AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2021 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 

 

 

İÇİNDEKİLER:

1) REEL KESİM

1-a) Büyüme

1-b) Sanayi

1-c) İstihdam

 

2) FİNANSAL KESİM

2-a) Fiyatlar

2-b) Parasal Göstergeler

2-c) Finansal Yatırım Araçları

2-d) Finansal Kuruluşlar

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

3-a) Bütçe Gelişmeleri

3-b) Borç Verileri

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

4-a) Ödemeler Dengesi

4-b) Mal Ticareti

4-c) Hizmet Ticareti

 

 

 

Bu çalışmada, mevcut veriler ışığında, Türkiye’de 2021 yılında meydana gelen iktisadî gelişmelere ilişkin ayrıntılı sektörel analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

1) REEL KESİM

 

1-a) Büyüme

Ekonomik büyümeye ilişkin veriler, Tablo 1’de yer almaktadır.

 

Tablo 1: Büyüme (GSYH) Verileri (Harcama yöntemiyle, Zincirlenmiş hacim endeksiyle) (%) (milyon $)

 

2019

2020

2021

Hedef GSYH Oranı

Yıllık 2.3

Yıllık 5

Yıllık 5

Gerçekleşen GSYH Oranı

Yıllık %0.9

I.çeyrek -2.5

II.çeyrek -1.6

III.çeyrek 1.0

IV.çeyrek 6.0

Yıllık %1.9

I.çeyrek 4.4

II.çeyrek -10.3

III.çeyrek 6.5

IV.çeyrek 6.4

Yıllık %11.4

I.çeyrek 7.5

II.çeyrek 22.2

III.çeyrek 7.9

IV.çeyrek 9.6

GSYH Meblağı (cari fiyatlarla)

760,355

717,092

807,106

Kaynak: TÜİK

 

2019 yılındaki %0.9 ve 2020 yılındaki %1.9 oranlarının ardından 2021 yılında meydana gelen büyüme oranı çok yüksek seviyededir. 2021 yılı büyüme hedefi %5 olmakla beraber, gerçekleşen oran bunun iki katından fazla olup %11.4’tür. En fazla büyüme %22.2 oranı ile ikinci çeyrekte meydana gelmiştir (Bkz. Tablo 1).

 

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre %43.6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL olmuştur. Büyümede en yüksek katkılar; %66.7 ile İmalât, %57 ile Hizmetler ve %43.9 ile Bilgi ve iletişim faaliyetleri ile sağlanmıştır.

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 31 Aralık 2021 itibariyle Türkiye nüfusu 84,680,273 kişiden oluşmaktadır. Nüfusun %50.1’ini (42,428,101 kişi) erkekler, %49.9’unu (42,252,172 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. Yıllık nüfus artış hızı 2020’de %05.5 iken, 2021’de %012.7 olarak gerçekleşmiştir.

 

GSYİH, USD cinsinden 2021 öncesindeki üç yıl boyunca gerilemiştir. Buna paralel olarak kişi başına GSYH (KBGSYH) meblağları da düşmüştür. Nitekim, Cari fiyatlarla KBGSYH; 2018 yılında 9,792 $ iken, 2019 yılında 9,213 $’a gerilemiş, 2020’de ise 8,574 $ olarak gerçekleşmiştir. 2021 KBGSYİH’si ise yine GSYİH’deki artışa paralel biçimde 9,531 $’a yükselmiştir.

 

 

1-b) Sanayi

İmalât sanayiindeki üretim değişim oranları, alt sektörler itibariyle Tablo 2’de yer almaktadır.

 

Tablo 2: Üretim Artışı (Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)

İKTİSADÎ FAALİYET KOLLARI

Üretim Endeksi

(2015=100)

Değişim

(%)

 

2020

2021

21/20

TOPLAM SANAYİ

128.8

144.9

12.5

   Madencilik ve Taş Ocakçılığı

128.3

127.3

-0.8

   İmalât Sanayii

129.3

147.4

14.0

   Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

120.6

127.9

6.1

Kaynak: TÜİK

 

2015=100 temel yıllı sanayi endeksine göre, 2020 yılı ile kıyaslandığında, 2021 yılında sanayi üretiminde artış meydana gelmiştir. Bu üretim artışı ise Madencilik ve Taş Ocakçılığı hariç olmak üzere tüm alt sektörlerde gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 2).

 

Tablo 3: Kapasite Kullanım Oranları (Mevsimsellikten arındırılmış) (%)

 

2019

2020

2021

Ocak

74.3

75.8

75.6

Şubat

74.1

76.6

75.5

Mart

74.7

76.2

75.6

Nisan

75.0

61.9

76.2

Mayıs

76.1

62.7

75.2

Haziran

76.6

65.8

76.3

Temmuz

75.9

70.7

76.4

Ağustos

76.2

73.0

76.8

Eylül

76.0

74.3

77.8

Ekim

76.0

74.9

77.5

Kasım

76.7

75.3

77.6

Aralık

76.9

75.4

78.4

Kaynak: TCMB

 

2021 yılında aylar itibariyle kapasite kullanım oranlarında (KKO) genel bir artış eğilimi görülmüştür. 2020 yılı ortalama KKO %71.9 seviyesinde iken 2021’de %76.6 olarak gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 3).

 

Tablo 4: Kurulan/Kapanan Şirket, Kooperatif ve İşletme

 

2020

2021

Değişim

(21/20) (%)

Açılan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme

133,830

138,678

3.62

Tasfiyedeki şirket ve kooperatif

14,701

18,266

24.25

Kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme

40,085

38,355

-4.32

Kaynak: TOBB

 

2020 yılına göre 2021 yılında yeni şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme açılışlarında ufak da olsa bir artış meydana gelmiş olup oran %3.6’dır. Öte yandan kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletme sayısında da az da olsa azalış meydana gelmiş olup oran %4.3’tür. Tasfiyedeki şirket ve kooperatif sayısı ise belirgin bir biçimde artmış olup oran %24.2’dir (Bkz. Tablo 4).

 

 

1-c) İstihdam

TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 2020 ve 2021 yıllarındaki temel işgücü verileri Tablo 5’te yer almaktadır.

 

Tablo 5: Temel İşgücü Verileri (000 kişi, %)

 

2020

2021

AKTİF NÜFUS

62,579

63,704

 

 

 

İŞGÜCÜ SAYISI

30,735

32,716

   İstihdam Edilen

26,695

28,797

   İşsiz

4,040

3,919

 

 

 

İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYANLAR

31,844

30,989

 

 

 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

49.1

51.4

 

 

 

İSTİHDAM ORANI

42.7

45.2

İŞSİZLİK ORANI

13.1

12.0

   Genç Nüfusta (15-24 yaş arası) İşsizlik Oranı

24.9

22.6

Kaynak: TÜİK

 

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında istihdam edilen kişi sayısı 26,695,000 iken, 2021’de bu sayı 28,797,000 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına göre 2021 yılında istihdam edilen kişi sayısındaki artış 2,102,000’dir. 2021 yılında işsiz sayısı 3,919,000 olup 2020 yılına göre meydana gelen azalış 121,000 kişidir. 2021 yılında istihdam oranı %45.2, işsizlik oranı ise %12’dir. Öte yandan, genç nüfustaki işsizlik oranı %22.6’dır (Bkz. Tablo 5).

 

 

 

2) FİNANSAL KESİM

 

2-a) Fiyatlar

Fiyatlarda meydana gelen değişmeler, Tablo 6’da ve 7’de yer almaktadır.

 

Tablo 6: Fiyatlardaki Gelişmeler (Bir önceki aya göre değişim) (%)

 

Yurtiçi ÜFE

 

TÜFE

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

Ocak

0.45

1.84

2.66

 

1.06

1.35

1.68

Şubat

0.09

0.48

1.22

 

0.16

0.35

0.91

Mart

1.58

0.87

4.13

 

1.03

0.57

1.08

Nisan

2.98

1.28

4.34

 

1.69

0.85

1.68

Mayıs

2.67

1.54

3.92

 

0.95

1.36

0.89

Haziran

0.09

0.69

4.01

 

0.03

1.13

1.94

Temmuz

-0.99

1.02

2.46

 

1.36

0.58

1.80

Ağustos

-0.59

2.35

2.77

 

0.86

0.86

1.12

Eylül

0.13

2.65

1.55

 

0.99

0.97

1.25

Ekim

0.17

3.55

5.24

 

2.00

2.13

2.39

Kasım

-0.08

4.08

9.99

 

0.38

2.30

3.51

Aralık

0.69

2.36

19.08

 

0.74

1.25

13.58

Kaynak: TÜİK

 

‘Bir önceki aya göre değişim’ açısından Yurtiçi ÜFE’de, önceki yıllarda olduğu gibi, 2021 yılında dalgalanmalar meydana gelmiştir. TÜFE’de de benzer durumlar söz konusudur (Bkz. Tablo 6).

