Bir Kitap (devam)


Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği

Dünya Bankası'nca yayımlanan 'The Challenge of Establishing World Class Universities (Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın Zorluğu)' adlı raporda, gelişmekte olan ülke üniversitelerinin, yüksek meblağlı bütçe tahsisleriyle dünya çapında üniversite olma hedefi yerine kaynaklarını, bilgilerini ve birikimlerini bulundukları bölgelerin kalkınmasına sarf etmelerinin daha doğru olduğu belirtilmektedir.

Doğrusu, her ülkedeki üniversitelerin dünya çapında birer okul hâline gelmesi zaten beklenemez. Çünkü gerçekten de çok yüksek meblağlı bütçeleri gerektirir böylesi bir hedefe ulaşmak. Dolayısıyla, Raporda da belirtildiği üzere, söz konusu üniversitelerin imkânlarını bölgesel kalkınmaya kanalize etmeleri daha makul görünmektedir.

İşte bu çalışmada bu hususlara değinilmekte ve belirlenen yol haritasının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından somutlaştırılmış hâline yer verilmektedir. Bu çerçevede eser, bölgesel kalkınma çerçevesinde bir eğitim kurumu olarak üniversitenin etkisine/katkısına ilişkin tespitlerde bulunmayı ve somut faaliyetler üzerinden bunları örneklendirerek 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Bir Üniversite Modeli'ni oluşturmayı hedeflemektedir.

Eser şu ana başlıklardan oluşmaktadır:
i. Mukaddime: Bölgesel Kalkınma Sürecinde Eğitim Olgusunun ve Bir Eğitim Kurumu Olarak Üniversitenin Rolü; Kavramsal ve Teorik Çerçeve
ii. Metodoloji
iii. Uygulamalar,
1. Eğitim Programları-Sunumlar,
2. Bilgi Destekleri,
3. Saha Çalışmaları-Araştırmalar,
4. İstatistikler-İktisadî Panoramalar,
5. Projeler,
6. Sosyo-İktisadî-Kültürel ve Diğer Faaliyetler.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda faaliyete ilişkin detaylı bilgi sunumunda bulunulmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin.