Diğer Kitaplar


Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük

İktisat temel alınmakla beraber, diğer sosyal bilim dallarında yer alan ve iktisat ile ilişkisi bulunan kavramların yer aldığı bir başvuru eseridir.

Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Güzem Yayınları, İstanbul.
Mukaddime

Şark Klasikleri arasında yer alan Mukaddime, Ibn-i Haldun tarafından kaleme alınmıştır.

Ibn-i Haldun (Miladi 1334-1406), insan topluluklarının hayat tarzlarını incelemesi ve elde ettiği bilgileri sistematize etmesi, dahası bunu ilk yapan kişi olması dolayısıyla sosyoloji ilminin üstadı kabul edilmektedir. Ayrıca, bir tarihçi ve iktisatçıdır.

Mukaddime'de birçok tarihi olay incelenmekte ve sosyal, kültürel, iktisadî çerçevelerde değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

Ibn-i Haldun, M.E.B. Yayınları, İstanbul.
Herkes İçin Ekonomi

Kitap, iki kısımdan oluşmaktadır:

İlk kısım, İktisadî Düşünceler Tarihini içermektedir.

İkinci kısım ise mikro-makro nitelikli bazı ekonomik meseleleri konu edinmektedir.

Prof. Dr. George Soule, Prof Dr. Gerson Antell, Çeviren: Nejat Muallimoğlu, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul.
İslâm Ekonomisinin Temel Meseleleri

Kitap, üç kısımdan oluşmaktadır:

İlk kısım, İslâm Ekonomisinin özelliklerini konu edinmektedir.

İkinci kısım, "Bir Bilim Dalı Olarak İslâm Ekonomisi" başlığını taşımaktadır.

Son kısım ise üniversite seviyesinde İslâm ekonomisi öğretimi hakkında bilgilere yer vermektedir.

Dr. Muhammed Ekrem Han, Çeviren: Dr. Ömer Dinçer, Kayıhan Yayınları, İstanbul.
Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet

Kitap, yedi kısımdan oluşmaktadır:

1) Modern devlette sınıf iktidarının maddi temelleri
2) Türkiye'de sermaye birikim biçimleri ve devlet-toplum ilişkileri
3) Sermaye birikimi, sınıflar ve devletin göreli özerkliği
4) Sermaye birikimi ve devlet
5) Az gelişmiş kapitalist toplumlarda devlet ve demokrasi
6) Kapitalist gelişmenin aşamaları ve uzun devreleri
7) Sosyalizm kavramındaki yeni eğilimler üzerine düşünceler

Haldun Gülalp, Çeviren: Osman Akınhay, Abdullah Yılmaz, Belge Yayınları, İstanbul.
... ve Marksizm

Kitap, 14 kısımdan oluşmaktadır:

1) Marksist Olmak
2) Marksizm ve…
3) Proleterya Diktatorası ve Marksizm
4) Devlet ve Diktatora
5) Parti ve Marksizm
6) Leninist Parti Neden Ötürü "Yeni Tipte Bir Parti" idi?
7) Lenin ve Sosyalist Devrim
8) Konsensus, Çoğunluk İlkesi ve Demokratik Merkeziyetçilik Üzerine
9) Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Program ve Tüzük Taslakları Üzerine
10) Marksist Örgütlenme Sorunu ve Aybar
11) Ulusal Sorun ve Marksizm
12) ATÜT, Sivil Toplum ve Batılılaşma Üzerine Aykırı Düşünceler
13) Leninist Diktatora Sorunsalı Üzerine Bir İrdeleme Girişimi
14) Gene Leninist Diktatora Sorunsalı Üzerine

Kenan Somer, Doruk Yayınları, İstanbul.
Türkiye'de KOBİ'lerin Kurumsal Gelişimi ve Finansal Sorunları

Kitap beş bölümden oluşmaktadır:

1) KOBİ'lerin Tanımlanması ve Özellikleri
2) KOBİ'lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Kurumsal Gelişimi ve Örgütlenme Durumu
3) Türkiye'de KOBİ'lerin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar
4) Türkiye'de KOBİ'lerin Finansal Sorunları ve Alternatif Finansman İmkânları
5) KOBİ'lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Finansal Sorunları ile İlgili Anket Çalışması