 

Tablo 7: Fiyatlardaki Gelişmeler (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)

 

Yurtiçi ÜFE

 

TÜFE

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

Ocak

32.93

8.84

26.16

 

20.35

12.15

14.97

Şubat

29.59

9.26

27.09

 

19.67

12.37

15.61

Mart

29.64

8.50

31.20

 

19.71

11.86

16.19

Nisan

30.12

6.71

35.17

 

19.50

10.94

17.14

Mayıs

28.71

5.53

38.33

 

18.71

11.39

16.59

Haziran

25.04

6.17

42.89

 

15.72

12.62

17.53

Temmuz

21.66

8.33

44.92

 

16.65

11.76

18.95

Ağustos

13.45

11.53

45.52

 

15.01

11.77

19.25

Eylül

2.45

14.33

43.96

 

9.26

11.75

19.58

Ekim

1.70

18.20

46.31

 

8.55

11.89

19.89

Kasım

4.26

23.11

54.62

 

10.56

14.03

21.31

Aralık

7.36

25.15

79.89

 

11.84

14.60

36.08

Kaynak: TÜİK

 

‘Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim’ açısından 2021 Yurtiçi ÜFE’sinde ve TÜFE’sinde de yıl boyunca dalgalanmalar meydana gelmiştir. Merkez Bankası, 2021 yılı enflasyon hedefini %5 olarak ilan etmesine rağmen gerçekleşen oranlar sırasıyla %79.89 (Yurtiçi ÜFE) ve %36.08 (TÜFE) olmuştur (Bkz. Tablo 7). Yani hedeflerin ikisi de realize edilemediği gibi on yıllardır yaşanmayan yüksek oranlarda enflasyonist bir ortama girilmiştir. Merkez Bankası’nın 2022-23 dönemi enflasyon hedefi yine %5 olmakla beraber bunun realizasyonu hususunda ciddi şüpheler mevcuttur.

 

 

2-b) Parasal Göstergeler

2021 sonu ve 2022 başı itibariyle parasal göstergeler ve bunlar arasındaki değişim oranları, Tablo 8’de verilmiştir.

 

Tablo 8: Parasal Göstergeler (milyon TL)

 

25 Aralık 2020

14 Ocak 2022

Değişim

(21/20) (%)

Dolaşımdaki Para

178,960

221,244

23.6

Vadesiz TL Mevduat

301,691

429,102

42.2

Vadesiz YP Mevduat

757,035

1,465,310

93.6

* M1

1,237,686

2,115,656

70.9

Vadeli TL Mevduat

1,112,065

1,401,600

26.0

Vadeli YP Mevduat

1,025,119

1,688,963

64.8

** M2

3,374,870

5,206,218

54.3

Repo

20,293

13,360

-34.2

B Tipi Likit Fonlar

27,287

38,902

42.6

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

47,271

48,272

2.1

*** M3

3,469,721

5,306,753

52.9

Toplam TL Krediler

2,352,726

2,856,245

21.4

Bireysel TL Krediler

872,720

1,083,345

24.1

Ticarî TL Krediler

1,480,006

1,772,899

19.8

Dolarizasyon (YP/M3) (%)

55.8

63.3

13.5

Kaynak: TCMB

 

2020 sonu itibariyle 179 milyar TL olan dolaşımdaki para meblağı, 2022 başında 221 milyar TL’ye yükselmiş olup artış oranı %23.6’dır. Vadesiz-vadeli hem TL hem de yabancı para mevduatı artmıştır. Dövizde meydana gelen artış eğilimi, iktisadî aktörleri dövize yönlendirmiş olup bu da dolarizasyon oranını %63.3 seviyesine kadar çıkarmıştır (Bkz. Tablo 8).

