas Board of Pardons &Paroles

100

Kadın

Minimum

34,79

42.53

 

18,2

 

Kaynak: Coşkun Can Aktan/Özlem Özkıvrak, Devlet mi, Piyasa mı?, Tosyöv Yayınları, 2000, Ankara.

 

 

            Gerek özel güvenlik ile kamunun daha iyi hizmet verme rekabetinin, gerekse özel güvenlik kurumlarının rekabetinin getireceği faydaları ise aşağıdaki gibi kısaca özetleyebiliriz:

a) Rekabetin en açık yararı, aynı parayla daha fazla iş yapılabilmesidir.

b) Bazı kamu işleri taşerona verildiğinde, aynı işi daha ucuza mal ettiği görülmektedir.

c) Rekabet, işin müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenmesini sağlar, hatta buna zorlar.

d) Rekabet yeniliği, gelişmeyi ödüllendirir.

e) Hizmet götürmede rekabet iyinin ayakta kalmasını ve sürekli iyi olma durumunda bulunmasını sağlar.

f) Rekabet kamu görevlilerini en iyilerinin seçilmesini ve hizmette ön plana çıkmasını sağlar.

g) Bulunduğu sektörde çalışanların meslek sahibi olmasını kolaylaştırır. Örneğin, şu anda kamu haricinde mesleğini icra edemeyen güvenlik görevlilerinin piyasa sistemi içinde de iş bulabilmesini kolaylaştırır.

 

            Bu durumda genelde 2495 (ya da yeni kanunumuz 5188) sayılı kanunla korunan yerler potansiyel tüketici olarak oltaya çıkmaktadır. 2495 sayılı kanun kapsamına giren yerlerin büyük bir bölümü yine kamu kurum ve kuruluşları, çok azı özel ve tüzel kişilerden oluşmaktadır. Müşteri kapsamına sınırlı sayıda kurum ve kuruluş girmektedir. 5188’in getirdiği yenilik ise kamu kuruluşlarının da özel güvenlik şirketlerince korunması, kişilere özel güvenlik sağlanması, konser benzeri etkinliklerin resmen özel güvenlikçe sağlanması şeklinde özel güvenliğin faaliyetinin genişleme göstermesidir. Konunun kamu düzenini ilgilendirmesi yönüyle de, güvenlik hizmeti veren veya verebilecek şirketlerde belli sayılarda olacaktır. Bu nedenle ekonominin genel kuralları içinde tam rekabet piyasası değil, eksik rekabet piyasası geçerli olacaktır.Eksik rekabet piyasası, sektörün gelişmesine bir takım faydalar ve zararlar da getirebilir. Ancak rekabet ortamının hizmet kalitesine olumlu katkıda bulunacağını söylemek şimdiden mümkündür.

 

            Tüketici, yani müşteri açısından da etkin güvenlik hizmeti fayda maliyet analizleri gündeme gelecektir. Etkin güvenlik düzeyini tanımlamak gerekirse, bir kuruluşun ilave güvenliği için katlanılan maliyetin, söz konusu güvenliğin sağladığı faydaları aşmaya başladığı düzeydir denebilir. Yani güvenlik hizmetini artırıcı her birim için ödenen ücretin getirdiği artı fayda ödenen ücretten daha az hale geldiği durum, en etkin güvenlik düzeyidir. Bir süper markette yalnızca çikletlerin çalınmasını önlemek amacıyla çiklet reyonunun başında asgari ücretin iki katı maaş ödeyerek güvenlik görevlisi dikmek için katlanılan maliyet çalınan çikletlerin maliyetini aşıyorsa güvenlik düzeyi etkinliğini yitirmiş demektir.

 

            Bu nedenle hem müşteri açısından hem de müşterisini kaybetmek istemeyen Güvenlik şirketi tarafından etkin güvenlik düzeyinin belirlenmesinde fayda vardır. Aksi halde hem müşteri güvenliğin maliyetinden yakınmaya başlayacak, astarı yüzünden pahalıya gelen hizmetten vazgeçme eğilimine girecektir.

 

            Fiyatlandırma konusu da ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çoğunluğu kamu kuruluşu olan müşteriler için ihale prosedürü işleyecektir. Fiili, fiziki, elektronik ve diğer güvenlik hizmetlerinin sabit ve değişken maliyetleri bir çok konuda farklılık arz edecektir. Emek yoğun yada teknoloji yoğun güvenlik hizmeti tercihi fiyat oluşumunda etkili olacaktır. En son teknolojiyi kullanma yarışına girilmesi sabit maliyetlerde yada yatırım maliyetlerinde köklü değişikliklere yol açacaktır en son teknoloji genelde en pahalı teknolojiler olarak ortaya çıkmaktadır.

 

            Yukarda belirtilen faydalara tezat olarak ise özel güvenliğin;profesyonelliğin çok düşük oluşu, zayıf eğitim düzeyi, şüpheli bir ahlaki yapının olabilirliği şeklinde itirazlar da mevcuttur.Özel güvenlikte istihdam edilen emeğin, özel nitelik talep etmediğinden mesleği olmayanlara açık olduğu, kötü ücretlendirilen emeğin en yetersiz insan gücünü cezbettiği, dolayısıyla niteliksiz bir emek gücünün mevcudiyeti gündeme getirilmektedir.

 

 

* Yrd. Doç. Dr. Faik Çelik

Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö. İ. Uzunyol MYO.

cfaik@hotmail.com

http://www.akademiktisat.net

 

 

 

KAYNAKLAR

1- VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik, Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara 2001, s.3.

2- www.kho.edu.tr/enstitu/aktiviteler/egitimler, Suç Önleme Stratejileri, s.1, 5, 6.

3- Tina Weber, Avrupa Birliği Özel Güvenlik Endüstrisini Düzenleyen Mevzuata Genel Bir Bakış, CoESS ve UNI-Europa Müşterek Konferansı Çalışma Kitapçığı, Özel Güvenlik Hizmetleri Üçüncü Avrupa Konferansı, “Yasal çerçevenin uyumlandırılmasına yönelik CoESS ve UNI-Europa ortak stratejisi”, Brüksel, 12 ve 13 Aralık 2001.

4- Mehmet Ali BAL, Raylı Sistem Güvenliği, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık , İstanbul, Nisan 2004.

5- Mustafa GÜLCÜ, Özel Güvenliğin Felsefesi, Polis Dergisi, Nisan, Mayıs, Haziran 2002, Sayı 31.

6- Coşkun Can Aktan/Özlem Özkıvrak, Devlet mi, Piyasa mı?, Tosyöv Yayınları, 2000, Ankara.

7- www.caginpolisi.com.tr, Ahmet Karagöz, Özel Güvenlik Hizmetlerinde Ticari Özel Güvenlik Şirketlerinin Yeri.

 

 

 

Sayfa Başı