Dr. Mehmet Behzat Ekinci, Askon Yayınları, İstanbul.
Avrupa Yolunda Türkiye – Müzakere Sürecinin Ekonomi Politiği

Kitap dört bölümden oluşmaktadır:

1) Mukaddime
2) Ekonomik Politikalar
3) Demokratikleşme, Çevre ve Sosyo-Kültürel Uyum Problemleri
4) Uluslararası Ekonomi-Politika

Toplamda 22 çalışmanın yer aldığı Kitabın yazarları sırasıyla şöyledir:
Cevdet Bozkuş, Mehmet Altan, Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Keyman, Murat Çemrek, Salih Öztürk, Mehmet Yüce-Rahmi Yücel, Adem Üzümcü, Mehmet Behzat Ekinci, Adnan Erdal, Deniz Özyakışır, Ahmet Arabacı, Şammas Salur, Mustafa Ökmen, Nejat Doğan, Zeki Uyanık, Serhat Baştan, Bekir Kayabaşı, Esra Hatipoğlu, Mehmet Dikkaya, Bürkan Serbest, M. Ali Tuğtan.

Editör: Mehmet Dikkaya, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa.
Bilimin Öncüleri

Bilime ve öncülerine yer verilen eserde; bilimin tanımı yapılmakta, bilim tarihi incelenmekte, ve bilimsel düşünme yöntemi ele alınmaktadır. Daha sonra bazı ünlü bilim adamlarının-kadınlarının biyografileri sunulmaktadır.

Kitap üç bölümden oluşmaktadır:

1) Giriş
2) Bilimsel Düşünme Yöntemi
3) Bilimin Öncüleri

Cemal Yıldırım, TÜBİTAK Yayınları, İstanbul.
Yöneticilik Yazıları

Eser, yönetim kavramı esas alınarak çeşitli konularda hazırlanmış özgün, derleme ve tercüme çalışmalara yer vermektedir. Yönetim-organizasyondan finans-risk sermayesine, pazarlamadan reklama 26 çalışmanın mevcut olduğu eserin yazarları şöyledir:

Nihat Erdoğmuş, Serdar Öztürk, M. İbrahim Turhan, Mustafa Özel, Mustafa Büyükabacı, Cem Tarık Yüksel, Candan Karlıtekin, Melikşah Utku, Ziya Bilici, Erol Süleyman Gündüz, İhsan Taşer, Abdullah Seçkin, Tuncay Dinç, Hüseyin Bağrıyanık.

BYV Yayınları, İstanbul.
Osmanlı Dış Borçları ve Gözetim Komisyonları (1854-1856)

Eser, Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu ilk dış borçlanmaları ve bu borçlara ilişkin kurulan gözetim komisyonlarını konu edinmektedir. Bu çerçevede, 1854-1856 dönemi gelişmelerinin incelendiği eser, dört bölümden oluşmaktadır:

1) Osmanlı Hükûmetinin Uluslararası Finans Piyasalarından Borçlanabilme İmkânı
2) Dış Borçlanmanın Başlaması
3) Gözetim Komisyonları
4) Genel Değerlendirme

Dr. Şevket K. Akar, Dr. Hüseyin Al, Tarih Vakfı-EABH-Garanti Bankası Yayınları, İstanbul.
Finance for Trade (Ticaret Finansı)

Eser, gelişmekte olan ve geçiş sürecindeki ülkelerce, özellikle KOBİ’lerin olmak üzere özel sektörün ticarî finansmanına katkıda bulunmak maksadıyla oluşturulabilecek uygun mekanizmaların ve araçların bir demetini sunmaktadır.