 

2020 sonunda bankalarca verilen toplam TL kredi meblağı 2,353 milyar TL civarında idi. Bu meblağ, 2022 başında önemli ölçüde artmış olup 2,856 milyar TL civarına yükselmiştir (Bkz. Tablo 8).

 

 

2-c) Finansal Yatırım Araçları

2021 Aralık’ında, seçilmiş finansal yatırım araçlarının yıllık ortalamaları itibariyle reel getirileri Tablo 9’da yer almaktadır.

 

Tablo 9: Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getirileri (Yıllık ortalamalar) (Aralık 2021)

 

REEL GETİRİ (2003=100)

Yurtiçi ÜFE (%)

TÜFE (%)

YILLIK

ORTALAMA

Altın (Külçe)

-11.29

6.71

Borsa Endeksi (BIST 100)

-7.41

11.37

Euro

-9.54

8.80

ABD Doları

-12.21

5.60

Mevduat Faizi (Brüt)

-19.48

-3.14

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)

-27.96

-13.34

Kaynak: TÜİK

 

2021 Aralık’ında; 2003=100 temel yıllı Yurtiçi ÜFE ile indirgendiğinde yıllık ortalamalar itibariyle tüm enstrümanlarda zarar meydana gelmiş olup en yüksek oran %27.96 ile DİBS’tedir. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS hariç tüm enstrümanlar kâr sağlamıştır. Bu kapsamda en yüksek getiri borsa ile elde edilmişken, en fazla zarar yine DİBS’te gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 9).

 

 

2-d) Finansal Kuruluşlar

2021 yılı sonunda Türkiye’de faaliyette bulunan finansal kuruluşlar Tablo 10’da yer almaktadır.

 

Tablo 10: Türkiye’deki Finansal Kuruluşlar (Adet)

KURULUŞ

2019

2020

2021

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

14

15

16

Mevduat Bankaları

32

32

32

TMSF Bünyesindeki Bankalar

2

2

3

Katılım Bankaları (Özel Finans Kurumları)

6

6

6

 

 

 

 

Türkiye’de Temsilciliği Bulunan Yabancı Banka Sayısı

41

40

41

 

 

 

 

Leasing Kuruluşları

22

22

21

Factoring Kuruluşları

56

54

50

Tüketici Finansman Kuruluşları

15

15

20

Varlık Yönetim Şirketleri

18

20

23

Finansal Holding Kuruluşları

3

3

---

Kaynak: BDDK

 

2021 yılı sonunda toplam yerli banka sayısı 57, Temsilciliği bulunan yabancı banka sayısı 41, Leasing kuruluşları 21, Factoring kuruluşları ise 50’dir. Tüketici finansman kuruluşlarının sayısı 20, Varlık yönetim şirketleri ise 23 adettir (Bkz. Tablo 10).

 

 

 

3) KAMU MALİYESİ KESİMİ

 

3-a) Bütçe Gelişmeleri

2020-21 yılları bütçe gelişmeleri Tablo 11’de yer almaktadır.

 

Tablo 11: Bütçe ile İlgili Gelişmeler (000 TL) (%)

 

2020

2021

Değişim

(21/20) (%)

GELİRLER

1,028,445,527

1,407,398,713

36.8

   Genel Bütçe Gelirleri

999,146,756

1,369,503,450

37.1

       Vergi Gelirleri

833,250,502

1,164,808,943

39.8

       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

60,216,247

55,511,179

-7.8

       Alınan Bağışlar ve Yardımlar

8,346,154

17,874,044

114.2

       Faizler, Paylar ve Cezalar

88,629,733

121,226,649

36.8

       Sermaye Gelirleri

7,535,094

8,814,608

17.0

       Alacaklardan Tahsilat

1,169,026

1,268,027

8.5

   Özel Bütçeli İdare Gelirleri

21,536,369

28,924,724

34.3

   Düzenleme ve Denetleme Kurum Gelirleri

7,762,402

8,970,539

15.6

 

 

 

 

