Bir Kitap (devam)


Firmalar ve Bankalar İçin Dış Ticaret Yazışmaları

Kitap, beş bölümden oluşmaktadır:
1) İlk bölüm genel dış ticaret bilgilerini içermektedir. Burada Akreditif özel bir önemle ele alınmaktadır.

2) İkinci bölümde firmalar ve bankalar tarafından gerçekleştirilen ticarî yazışmalara ilişkin tekniklere yer verilmektedir. Bu kısımda; yazışmalarda çokça kullanılan bazı kavramların İngilizce cümlelerdeki kullanımları, Türkçe tercümeleriyle verilmektedir.

3) Üçüncü ve asıl bölüm ise ticarî mektupları içermektedir. Burada, dış ticaret faaliyetinin başından sonuna kadarki süreçte yapılan doğrudan ve/veya dolaylı nitelikli temel İngilizce yazışmalara, Türkçe tercümeleriyle yer verilmektedir. Bu kısımda genel nitelikli bazı yazışma örnekleri de yer almaktadır.

4) Dördüncü ve son bölüm ise mini bir İngilizce-Türkçe-İngilizce sözlük niteliğindedir. Burada firmalar, bankalar ve gümrük işletmecileri tarafından dış ticaret sürecinde sıklıkla kullanılan terimler sunulmaktadır. Sözlükte yer alan kavramların genel manalarına da yer verilmekle beraber, ağırlıklı olarak dış ticaret terminolojisindeki kullanımları esas alınmaktadır.

5) Ek'te de bir Akreditif sürecine yer verilmektedir. Burada peşin bir akreditif süreci, ilgili belgeler de ilave edilerek somutlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Dr. Faik Çelik, Dr. Mehmet Behzat Ekinci, Türkmen Yayınevi, İstanbul.