Eser, dört bölümden oluşmaktadır:

1) Ticaret Finansı: Yeni yaklaşımlar
2) Ticaretin finansmanı için seçilmiş ticarî ve yenilikçi araçlar ve projeler
3) Teşebbüslere ve bankalara yönelik teknik destekler
4) Projelerin hazırlanması ve uygulanması

Derleyen: Alison Southby, International Trade Centre UNCTAD/WTO, Cenevre-İsviçre.
Modern Bilimin Oluşumu

Modern bilimin oluşumunu ana unsurları itibariyle inceleyen eserde ele alınan konular şöyledir:

1) Gök Dinamiği ve Yer Mekaniği
2) Mekanikçi Felsefe
3) Mekanikçi Bilim
4) Mekanikçi Kimya
5) Mekanikçi Felsefe ve Biyoloji
6) Bilimsel Girişimciliğin Örgütlenmesi
7) Mekanik Bilimi
8) Newton Dinamiği

Richard S. Westfall, TÜBİTAK Yayınları, Ankara.
Ulusal ve Uluslararası Ticarî Kurallar ve Uygulama

Dış ticarete ilişkin detaylı teorik ve pratik bilgilere yer verilen eser, ana kısımları itibariyle şunlardan oluşmaktadır:

1) Dış Ticaret, Döviz ve Döviz Kurları, Döviz İşlemleri ve Uluslararası Ödeme Usûlleri
2) Uluslararası Satış Sözleşmeleri, Dış Ticarî İlişkilerde Rizikolar ve Tahkim
3) Türkiye Ticaret Kanunu Yönünden Denizaşırı Satış Sözleşmeleri
4) Uluslararası Satış Sözleşmelerinde 'Incoterms'in Kullanımı
5) Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler
6) Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
7) Uluslararası Gözetim Şirketleri
8) Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Yöntemleri
9) Uluslararası Ölçüler
10) Dış Ticaret İşlemlerine Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar
11) Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan İngilizce Teknik Terimler

Erkut Onursal, Okur Ofset, İstanbul.
Tasarruf veya Para Biriktirme Sanatı

Tasarrufun "para biriktirme sanatı" olarak tanımlandığı eserde; bu sanatın ekonomik unsurlar açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Tasarrufun kişilere, kurumlara ve devletlere sağladığı faydaların ayrıntılı olarak vurgulandığı eser, şu başlıklardan oluşmaktadır:

1) Girizgah
2) Emek
3) Para Biriktirme Alışkanlığı
4) Para Biriktirme Örnekleri
5) Para Biriktirme Yolları
6) Tasarruf Bankaları
7) Küçük Şeyler
8) İmkânlar Dışında Yaşamak
9) Yaşamak Sanatı

Samuel Smiles, Mütercim: Mustafa Ertem, Akbank Kültür Yayınları, İstanbul.
Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne

Eser, hukukun üstün olduğu bir toplum yapısına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Devlet, hukuk ve demokrasi kavramlarının etraflıca ele alındığı eser, üç ana başlıktan oluşmaktadır:

1) Küresel Boyut
2) Küresel ve Ulusal (Karma) Boyut
3) Bileşke

Prof. Dr. Sami Selçuk, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
İslâm-İnsan-Ekonomi

İslâm dini açısından insan ve iktisat ilişkilerinin incelendiği eser, dokuz ana başlıktan oluşmaktadır:

1) İslâm ve İktisadî Nizam
2) Bir Sistem Olarak İslâm İktisadı
3) İslâm Açısından İktisadî ve Sosyal Faaliyetlerle İlgili Normatif Kaideler
4) İslâmın İktisadî Modelinin Özeti
5) İktisadî Açıdan İslâm Dünyasının Bugünü ve Yarını ile İlgili Bazı Önemli Konular
6) Peygamberimizin İktisadî Hayatla İlgili Tebliğlerinden Örnekler
7) "Sağ" ve "Sol" Kavramlarının Dinî ve İktisadî Yönü
8) Soru ve Cevaplarla İslâm Bankacılığı
9) Seküler İktisat ile İslâm İktisadının Mukayesesi

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Yeni Asya Yayınları, İstanbul.
75 Yılda Para'nın Serüveni

Türkiye'de paranın farklı yönleri itibariyle tarihî gelişim sürecinin ele alındığı eser, altı ana başlıktan oluşmaktadır:

1) 75 Yılda Kuruş'tan 5 Milyonluğa
2) Birikim ve Bölüşüm
3) Para'nın Evi Bankalar
4) Devlet ve Para
5) Sermaye Piyasası ve Borsalar
6) Para ve Dünya