HARCAMALAR

1,203,737,135

1,599,642,395

32.9

   Faiz Hariç Harcamalar

1,069,774,826

1,418,790,125

32.6

       Personel Giderleri

287,784,715

346,258,237

20.3

       Sos. Güv. Kur. Devlet Primleri

48,293,803

57,368,431

18.8

       Mal ve Hizmet Alımları

96,971,299

130,103,715

34.2

       Cari Transferler

498,062,711

626,663,751

25.8

       Sermaye Giderleri

93,741,919

130,926,312

39.7

       Sermaye Transferleri

15,170,591

25,491,996

68.0

       Borç Verme

29,749,788

101,977,683

242.8

   Faiz Harcamaları

133,962,309

180,852,270

35.0

 

 

 

 

BÜTÇE DENGESİ

-175,291,608

-192,243,682

9.7

 

 

 

 

Faiz Dışı Denge

-41,329,299

-11,391,412

-72.4

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2021 yılında elde edilen gelir meblağı 1,407,399 milyon TL’dir. 2020’ye göre artış meydana gelmiş olup oran %36.8’dir. Aynı yıldaki harcama meblağı 1,599,642 milyon TL olup 2020’ye göre artış oranı %32.9’dur (Bkz. Tablo 11).

 

2021 yılı faiz harcamaları meblağı 180,852 milyon TL olup 2020’ye göre %35 oranında artış gerçekleşmiştir. Faiz dışı dengede ise belirgin bir azalış meydana gelmiştir. Nitekim, 2020 yılında 41,329 milyon TL olan faiz dışı açık, 2021’de 11,391 milyon TL’ye düşmüştür. 2020 yılına göre 2021’de meydana gelen azalış oranı %72.4’tür (Bkz. Tablo 11).

 

Bütçe dengesinde ise aleyhte gelişmeler mevcuttur. Nitekim, 2020 yılında 175,292 milyon TL olan bütçe açığı, 2021’de artış sergileyerek 192,244 milyon TL’ye çıkmıştır. 2020 yılına göre 2021’de meydana gelen artış %10 civarındadır (Bkz. Tablo 11).

 

 

3-b) Borç Verileri

İç ve dış borçlara ilişkin bilgiler Tablo 12-15’te yer almaktadır.

 

Tablo 12: Merkezî Yönetim (Kamu) Borç Stoku (milyon TL)

 

2019

2020

2021

TOPLAM

1,450,000

1,957,700

2,997,700

   İç Borç Stoku

846,100

1,158,400

1,493,100

   Dış Borç Stoku

603,900

797,300

1,504,600

VADE (yıl)

5.5

5.1

5.4

Kamu Net Borç Stoku / GSYH (%)

16.2

19.2

20.5

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2021 yılı merkezî yönetim toplam borç stoku 2,997,700 milyon TL’dir. 2020 yılına göre meydana gelen artış 1,040,000 milyon TL’dir. Toplam borç stokunda iç ve dış borç meblağları birbirine yakındır. Toplam borç stokunun ortalama vadesi ise biraz artmıştır. Nitekim, 2020 sonunda 5.1 yıl olan borç stokunun ortalama vadesi, 2021 sonunda 5.4 yıl olarak gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 12).

 

Tablo 13: Brüt Dış Borç Stoku (milyon $, %)

 

2019

2020

2021

TOPLAM

416,413

433,099

442,492

 *Kısa Vadeli

96,733

114,273

121,726

 *Uzun Vadeli

319,680

318,826

320,766

Borç stoku / GSYH

54.8

60.4

55.1

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2019 yılı sonunda 416 milyar Dolar olan toplam dış borç stoku, 2020 yılında 433 milyar Dolar’a, 2021 yılında ise 442 milyar Dolar’a yükselmiştir. Vadeler açısından dış borçlar temel karakteristiğini sürdürmekte olup ağırlıklı olarak uzun vadelidir. 2021 yılında uzun vadeli borçların toplam dış borç stokundaki payı %72 civarındadır. Aynı yılda borç stokunun GSYH’deki payı ise %55.1’dir (Bkz. Tablo 13).

 

Tablo 14: Borçlular İtibariyle Brüt Dış Borç Stoku (milyon $, %)

 

2019

2020

2021

Toplamdaki Payı (2021)

Kamu Sektörü

145,222

176,254

179,713

40.6

TCMB

6,397

21,382

26,052

5.9

Özel Sektör

266,418

235,463

236,728

53.5

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

Borçlular itibariyle brüt dış borç stokunda asıl pay özel sektöre ait olup bunu kamu sektörü ve Merkez Bankası takip etmektedir. 2021 yılı brüt dış borcunda özel sektörün payı %53 seviyesinde iken kamunun payı %40 civarındadır (Bkz. Tablo 14).

 

Tablo 15: Dış Borç Döviz Kompozisyonu (%)

DÖVİZ CİNSİ

2019

2020

2021

Dolar

56.6

57.1

58.7

Euro

30.8

31.3

28.9

SDR

2.2

2.3

5.9

Yen

0.3

0.3

2.7

TL

5.3

5.3

3.2

Diğer

2.4

5.1

0.6

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

2021 yılında dış borcun %59 kadarı ABD Doları cinsindendir. Müteakiben; Euro, SDR, Yen, TL ve diğer para birimleri cinsinden borçlar gelmektedir (Bkz. Tablo 15).

 

 

 

4) DIŞ İŞLEMLER KESİMİ

 

4-a) Ödemeler Dengesi

Ödemeler dengesi bilgilerine Tablo 16’da yer verilmektedir.

 

Tablo 16: Ödemeler Dengesi (milyon $)

 

2019

2020

2021

I. CARİ İŞLEMLER HESABI

5,315

-35,537

-13,590

   I.a) Dış Ticaret Hesabı

-16,751

-37,863

-29,287

   I.b) Hizmetler Hesabı

34.084

11,538

26,672

   I.c) Birincil Gelir Dengesi

         (Ücret Ödemeleri, Yatırım Geliri)

-12,843

-9,392

-12,032

   I.d) İkincil Gelir Dengesi

         (Genel Hükûmet Gelirleri, Diğer Sektör Transferleri)

825

180

1,057

 

 

 

 

II. SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

 

 

 

   II.a) Sermaye Hesabı

          (Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar)

34

-36

-64

   II.b) Finans Hesabı

          (Doğrudan Yatırım, Portföy Yatırımı, Diğer Yatırım)

5,212

-39,480

-6,519

 

 

 

 

III. NET HATA VE NOKSAN

-137

-3,907

7,135

Kaynak: TCMB

 

Cari işlemler hesabı; 2019’da 5.3 milyar Dolar civarında fazla vermişken 2020’de 35.5 milyar Dolar civarında açık vermiştir. 2021’de cari açıkta düşüş olmakla beraber yine 13,6 milyar Dolar civarında açık verilmiştir (Bkz. Tablo 16).

 

Genel olarak cari açık, dış ticaretten kaynaklanmakta olup, bu da ithalât kalemiyle ilgilidir. Öte yandan cari açığın azaltılmasında katkı sahibi olan ana kalem, geleneksel biçimde hizmetler hesabıdır.

 

 

4-b) Mal Ticareti

Ana ve alt kalemler itibariyle mal ticareti verileri, Tablo 17’de ve 18’de yer almaktadır.

 

Tablo 17: Dış Ticaret Bileşimi (milyon $)

 

2020

2021

Değişim

(21/20) (%)

İHRACAT (FOB)

169,638

225,291

32.8

İTHALÂT (CIF)

219,517

271,424

23.6

DIŞ TİCARET DENGESİ

-49,879

-46,133

-7.5

İHRACAT / İTHALÂT (%)

77.3

83.0

7.4

Kaynak: TÜİK

 

2021 yılı ihracatı 225 milyar Dolar, ithalâtı ise 271 milyar Dolar civarındadır. 2020 yılına göre ihracatta %32.8, ithalâtta ise %23.6 oranında artış meydana gelmiştir. Öte yandan, dış ticaret açığında azalış meydana gelmiş olup oran %7.5’tir. 2021 yılında ihracatın ithalâtı karşılama oranı 2020’ye göre artmış olup %83 olarak gerçekleşmiştir. Bu da nispî olarak %7.5’lik artışa tekabül etmektedir (Bkz. Tablo 17).