Editör: Mustafa Sönmez, İş Bankası-İMKB-Tarih Vakfı Yayını, İstanbul.
Dünyada ve Türkiye'de Yatırım Fonları; Teori ve Uygulama

Yatırım fonlarının teorik ve pratik açılardan ele alındığı, dünyada ve Türkiye özelinde incelendiği eser, dokuz bölümden oluşmaktadır:

1) Yatırım Fonlarına Giriş
2) Dünyada Yatırım Fonları ve Türleri
3) Türkiye'de Yatırım Fonu Uygulaması
4) Türkiye'de Yatırım Ortaklıkları
5) Paranın Zaman Değeri ve Menkul Kıymetlerin Değerlemesi
6) Yatırım Fonlarının Muhasebesi ve Malî Tablolar
7) Yatırım Fonlarının Vergilendirilmesi
8) Portföy Yönetimi
9) Yatırım Fonları Başarımının Ölçülmesi

Dr. Gürman Tevfik, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.
Kayıtdışı Ekonomi

Kayıtdışı ekonomi uygulamalarının etraflıca ele alınarak, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülke örneklerinin de incelendiği eser, onbir bölümden oluşmaktadır:

1) Kayıtdışına Yöneliş
2) İşin Kesitlere Ayırılması
3) Vergiye Başkaldırı: İşin Küçültülmesi
4) Ölçülemeyeni Ölçme
5) Kayıtdışı Ekonomi ve Yer altı Dünyası
6) Kamu Yönetiminin Çıkmazı
7) İtalya'daki Kayıtdışı Ekonomi
8) Üçüncü Dünyadaki Kayıtdışı Ekonomi
9) Sovyet Blokundaki İkinci Ekonomi
10) Kayıtdışı Ekonominin Cazibesi
11) Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Boyutları ve Sonuçları

Prof. Dr. Osman Altuğ, Cem Ofset, İstanbul.
Uluslararası Hizmet Ticaretinde GOÜ'ler ve Türkiye

Hizmet ticaretinin ayrıntılarıyla ele alındığı, GOÜ'ler ve bir GOÜ olarak Türkiye ölçeğinde analizlerin yapıldığı ve bazı alternatiflerin sunulduğu eser, dört bölümden oluşmaktadır:

1) Uluslararası Ticaretle İlgili Teorik Çerçeve; Kavramlar ve Modeller
2) Hizmetlerin Ticarete Konu Olması ve Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Kurumsal Gelişmeler
3) Gelişmekte Olan Ülkelerin Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Yeri ve Alternatif İmkânları
4) Türkiye'nin Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Yeri ve Alternatif İmkânları

Dr. Mehmet Behzat Ekinci, İTO Yayını, İstanbul.
Mükemmeliyetçilik; Dost Sandığınız Düşman

Mükemmeliyetçilik kavramının teknik, stratejik ve fikrî bazda ele alındığı eserde, bu özelliğe sahip insanlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Avantajları ve dezavantajları itibariyle mükemmeliyetçiliğin işlendiği kitap, 3 ana kısımdan oluşmaktadır:

1) Mükemmeliyetçiliği Anlamak
2) Mükemmeliyetçiliği Yenmek
3) Özel Meseleler Üzerinde Çalışmak ve Mükemmeliyetçilik

M. M. Antony- R. P. Swinson (Mütercim: Aslı Açıkgöz), Kuraldışı Yayınları, İstanbul.
Banking and Finance; Compendium (Bankacılık ve Finans; Derleme)

Eser, bankacılık ve finans alanında çok sayıda kelime, terim ve ibare içermektedir. Sözlüğe ilaveten aşağıdaki yedi ek de mevcuttur:

1. Kısa İşletme Terimleri
2. Ağırlık ve Ölçü Değişim Tablosu
3. Dünya Para Birimleri
4. Dünya Merkez Bankaları
5. Dünya Mal Piyasaları
6. Başlıca Borsalar
7. Dünya Saatleri

Nasiruddin Ahmed, Pioneer Printing Press, Bangladeş, 2000.
Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın Zorluğu (The Challenge of Establishing World Class Universities)

Dünya çapında üniversitelerin kurulması için izlenecek stratejileri konu edinen kitap, bu çerçevede karşılaşılan zorlukları, maliyetleri ve riskleri ele almaktadır. Dünya Bankası'nın yükseköğretimde dünya çapında kurumlar için yürüttüğü bu gayretlerin sonuçlarını inceleyerek, ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak en etkin ve uygun sistemi nasıl geliştireceklerine dair değerlendirmelerde bulunan eser, üç temel kısımdan oluşmaktadır:

1. Dünya çapında üniversite olmak ne anlama gelir?
2. Dönüşüme giden yollar
3. Dünya Bankası için öneriler

Eserdeki bazı ekler de şunlardır: - Başlıca uluslararası sıralama yöntemlerinin karşılaştırılması - Dünya çapında üniversitelerin temel özellikleri

Jamil Salmi, Dünya Bankası Eğitim Direktörü (Mütercim: Prof. Dr. Kadri Yamaç), Eflatun Yayınevi, Ankara.
Firmalar ve Bankalar İçin Dış Ticaret Yazışmaları

Temelde dış ticaretle ilgili yazışmaları konu edinen eser, bu çerçevede dış ticaret faaliyeti baştan sona işleyiş sırası göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ayrıca, yazışmalar yanında birtakım temel dış ticaret bilgileri de ilave edilerek dış ticaret sürecinin sacayağı olan Firma, Banka ve Gümrük çalışanlarının faydalanabileceği bir niteliğe kavuşturulmuştur. Konuya ilişkin çok sayıda eser mevcut olmakla beraber, bu çalışmayı diğerlerinden farklı kılan özelliklerden biri, dış ticaret sürecinin mümkün mertebe sistematik tarzda ele alınması olarak belirtilebilir. Bu yönü itibariyle eserin akademik eğitim sistemine uygun olduğu da ifade edilebilir.

Eser dört temel bir de ek bölümden oluşmaktadır:
1) Dış Ticaret İşlemleri
2) Temel Firma ve Banka Yazışma Teknikleri ve Ticarî Kavramlar
3) Ticarî Mektup Örnekleri
4) Dış Ticarette Terimler
Ek: Peşin Akreditif Süreci

Dr. Faik Çelik, Dr. Mehmet Behzat Ekinci, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Türkiye'nin Tarımsal Gücü ve Geleceği

Türkiye'nin tarımdaki potansiyelinin ortaya konduğu ve kaynak envanterinin gözden geçirildiği eserde, Türkiye'nin bu sektöre ilişkin geleceği de incelenmeye çalışılmaktadır. Eser, 16 temel bölümden oluşmakta olup bazıları şöyledir:
- Dünyada Tarım ve Türkiye Tarımının Dünyadaki Konumu,
- Türkiye'nin Toprak ve Su Kaynakları ve Tarımsal Deseni,
- Dengeli Beslenme ve Gıda Güvenliği,
- Endüstriyel Bitkiler,
- Biyoteknoloji,
- Tarımsal Üretimde Yardımcı Araçlar,
- Türkiye Tarımının Sorunları.

Eserin yazarları şöyledir:
Ahmet Ruhi Mermut (Ed.), İbrahim Öztürk (Ed.), Halis Arıoğlu, Halim Aydın, Filiz Boyacı, Mehmet Demirci, Oktay Gencer, Sabri Gökmen, Ömer Hacıkamiloğlu, Rüştü Hatipoğlu, Abdurrahman Kaan, Mehmet Kara, Özgül Karagüzel, Bekir Kaya, Necat Ören, Tijen Özüdoğru, Betül Sayın, Özer Sencar, İhsan Soysal, Seyla Tepe, Mufit Yetkin.

MÜSİAD Yayını, İstanbul.
Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar

Eserde, akademik çalışmalar gerçekleştirenlerin araştırma yapmada ve ilgili kaynaklara erişmede izlemeleri gereken yollara ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Bu çerçevede, elektronik kaynaklara özel bir önem verilmektedir. Eser, 12 temel bölümden oluşmakta olup bazıları şöyledir:
- Bilimsel Araştırmalarda Amaç ve Araştırma Türleri,
- Araştırma Konusunun Seçimi, Sınırlandırılması ve Geçici Plan Hazırlanması,
- Kaynakların Araştırılmasında Kütüphanelerden Yararlanma,
- Kaynakların Bilimsel Niteliklerinin Belirlenmesi ve Okunup Değerlendirilmesi,
- Araştırmanın Yazılması,
- E-Kaynaklar.