 

Tablo 18: Geniş Ekonomik Gruplar Sınıflamasına (GEGS) Göre Dış Ticaret Bileşimi (bin $)

 

2020

2021

Değişim

(21/20) (%)

İHRACAT

 

 

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

19,777,862

24,848,518

25.6

  Ara (Ham madde) Mallar

80,344,476

115,224, 423

43.4

  Tüketim Malları

68,300,564

83,872,756

22.8

  Diğer

1,214,854

1,345,689

10.8

 

 

 

 

İTHALÂT

 

 

 

  Sermaye (Yatırım) Malları

31,817,025

35,946,776

13.0

  Ara (Ham madde) Mallar

163,014,731

210,148,368

28.9

  Tüketim Malları

24,117,886

24,941,486

3.4

  Diğer

567,165

387,844

-31.6

Kaynak: TÜİK

 

2020 yılında, mal sınıflamasına göre dış ticaret bileşimi açısından ihracat alt kalemleri, sırasıyla şöyledir: ham madde, tüketim, yatırım ve diğer mallar. Aynı dönemde, ithalât alt kalemleri de karakteristik yapısını sürdürmüş olup sırasıyla şöyledir: ham madde, yatırım, tüketim ve diğer mallar (Bkz. Tablo 18).

 

 

4-c) Hizmet Ticareti

Alt faaliyet dalları itibariyle hizmet ticareti verileri Tablo 19’da yer almaktadır.

 

Tablo 19: Hizmet Ticareti Gelişmeleri (milyon $)

 

2019

2020

2021

HİZMETLER DENGESİ

34,084

11,538

26,672

     1) Gelir

62,741

35,429

57,511

     2) Gider

28,657

23,891

30,839

1) İşlem Gören Mallar

    (Başkasına ait Fizikî Girdiler için İmalât Hizmetleri)

288

208

 

98

2) Tamir ve Bakım

467

559

853

3) Taşımacılık

13,821

8,224

12,775

     3.1) Yolcu

10,332

3,007

7,237

     3.2) Navlun

2,331

3,398

4,007

     3.3) Diğer Taşımacılık

1,158

1,819

1,531

4) Turizm

25,719

9,180

19,177

5) İnşaat

305

305

526

6) Sigorta ve Emeklilik

-585

-1,054

-304

7) Finans

-7

-224

-666

8) Fikrî Mülkiyet Hakları Kullanım

-1,986

-2,079

-2,420

9) Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi

-1,211

-1,004

-318

10) Diğer İş Hizmetleri

-2,314

-1,908

-2,589

11) Kişisel, Kültürel ve Eğlence

-7

-80

245

12) Resmî

-406

-589

-705

Kaynak: TCMB

 

2020 yılına kıyasla, 2021 yılında hizmet ticaretinde artışlar meydana gelmiştir. 2021 yılında Türkiye’nin net gelir sağlayan başlıca hizmet alt sektörleri, sırasıyla; turizm, taşımacılık ve tamir-bakımdır. Söz konusu dönem itibariyle Türkiye’nin hizmet ticareti net geliri 26.7 milyar Dolar civarındadır. 2020’ye göre bu meblağda %131 oranında artış meydana gelmiştir (Bkz. Tablo 19).

 

TÜİK istatistiklerine göre, 2021 yılında Türkiye’yi ziyaret eden kişi (yabancı turist+yurtdışı ikametli vatandaş) sayısı 29,357,463’tür. Bu sayı 2020’de 15,826,266 idi. Yurt dışını ziyaret eden Türkiyeli turist sayısı ise 2,734,340’tır. Bu sayı 2020’de 2,242,864 idi.

 

Elde edilen gelirde de ziyaretçi sayısındaki artışla paralel biçimde yükseliş meydana gelmiştir. Nitekim, 2020 yılında toplam turizm geliri (yabancı turist+yurtdışı ikametli vatandaş) 12,059,320 $ iken, 2021 yılında 24,482,332 $’a yükselmiştir. 2020 yılı turizm gideri (Türkiyeli turist) ise 1,104,545,000 $ iken, 2021 yılında 1,851,922 $ olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci

MAÜ, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı

http://www.artuklu.edu.tr/akademik-cv/

http://www.akademiktisat.net

mbekinci(at)akademiktisat.net

 

 

Kaynaklar

BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, TOBB, TÜİK, Turkish Bank.

 

 

Sayfa başı