Prof. Dr. Zeynel Dinler, Ekin Yayınevi, Bursa.
Türkiye ve Küreselleşen Dünya Üzerine Notlar

Türkiye'ye ve dünyaya ilişkin çeşitli konulardaki çok sayıda makaleyi içeren kitap, şu ana konulara odaklanmaktadır:
- Büyük Güçler
- Hukuk ve Sistem
- Sanayi Politikaları
- Markalaşma ve Katma Değer
- İktisadi Politikaların Bütüncüllüğü
- Türkiye'nin Dış Politikası

Doç. Dr. Murat Yülek, Bilgesel Yayıncılık, Ankara.
İktisat Metodolojisi

İktisat ilminde yöntem meselesini konu edinen kitap üç ana başlıktan oluşmaktadır:
1) Bilim, Yöntembilim ve İktisatta Yöntem
2) Kural Koyucu İktisat Metodolojisi
3) Betimsel İktisat Metodolojisi

Ömer Demir, Sentez Yayıncılık, İstanbul.
Ekonominin Temelleri

İktisada Giriş dersi için dizayn edilen Kitap, iki ana kısımdan oluşmaktadır:
1) Mikro Ekonominin Temelleri
2) Makro Ekonominin Temelleri

Toplamda 24 bölümün yer aldığı Kitabın yazarları sırasıyla şöyledir:
Mehmet Dikkaya, Doğan Uysal, Halil İbrahim Aydın, Fatih Kaplan, Gökhan Özdemir, Erşan Sever, Deniz Özyakışır, Adem Karakaş, Dilek Çetin, Ali Bora, Osman Kadı, Filiz Kadı, Fuat Sekmen, Burhan Kabadayı, Adem Üzümcü, Sami Taban.

Editörler: Mehmet Dikkaya, Deniz Özyakışır, Savaş Yayınevi, Ankara.
Osmanlıdan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Ekonomik Tarihi; Tarihsel ve Sektörel Analizler

Türkiye iktisadının farklı yönlerini ele alan kitap, iki ana kısımdan oluşmaktadır:
1) Tarihî Analizler
2) Sektörel Analizler

Toplamda 24 bölümün yer aldığı Kitabın yazarları şunlardır:
Mehmet Altan, Erinç Yeldan, Mehmet Dikkaya, Erşan Sever, Adem Çaylak, Salih Öztürk, Adem Üzümcü, Gürol Özcüre, Şükrü Nişancı, Adnan Erdal, Ali Bora, Sara Onur, Mehmet Behzat Ekinci, Sinan Sarısoy, Deniz Özyakışır, Dilek Çetin, Önder Dilek, Fatma Pınar Eşsiz, Mehmet Gökhan Özdemir.

Editörler: Mehmet Dikkaya, Adem Üzümcü, Deniz Özyakışır; Savaş Yayınevi, Ankara.
Firmalar ve Bankalar İçin Dış Ticaret Yazışmaları

Kitap, beş bölümden oluşmaktadır:
1) İlk bölüm genel dış ticaret bilgilerini içermektedir. Burada Akreditif özel bir önemle ele alınmaktadır.

2) İkinci bölümde firmalar ve bankalar tarafından gerçekleştirilen ticarî yazışmalara ilişkin tekniklere yer verilmektedir. Bu kısımda; yazışmalarda çokça kullanılan bazı kavramların İngilizce cümlelerdeki kullanımları, Türkçe tercümeleriyle verilmektedir.

3) Üçüncü ve asıl bölüm ise ticarî mektupları içermektedir. Burada, dış ticaret faaliyetinin başından sonuna kadarki süreçte yapılan doğrudan ve/veya dolaylı nitelikli temel İngilizce yazışmalara, Türkçe tercümeleriyle yer verilmektedir. Bu kısımda genel nitelikli bazı yazışma örnekleri de yer almaktadır.

4) Dördüncü ve son bölüm ise mini bir İngilizce-Türkçe-İngilizce sözlük niteliğindedir. Burada firmalar, bankalar ve gümrük işletmecileri tarafından dış ticaret sürecinde sıklıkla kullanılan terimler sunulmaktadır. Sözlükte yer alan kavramların genel manalarına da yer verilmekle beraber, ağırlıklı olarak dış ticaret terminolojisindeki kullanımları esas alınmaktadır.

5) Ek'te de bir Akreditif sürecine yer verilmektedir. Burada peşin bir akreditif süreci, ilgili belgeler de ilave edilerek somutlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Dr. Faik Çelik, Dr. Mehmet Behzat Ekinci, Türkmen Yayınevi, İstanbul.
Dünyanın En Mutlu İnsanı Olabilirsin

İnsanoğlu bu asırda endişeye ve üzüntüye teslim olmuş biçimde, bunlara nasıl karşı koyacağını bilmeksizin yaşamaktadır. Çünkü o bunlara karşı koymada kullanacağı bir silaha sahip değildir. O; bu asırda üzgündür, zira mutluluğun yolunu bilmemekte, mutluluğun manasını ise yanlış anlamaktadır.

İnsanoğluna göre mutluluk;
* zenginliktir. Bu yüzden de ondan mahrum kaldığında mutsuz olur.
* sosyal konumdur, dünyevî makamdır, yüksek mevkidir. Bunu elde edemeyince mutsuzluk içinde yaşar.
* hep kazanmaktır. Bunu elde edemeyince mutsuzluk içinde yaşar vb.

Tüm bunlar mutluluğun birer parçası olabilirler, ancak gerçek mutluluğun kendisi değildirler.

İşte bu kitap, mutluluğun başlıca gerçek kaynaklarını irdelemeye çalışmaktadır.

Medaru'l Vatan Yayınevi İlim Bölümü, Polen Yayınları, İstanbul.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği

Dünya Bankası'nca yayımlanan 'The Challenge of Establishing World Class Universities (Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın Zorluğu)' adlı raporda, gelişmekte olan ülke üniversitelerinin, yüksek meblağlı bütçe tahsisleriyle dünya çapında üniversite olma hedefi yerine kaynaklarını, bilgilerini ve birikimlerini bulundukları bölgelerin kalkınmasına sarf etmelerinin daha doğru olduğu belirtilmektedir.

Doğrusu, her ülkedeki üniversitelerin dünya çapında birer okul hâline gelmesi zaten beklenemez. Çünkü gerçekten de çok yüksek meblağlı bütçeleri gerektirir böylesi bir hedefe ulaşmak. Dolayısıyla, Raporda da belirtildiği üzere, söz konusu üniversitelerin imkânlarını bölgesel kalkınmaya kanalize etmeleri daha makul görünmektedir.

İşte bu çalışmada bu hususlara değinilmekte ve belirlenen yol haritasının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından somutlaştırılmış hâline yer verilmektedir. Bu çerçevede eser, bölgesel kalkınma çerçevesinde bir eğitim kurumu olarak üniversitenin etkisine/katkısına ilişkin tespitlerde bulunmayı ve somut faaliyetler üzerinden bunları örneklendirerek 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Bir Üniversite Modeli'ni oluşturmayı hedeflemektedir.

Eser şu ana başlıklardan oluşmaktadır:
i. Mukaddime: Bölgesel Kalkınma Sürecinde Eğitim Olgusunun ve Bir Eğitim Kurumu Olarak Üniversitenin Rolü; Kavramsal ve Teorik Çerçeve
ii. Metodoloji
iii. Uygulamalar,
1. Eğitim Programları-Sunumlar,
2. Bilgi Destekleri,
3. Saha Çalışmaları-Araştırmalar,
4. İstatistikler-İktisadî Panoramalar,
5. Projeler,
6. Sosyo-İktisadî-Kültürel ve Diğer Faaliyetler.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda faaliyete ilişkin detaylı bilgi sunumunda bulunulmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin.